Podněty

Pokud chcete zaslat Komoře auditorů ČR podnět k činnosti auditorského subjektu nebo KA ČR, můžete využít formuláře nebo zaslat podnět přímo v textu e-mailu na adresu kacr@kacr.cz.

Stejným způsobem lze zaslat Komoře auditorů ČR i Oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Tímto se rozumí oznámení podle § 34a AML, ne oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AML.