Desatero pravidel zveřejňování v publikacích Komory auditorů ČR a Informace o zpracování osobních údajů

 1. Jednotlivá čísla časopisu jsou tematicky zaměřena. Toto zaměření stanovuje Redakční rada a zveřejňuje jej na webu KA ČR.
 2. Pro každé číslo Redakční rada určí editora. Editor je pověřen sestavením tematické části čísla, tj. připraví jeho obsahovou náplň, navrhne a osloví autory jednotlivých článků a konzultuje s nimi jejich obsah tak, aby se navzájem vhodně doplňovaly a nepřekrývaly. Obsahovou náplň čísla projedná předem s Redakční radou. Připraví editorial, ve kterém stručně popíše skladbu tematické části daného čísla.
 3. Článek podléhá recenznímu řízení, které provádí Redakční rada. Autor může být požádán o zkrácení, doplnění či jiné úpravy článku. Článek může být upraven i přímo Redakční radou. V takovém případě je autor požádán o souhlas s úpravami. Pokud autor nesouhlasí s úpravami požadovanými Redakční radou, článek nebude zveřejněn.
 4. O zveřejnění autorského díla (článku) rozhoduje Redakční rada. Odmítne-li Redakční rada článek ke zveřejnění, informuje o tom autora.
 5. Za obsahovou správnost a jazykovou úroveň článku odpovídá jeho autor. Zveřejňované články nejsou informacemi ani radami poskytnutými odborníkem. Komora auditorů ČR neodpovídá za případné škody způsobené informacemi uveřejněnými v článku.
 6. Autorská odměna se stanoví dle honorářového řádu KA ČR včetně odměny pro editora.
 7. Každý autor a editor má právo na zaslání jednoho výtisku časopisu poštou zdarma.
 8. Zasláním článku ke zveřejnění v časopise poskytuje autor Komoře auditorů ČR časově neomezený souhlas ke všem způsobům užití článku v neomezeném rozsahu. Komora může článek zveřejnit zejména v časopise Auditor včetně jeho zveřejnění na internetu nebo ve znalostních a právních databázích v rámci předávání kompletních obsahů čísel těmto databázím. Osobnostní autorská práva náleží autorovi.
 9. Tato pravidla platí obdobně i pro zveřejnění autorských textů v jiných publikacích Komory auditorů ČR. Pravomoci Redakční rady jsou v těchto případech přeneseny na Výbor pro vnější vztahy.
 10. Zasláním článku Redakční radě ke zveřejnění v časopise Auditor či jiné publikaci autor souhlasí s výše uvedenými pravidly.

  Informace o zpracování osobních údajů autorů článků publikovaných v časopise Auditor