ESG

Nově přijatá Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive – „směrnice CSRD“) upravující podávání zpráv o udržitelnosti, mění směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014 („směrnice NFRD“) a zavádí podrobnější požadavky na zveřejňování informací týkajících se otázek udržitelnosti v oblasti environmentální, sociální, lidských práv a také v oblasti řízení podniků. V souvislosti s přijetím nové směrnice dochází ke změně terminologie, původně používaný termín "nefinanční informace" je nahrazen pojmem „informace týkající se udržitelnosti“. Zvyšuje se rovněž počet subjektů, které budou muset zprávu o udržitelnosti podávat.

Povinností členských států je implementovat směrnici CSRD do svého právního řádu do 6. 7. 2024.

V sekci ESG (Environmental = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = správa a řízení společnosti) budou auditorům k dispozici informace a materiály týkající se této rozsáhlé a složité problematiky. Na základě aktuálního vývoje zejména v oblasti legislativy bude tato sekce aktualizována a doplňována.