Organizační a storno podmínky

Všechny vzdělávací akce - školení KPV, kurzy před auditorskou zkouškou a e-learningové kurzy (dále jen vzdělávací akce)  jsou započítávány do počtu hodin stanovených v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), a to podle počtu hodin uvedených v nabídce jednotlivých vzdělávacích akcí. Počet hodin pro zápočet do KPV je také uváděn v pozvánce na vzdělávací akci a na daňovém dokladu. V případě neúčasti na vzdělávací akci nemůže být proveden zápočet hodin do KPV, a to ani v případě úhrady účastnického poplatku.


Přihlašování k účasti na školení nebo kurzy

  • prostřednictvím e-shopu (on-line formulář) zveřejněného na internetových stránkách KA ČR  www.kacr.cz
  • písemně na adresu KA ČR (Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00) nebo faxem na číslo 224 211 905 nebo na e-mail: vzdelavani@kacr.cz

Přihlášky jsou přijímány až do naplnění kapacity vzdělávací akce (stav je možné zjistit na internetových stránkách v detailu vzdělávací akce).

Úhrada účastnického poplatku

  • předem bankovním převodem na účet KA ČR č. 87039011/0100 spolu s uvedením variabilního symbolu vybrané vzdělávací akce
  • prostřednictvím e-shopu (PAYU) spolu s uvedením čísla objednávky

Platby v hotovosti nepřijímáme.

Na základě přijaté platby vystavujeme daňový doklad a účastníci jej obdrží elektronicky. V případě, že účastník neuvede v objednávce požadavek na zaslání daňového dokladu v tištěné podobě poštou, dává zákonný souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické formě podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 4.

Zálohové  faktury  nevystavujeme.

Kontrola plateb je prováděna před odesláním pozvánek na vzdělávací akci, což je zpravidla 3 dny před konáním akce. V případě pozdější platby je nutné prokázat se u prezence kopií příkazu k úhradě či podobným dokladem.

Storno podmínky

  • Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 dnů před konáním vzdělávací akce písemně. Storno v časovém intervalu 7 a méně dnů před konáním vzdělávací akce nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce.

Organizační změny

  • Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání vzdělávacích akcí, příp. jejich zrušení při nízkém počtu přihlášených účastníků.
  • O změnách je KA ČR povinna informovat účastníky včas.