Registrace zahraničních auditorů

Uznávání kvalifikací

Kvalifikační předpoklady k poskytování auditorských služeb řeší zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., a to v § 10 a zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Rozdílová auditorská zkouška

Informace k rozdílové auditorské zkoušce

Žádost

Přihlášky k písemným částem rozdílové auditorské zkoušky

Platba a variabilní symbol

Kodex dobrého chování

Registrace auditorů ze třetích zemí

Informace o registraci auditorů ze třetích zemí v souladu s § 47 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. naleznete v anglické verzi webu.

Information about registration of auditors from third countries according to section 47 of the Act on Auditors of the Czech Republic can be found in English version of the website.

Schvalování auditorů ze třetích zemí

§ 46

 1. Na základě vzájemnosti lze umožnit auditorovi ze třetí země provádět auditorskou činnost, pokud doloží, že splňuje požadavky rovnocenné požadavkům uvedeným v § 4 a složí rozdílovou zkoušku, vyžaduje-li se podle § 10.

 2. Auditor ze třetí země podle odstavce 1 je považován za auditora podle tohoto zákona. Auditorovi ze třetí země Komora vydá auditorské oprávnění nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek podle odstavce 1.

Auditoři z jiných členských států a volné poskytování služeb

§ 10

 1. Auditorskou činnost podle tohoto zákona je oprávněna na území České republiky provádět také fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě nebo Švýcarské konfederaci, za podmínek stanovených tímto zákonem. Této osobě Komora vydá auditorské oprávnění, za podmínek stanovených tímto zákonem.

 2. Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 o oprávnění provádět auditorskou činnost na území České republiky se pro účely uznání kvalifikačních předpokladů použije zákon o uznávání odborné kvalifikace13) . Uznávacím orgánem je Komora.

 3. U osoby uvedené v odstavci 1 se vyžaduje kompenzační opatření formou složení rozdílové zkoušky, pokud není doklady o formální kvalifikaci prokázána znalost všech oblastí uvedených v § 8. Rozdílová zkouška se koná v českém jazyce.

 4. Auditorskou činnost, s výjimkou povinného auditu, může na území České republiky dočasně nebo příležitostně provádět také fyzická osoba podle odstavce 1, oznámí-li před zahájením dočasné nebo příležitostné auditorské činnosti písemně Komoře záměr vykonávat tuto činnost na území České republiky.

 5. Oznámení podle odstavce 4 obsahuje
  a) jméno a příjmení auditora,
  b) adresu pro doručování písemností na území České republiky,
  c) kopii dokladu o formální kvalifikaci pro výkon auditorské činnosti,
  d) druh auditorské činnosti, kterou hodlá provádět,
  e) místo výkonu auditorské činnosti a
  f) přepokládanou dobu výkonu auditorské činnosti.

 6. Komora je oprávněna ověřit odbornou kvalifikaci osob oprávněných provádět auditorskou činnost podle odstavců 1 a 4 pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu 6); postupuje při tom podle zákona o uznávání odborné kvalifikace13).

 7. Komora vede evidenci osob oprávněných vykonávat auditorskou činnost podle odstavce 4. Evidence obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. Na vedení této evidence se přiměřeně použijí ustanovení o vedení seznamu auditorů.

 

6) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.