Informace o zpracování osobních údajů

1.    Komora auditorů České republiky se sídlem Opletalova 55, 110 Praha 1 IČO: 70901473 zapsaná v registru ekonomických subjektů (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
•    jméno a příjmení
•    evidenční číslo
•    adresa doručovací/fakturační
•    telefonní čísla
•    e-mailové adresy
•    číslo účtu

2.    Jméno a příjmení, evidenční číslo, adresy doručovací a fakturační, telefonní čísla a e-mailové adresy a čísla účtů budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

3.    Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4.    Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran (PayU S.A.), kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou:
•    poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
•    případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5.    Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
•    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
•    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
•    na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
•    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
•    právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.