Podněty

Pokud chcete zaslat Komoře auditorů ČR podnět k činnosti auditorského subjektu nebo KA ČR, můžete využít formuláře, nebo zaslat podnět přímo v textu e-mailu na adresu kacr@kacr.cz  nebo poštou na adresu Komory auditorů ČR, nebo prostřednictvím datové schránky Komory auditorů ČR.

  • Podnět je ve smyslu správního práva považován za neformální úkon, pro který správní řád nevyžaduje žádné formální ani obsahové náležitosti. Podnět nemá povahu podání; ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se nepoužije. Pro potřeby dalšího nakládání se zaslaným podnětem je nicméně nezbytné, aby obsahoval identifikaci osoby odpovědné za porušení povinnosti a konkretizaci jejího údajného protiprávního jednání. Doručený podnět bude postoupen k vyřízení příslušnému orgánu Komory. V případě, že bude podnět shledán důvodným, bude příslušný orgán Komory postupovat v rámci jemu zákonem svěřených kompetencí, zejména pak umožní osobě, která je údajně odpovědná za porušení nebo domnělé porušení právní povinnosti, aby se k věci vyjádřila nebo podala vysvětlení. Povede-li podaný podnět k zahájení správního řízení z moci úřední, bude postupováno podle správního řádu a případných zvláštních zákonů upravujících dílčí procesní pravidla s ohledem na povahu předmětu řízení v konkrétním případě.
  • Osobní údaje osoby či osob zasílajících podnět prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebudou sdělovány třetím stranám, případného účastníka správního řízení nevyjímaje.

Stejným způsobem lze zaslat Komoře auditorů ČR i Oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále i jen „AML“)). Tímto se rozumí oznámení podle § 34a AML, ne oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AML

Osoby, které jsou oznamovateli dle § 36a a § 36b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále i jen „ZoA“), použijí pro podání oznámení o porušení nebo domnělého porušení ZoA, jiného právního předpisu upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů Komory a auditorských standardů podle § 18 ZoA.