Důležité dokumenty

Směrnice KA ČR - postup při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů

Prezident Komory auditorů ČR dne 28. ledna 2014 schválil směrnici, která obsahuje zásady uvádějící postup při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů adresovaných na Komoru auditorů ČR.

Účinnost směrnice: od 28. ledna 2014.

Směrnice ke stažení

Razítko pro auditory

Razítko KA ČRÚřad Komory auditorů ČR zaznamenal několik dotazů ohledně používání kulatého razítka s logem KA ČR nebo se státním znakem České republiky. Abychom předešli zbytečným pochybením a nedorozuměním v této věci, uvádíme následující stanovisko:

Státní znak smějí používat fyzické osoby a instituce pouze v souladu se zákonem č. 68/1990 Sb. a vyhláškou č.235/1990 Sb., která stanoví podrobnosti o užívání státního znaku, případně osoby a instituce, kterým to umožňuje zvláštní zákon. V ostatních případech je používání státního znaku trestné.

Používání loga Komory auditorů ČR, které znáte ve dvou podobách - kulaté logo z publikací KA ČR (např. časopis Auditor) a logo z dopisního papíru KA ČR - je vyhrazeno pouze voleným orgánům komory a úřadu KA ČR. Logo je pro tento účel chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví. Není tudíž přípustné, aby tato loga komory používali jednotliví auditoři ve spojení se svým jménem či podpisem.

Výkonný výbor KA ČR doporučuje auditorům, kteří cítí potřebu používání kulatého razítka ve spojení se symbolem Komory auditorů ČR, používat razítko podle uvedeného vzoru, tj. kulaté razítko o průměru 36 milimetrů, obsahující titul, jméno, příjmení auditora a číslo jeho oprávnění na obvodu razítka a symbol KA ČR uprostřed razítka. Vzor razítka je uveden jako možný příklad, velikost a typ písma na obvodu je možné volit individuálně. Uvedený vzor je přetištěn se souhlasem auditora Ing. Antonína Ciznera.

Upozorňujeme, že v razítku se uvádí číslo oprávnění (zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech) namísto dřívějšího čísla osvědčení či dekretu.

Zápis do seznamů správců konkurzní podstaty, nucených správců, likvidátorů a soudních znalců

Rada Komory auditorů ČR na svém jednání dne 7.11.2005 schválila materiál předložený výborem pro otázky profese a etiku ohledně podmínek schvalování žádostí auditorů o doporučení komory k zápisu do seznamů správců konkurzní podstaty, do seznamu nucených správců a likvidátorů nebo do seznamu soudních znalců.

Auditor, který obdrží od KA ČR doporučení k zápisu do příslušného seznamu, musí splňovat následující požadavky:

  • je zapsán v seznamu auditorů vedeném komorou dle zákona č. 254/2000 Sb. nejméně tři roky,
  • neměl po dobu posledních tří let pozastavené oprávnění k poskytování auditorských služeb,
  • nebylo mu uděleno disciplinární, resp. kárné opatření,
  • plní povinnosti stanovené směrnicí pro kontinuální profesní vzdělávání,
  • nemá dluhy vůči komoře (příspěvky na činnost, platby za semináře apod.),
  • napíše stručné sdělení, v němž věcně a odborně vyjádří zájem o zapsání do příslušného seznamu a uvede případné kvalifikační, praktické a osobní předpoklady.

Udělení kárného opatření nebude bráno v úvahu po jednom roce od nabytí jeho účinnosti, pokud se bude jednat o méně závažná opatření, jako jsou napomenutí nebo peněžitá pokuta. Závažnější opatření, tj. pozastavení auditorské činnosti z rozhodnutí Rady nebo Kárné komise KA ČR, budou zvažována individuálně.

Došlé žádosti o doporučení k zápisu do příslušného seznamu a jejich přílohy bude přezkoumávat Výbor pro otázky profese a etiku KA ČR. Ten po zvážení všech známých skutečností vydá stanovisko, které bude podkladem pro prezidenta komory k doporučení či zamítnutí žádosti.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Všechny informace o Komoře auditorů České republiky jsou uvedeny na internetu, kromě údajů, které se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. neposkytují. Komora neposkytuje auditorské služby. Ty poskytují pouze jednotliví auditoři. Formou žádosti o informace se rovněž nevyřizují stížnosti na auditory; zde odkazujeme na příslušnou legislativu včetně vnitřních předpisů Komory.

Písemné žádosti o informace lze podat poštovní zásilkou na sídlo KA ČR v Praze, do datové schránky (sibaevw) či na e-mail komory (kacr@kacr.cz).

Informace jsou poskytovány ve lhůtě 15 dnů od přijetí podání, a to písemně poštou, elektronicky, nahlédnutím do dokumentu, pořízením kopie listiny nebo přenosem na technický nosič dat. U složitějších informací lze lhůtu prodloužit až o 10 dnů.

Pokud žadatel obdrží rozhodnutí, kterým Komora auditorů ČR žádosti o informaci nevyhověla nebo vyhověla jen zčásti, lze do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání Radě pro veřejný dohled nad auditem podáním adresovaným Komoře. Odvolání musí být písemné a musí z něho být zřejmé, komu je adresováno a kdo jej činí, obsahovat č. j. žádosti nebo rozhodnutí, výrok o tom, proti čemu se žadatel odvolává a stručné odůvodnění výroku. Odvolání musí být datováno, podepsáno a zasláno Komoře doporučeně poštou, do její datové schránky nebo na e-mail komory se zaručeným elektronickým podpisem.

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy KA ČR o činosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozhodnutí zveřejněná v souladu s § 27a odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Informace dle § 26 odst. 4 a § 37 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb.- AML

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností, zavedený dle § 36a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Postup dle §36b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů