Chci se stát asistentem auditora

Asistentem auditora se rozumí fyzická osoba zapsaná v rejstříku vedeném komorou (dále jen "rejstřík asistentů"), která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Komora auditorů ČR (dále jen Komora) zapíše na písemnou žádost do rejstříku asistentů auditora toho, kdo doloží (podle § 28), že:

 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání (dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách),
 • vykonává odbornou praxi u auditora.

Cílem odborné praxe asistenta auditora pod vedením a dohledem auditora je získat dostatečné teoretické a praktické znalosti potřebné ke složení auditorské zkoušky a osvojit si zkušenosti potřebné k provádění auditorské činnosti.

Asistent auditora svoji odbornou praxi vykonává jako zaměstnanec auditorské společnosti nebo jako zaměstnanec auditora OSVČ v pracovní pozici asistenta auditora nebo v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o auditorech). Pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb.

Auditor garantující odbornou praxi asistenta auditora i asistent jsou povinni se řídit Směrnicí pro odbornou praxi asistentů auditora, vydanou Komorou.

Asistent auditora má právo účasti na sněmu Komory bez hlasovacího a volebního práva.

Při výkonu práce je asistent auditora povinen postupovat v souladu s tímto zákonem, profesními předpisy a auditorskými směrnicemi.

Pro zapsání do rejstříku asistentů je třeba na úřad KA ČR zaslat následující dokumenty:

 • písemnou žádost žadatele o zápis do rejstříku asistentů auditora vedeného KA ČR, 
 • kopii pracovní smlouvy dokládající pracovní poměr s uvedením pracovní pozice a pracovního úvazku u auditora OSVČ či auditorské společnosti,
 • úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • u cizích státních příslušníků výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce doložený v originále nebo ověřené kopii vydaný mateřskou zemí a výpis z evidence rejstříku trestů z ČR (v návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb.),
 • vyplněný dotazník asistenta auditora,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti,
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost 3 500 Kč při zápisu do 30. 6. běžného roku, 1 750 Kč při zápisu od 1. 7. běžného roku.

(číslo účtu KA ČR - 87039011/0100, k.s. 0308, v.s. 33)
Jsou-li splněny všechny podmínky, provede Komora do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti zápis do rejstříku asistentů auditora a asistenta o zapsání vyrozumí.

Bližší informace podá Mgr. Veronika Rojková, tel. 734 254 487, e-mail: rojkova@kacr.cz nebo Jitka Pagačová, tel. 603 816 114, e-mail: pagacova@kacr.cz.