O Komoře auditorů

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů.

Komora auditorů České republiky spravuje domény www.kacr.cz a www.auditing.cz.
Za obsah jiných domén nenese odpovědnost.

Funkce Komory

 • zajišťuje podmínky pro kontrolu kvality činnosti auditorů,
 • kontroluje, zda auditoři a asistenti auditora dodržují ustanovení zákona o auditorech,
 • po projednání s Radou pro veřejný dohled nad auditem vydává vnitřní předpisy Komory, etický kodex a auditorské standardy s výjimkou auditorských standardů upravených právem Evropské unie,
 • vede a zveřejňuje rejstřík auditorů,
 • vytváří předpoklady pro průběžné profesní vzdělávání a zvyšování odborné úrovně statutárních auditorů,
 • vytváří předpoklady pro přípravu asistentů auditora ke složení auditorské zkoušky,
 • rozhoduje o podaných přihláškách k auditorským zkouškám, dílčím auditorským zkouškám a rozdílovým zkouškám a zajišťuje provádění auditorských a dílčích auditorských zkoušek a rozdílových zkoušek,
 • rozhoduje o osvobození od části auditorské zkoušky a o uznání kvalifikace auditorů z jiných členských států EU a schvaluje auditory z jiných třetích zemí,
 • ve zvlášť odůvodněných případech zprošťuje auditora mlčenlivosti a o takovém zproštění mlčenlivosti informuje účetní jednotku,
 • vydává auditorská oprávnění,
 • rozhoduje o pozastavení, zákazu či trvalém zákazu výkonu auditorské činnosti,
 • vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory,
 • spolupracuje s tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi a s institucemi státní správy,
 • je členem Národní účetní rady,
 • je členem mezinárodních profesních organizací IFAC a AE (FEE).

Orgány Komory

Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Právo účastnit se sněmu mají všichni statutární auditoři zapsaní v seznamu Komory. Sněm je svoláván nejméně jednou za dva roky, volí členy orgánů, které řídí a kontrolují činnost Komory v období mezi sněmy, tj. členy Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise. Sněm volí také auditora účetní závěrky Komory.

Výkonný výbor je nejvyšší výkonný orgán Komory auditorů, který má 14 členů. Řídí Komoru v období mezi sněmy. Jeho pravomoci jsou dány zákonem o auditorech, usnesením sněmu, statutem a ostatními vnitřními předpisy. Volí ze svých řad prezidenta, který je zároveň statutárním zástupcem Komory, prvního viceprezidenta a viceprezidenta, jmenuje ředitele úřadu. Pomocnými orgány Výkonného výboru jsou odborné výbory a pracovní skupiny.

Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který má 11 členů. Řídí se při své činnosti dozorčím řádem Komory. Kontroluje kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů Komory a plnění usnesení sněmu.

Kárná komise má sedm členů, provádí kárná řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem Komory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povinnosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi a vnitřními předpisy Komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

Úřad zajišťuje administrativně činnost Komory. Je řízen ředitelem a členěn na sekretariát a oddělení provozní a vnějších vztahů, oddělení vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence, oddělení metodiky auditu a účetnictví a oddělení kontroly kvality auditorské činnosti.

Prezidenti a viceprezidenti Komory auditorů ČR

Více informací o historii Komory a auditorské profese najdete v publikaci vydané k 25. výročí vzniku Komory a v kronice Komory.

Členské povinnosti IFAC

Vyhlášení členských povinností (dále též SMO) vydává vedení IFAC, která tak stanoví jednoznačná porovnávací kritéria pro stávající a případné budoucí členské organizace IFAC. Ty by s jejich pomocí měly zajistit vysoce kvalitní výkon činnosti odborných účetních. Jde o povinnosti členských organizací týkající se podpory práce IFAC, podpory práce Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy a dále o povinnosti při ověřování kvality a povinnosti z hlediska vyšetřovacích a disciplinárních postupů.

Vyhlášení členských povinností 1 – 7 (302 kB)
Aktualizovaná anglická verze ke stažení ZDE