Podněty

Pokud chcete zaslat Komoře auditorů ČR podnět k činnosti auditorského subjektu nebo KA ČR, můžete využít formuláře nebo zaslat podnět přímo v textu e-mailu na adresu kacr@kacr.cz.

Tímto způsobem Komora auditorů ČR plní povinnost uvedenou v § 31 odst. 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, tj. zřízení účinného mechanismu k hlášení porušení nebo domnělého porušení ZoA, jiného právního předpisu upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů Komory a auditorských standardů podle § 18 ZoA.

  • Zaslané hlášení je ve smyslu správního práva považováno za podnět, tj. neformální úkon, pro který správní řád nevyžaduje žádné formální ani obsahové náležitosti. Podnět nemá povahu podání; ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se nepoužije. Pro potřeby dalšího nakládání se zaslaným hlášením je nicméně nezbytné, aby obsahovalo identifikaci osoby odpovědné za porušení povinnosti a konkretizaci jejího údajného protiprávního jednání. Doručené hlášení bude postoupeno k vyřízení příslušnému orgánu Komory. V případě, že bude hlášení shledáno důvodným, bude příslušný orgán Komory postupovat v rámci jemu zákonem svěřených kompetencí, zejména pak umožní osobě, která je údajně odpovědná za porušení nebo domnělé porušení právní povinnosti, aby se k věci vyjádřila nebo podala vysvětlení. Povede-li podané hlášení k zahájení správního řízení z moci úřední, bude postupováno podle správního řádu a případných zvláštních zákonů upravujících dílčí procesní pravidla s ohledem na povahu předmětu řízení v konkrétním případě.
  • Osobní údaje osoby či osob zasílajících hlášení prostřednictvím uvedené e-mailové adresy nebudou sdělovány třetím stranám, případného účastníka správního řízení nevyjímaje.

Stejným způsobem lze zaslat Komoře auditorů ČR i Oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Tímto se rozumí oznámení podle § 34a AML, ne oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AML.