Přehled legislativy ke směrnici CSRD

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o taxonomii): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj?locale=cs   Vzhledem k tomu, že článek 8 nařízení (EU) 2020/852 (nařízení o taxonomii) odkazuje na článek 19a a článek 29a směrnice 2013/34/EU, budou podniky, na něž byla rozšířena oblast působnosti požadavků na podávání zpráv o udržitelnosti, muset rovněž splňovat článek 8 nařízení (EU) 2020/852.

    4. 5. 2023