Aktuality
14 prosinec

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika\Dotazy z praxe naleznete odkaz. 

22 únor

Navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 15. dubna

Komora
Pro členy

Letošní listopadový sněm bude volit nové členy Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise Komory auditorů ČR. Volební komise v souladu s usnesením sněmu z listopadu 2016, který vyhlásil volby na listopad 2018, stanovila termín 15. dubna pro přijímání návrhů na kandidáty. 

21 únor

Džungle neziskovek a jak se v ní vyznat

Komora
Pro členy

Mezi nestátní neziskové organizace patří právnické osoby s velmi různorodou právní formou založené speciálními zákony. Neziskovkám je věnováno letošní první číslo časopisu Auditor, které přináší alespoň trochu světla do této obsáhlé a pestré oblasti. 

01 únor

Upozornění na povinnosti ze zřízených datových schránek statutárním auditorům

Pro členy

Zřízením datových schránek vznikly statutárním auditorům nové povinnosti. Jedná se např. o povinnost podat daňová přiznání výhradně elektronicky pomocí datové schránky. Tato povinnost se týká i statutárních auditorů – zaměstnanců.

11 leden

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a ČÚS

Legislativa
Účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 158 byly 15.12. 2017 vyhlášeny: vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb. a vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb.

03 leden

Vybrané postupy z auditorské praxe aneb co najdete v letošním posledním čísle Auditora

Pro členy

Téma posledního čísla roku 2017 autoři pojali ryze prakticky, jak tomu napovídá i jeho název: Vybrané auditorské postupy. Jednotliví autoři se v něm zaměřili na mzdy, výnosy, rezervy, časové rozlišení a další oblasti auditu, se kterými se každý auditor setkává dnes a denně.


19 prosinec

Upozornění KA ČR pro členy

Pro členy

S ohledem na informace o šikanozních insolvenčních návrzích a postupech v rámci insolvenčního řízení komora upozorňuje auditory na nutnost důsledného posouzení rizikovosti předmětných zakázek.

13 prosinec

Upozornění na informační povinnost po podpisu smlouvy se SVZ

Pro členy

Upozorňujeme, aby auditoři nezapomínali na skutečnost, že v souladu s § 43d zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění p.p. má auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet do 30 dní od uzavření smlouvy o povinném auditu se subjektem veřejného zájmu informovat o této skutečnosti Komoru auditorů ČR a Radu pro veřejný dohled nad auditem.

 

30 listopad

Veřejný sektor. Další zajímavé téma v časopisu Auditor.

Pro členy

V tomto čísle časopisu Auditor se víc dozvíte o aktuální problematice veřejného sektoru. Jedním ze zajímavých příspěvků je článek o fondech příspěvkových organizací autorů Tomáše Sluky a Nikoly Kortanové z ministerstva financí.

30 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2018

Komora
Pro členy

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 21. listopadu 2016, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2018 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory. Na finální verzi rozpočtu se podívejte zde.

24 listopad

Nabídka školení pro auditory na 1. pololetí 2018

Komora

je zveřejněna v sekci Vzdělávání a publikace / E-shop / Kurzy a školení pro auditory a uchazeče / Školení pro auditory.30 říjen

Zpráva auditora - nový e-learningový kurz

Od 30. 10. 2017 mají auditoři, asistenti auditora i odborná veřejnost k dispozici nový e-learningový kurz s aktuální auditorskou tematikou ZPRÁVA AUDITORA (o auditu účetních závěrek sestavených za období končící 15. 12. 2016 nebo po tomto datu). ...

26 říjen

IFRS a jejich dopad na práci auditora. To a ještě víc v aktuálním čísle časopisu Auditor.

Komora
Pro členy

IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, známý pojem pro každého auditora. Zejména těm novým se věnujeme v hlavním tématu aktuálního čísla časopisu Auditor a přidáváme i recenzi odborné knihy na toto téma.

06 říjen

Ohlédnutí za seminářem "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky".

Pro členy

 Ve čtvrtek 5. října se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnil seminář na téma "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky". Seminář společně uspořádali Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Na prezentace jednotlivých vystupujících se můžete podívat zde.

03 říjen

Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Pro členy

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Připravili jsme návod jak datovou schránku aktivovat.

02 říjen

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Pro členy

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.

11 září

Aktualizace příručky k ověřování dotací

Komora

Komora auditorů ČR provedla aktualizaci příručky k ověřování dotací.
Z následujících důvodů: revize ISAE 3000, novelizace či přijetí nových zákonů s ověřováním dotací souvisejících (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Třetím důvodem je nové programovací období, a to jak v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou rozdělovány na úrovni ČR, tak programů EU, které jsou rozdělovány na úrovni Evropské komise.
Příručka je k dispozici v sekci metodická podpora.

11 září

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

zobrazit archiv aktualit
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Právo v podnikání
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Právo v podnikání
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Právo v podnikání
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Právo v podnikání
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Právo v podnikání

09:00 - 14:00
Prezidium

13. 3. 2018 - 14. 3. 2018
Statistika
13. 3. 2018 - 14. 3. 2018
Statistika
15. 3. 2018 - 16. 3. 2018
Informační technologie
15. 3. 2018 - 16. 3. 2018
Informační technologie

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

09:30 - 15:00
VV

26. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Auditing I

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor - 3/2018

26. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Auditing I
26. 3. 2018 - 28. 3. 2018
Auditing I
Připravujeme Školení
Poznatky z oddělení kontroly kvality KA ČR k vybraným ISA Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 6.4.2018
Aktuální novely daně z příjmů a souvisejících oblastí v roce 2017 a 2018 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Aktuální novely daně z příjmů a souvisejících oblastí v roce 2017 a 2018 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 20.4.2018
SPIS AUDITORA - testy věcné správnosti I. Školení je již obsazeno.
Interpretace českých účetních předpisů NÚR Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Daňové a účetní novinky Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
SPIS AUDITORA - testy věcné správnosti I. Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
SPIS AUDITORA - testy věcné správnosti II. Školení je již obsazeno.