Vnitřní předpisy KA ČR

Statut
Jednací řád sněmu
Volební řád sněmu
Zkušební řád
Směrnice pro postup při osvobozování od dílčích částí auditorské zkoušky
Příspěvkový řád
Dozorčí řád
Kárný řád
Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů
Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora
Informační řád
Směrnice o udělování čestného členství v KA ČR
Směrnice pro postup při registraci auditorů ze třetích zemí

Ostatní dokumenty

Směrnice KA ČR - postup při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů

Prezident Komory auditorů ČR dne 28. ledna 2014 schválil směrnici, která obsahuje zásady uvádějící postup při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů adresovaných na Komoru auditorů ČR.

Účinnost směrnice: od 28. ledna 2014.

Směrnice ke stažení

Razítko pro auditory

Razítko KA ČRÚřad Komory auditorů ČR zaznamenal několik dotazů ohledně používání kulatého razítka s logem KA ČR nebo se státním znakem České republiky. Abychom předešli zbytečným pochybením a nedorozuměním v této věci, uvádíme následující stanovisko:

Státní znak smějí používat fyzické osoby a instituce pouze v souladu se zákonem č. 68/1990 Sb. a vyhláškou č.235/1990 Sb., která stanoví podrobnosti o užívání státního znaku, případně osoby a instituce, kterým to umožňuje zvláštní zákon. V ostatních případech je používání státního znaku trestné.

Používání loga Komory auditorů ČR, které znáte ve dvou podobách - kulaté logo z publikací KA ČR (např. časopis Auditor) a logo z dopisního papíru KA ČR - je vyhrazeno pouze voleným orgánům komory a úřadu KA ČR. Logo je pro tento účel chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví. Není tudíž přípustné, aby tato loga komory používali jednotliví auditoři ve spojení se svým jménem či podpisem.

Výkonný výbor KA ČR doporučuje auditorům, kteří cítí potřebu používání kulatého razítka ve spojení se symbolem Komory auditorů ČR, používat razítko podle uvedeného vzoru, tj. kulaté razítko o průměru 36 milimetrů, obsahující titul, jméno, příjmení auditora a číslo jeho oprávnění na obvodu razítka a symbol KA ČR uprostřed razítka. Vzor razítka je uveden jako možný příklad, velikost a typ písma na obvodu je možné volit individuálně. Uvedený vzor je přetištěn se souhlasem auditora Ing. Antonína Ciznera.

Upozorňujeme, že v razítku se uvádí číslo oprávnění (zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech) namísto dřívějšího čísla osvědčení či dekretu.

Zápis do seznamů správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních znalců

Rada Komory auditorů ČR na svém jednání dne 7.11.2005 schválila materiál předložený výborem pro otázky profese a etiku ohledně podmínek schvalování žádostí auditorů o doporučení komory k zápisu do seznamů správců konkurzní podstaty, do seznamu nucených správců a likvidátorů nebo do seznamu soudních znalců.

Auditor, který obdrží od KA ČR doporučení k zápisu do příslušného seznamu, musí splňovat následující požadavky:

  • je zapsán v seznamu auditorů vedeném komorou dle zákona č. 254/2000 Sb. nejméně tři roky,
  • neměl po dobu posledních tří let pozastavené oprávnění k poskytování auditorských služeb,
  • nebylo mu uděleno disciplinární, resp. kárné opatření,
  • plní povinnosti stanovené směrnicí pro kontinuální profesní vzdělávání,
  • nemá dluhy vůči komoře (příspěvky na činnost, platby za semináře apod.),
  • napíše stručné sdělení, v němž věcně a odborně vyjádří zájem o zapsání do příslušného seznamu a uvede případné kvalifikační, praktické a osobní předpoklady.

Udělení kárného opatření nebude bráno v úvahu po jednom roce od nabytí jeho účinnosti, pokud se bude jednat o méně závažná opatření, jako jsou napomenutí nebo peněžitá pokuta. Závažnější opatření, tj. pozastavení auditorské činnosti z rozhodnutí Rady nebo Kárné komise KA ČR, budou zvažována individuálně.

Došlé žádosti o doporučení k zápisu do příslušného seznamu a jejich přílohy bude přezkoumávat Výbor pro otázky profese a etiku KA ČR. Ten po zvážení všech známých skutečností vydá stanovisko, které bude podkladem pro prezidenta komory k doporučení či zamítnutí žádosti.