WEBINÁŘ Novela ISA 540 a využití práce expertů

Cena pro ostatní.
 

1 350 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

Lektor: Ing. Michal ŠINDELÁŘ, Ph.D., auditor, EURO-Trend Audit, a.s.

Termín konání: 1. února 2022  ONLINE

Čas konání:  9:00 - 12:00 hod.


Počet hodin pro zápočet do KPV: 3 hodiny

Variabilní symbol:  62322


Cíl: Cílem školení je představit auditorům revidovaný standard a upozornit je na základní auditorské techniky související s ověřováním účetních odhadů a dále v návaznosti na audit odhadů představit využití práce experta vedení a experta auditora.

Zaměření: Školení je koncipováno na ověřování individuální účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů pro široké spektrum malých a středních auditorských společností a pro auditory OSVČ.

Školení není primárně určeno pro auditory subjektů veřejného zájmu. Předmětem školení nejsou účetní odhady charakteristické pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) jako jsou ocenění reálnou hodnotou dle IFRS 13, ocenění investic do nemovitostí dle IAS 40, problematika uznávání výnosů dle IFRS 15, problematika ocenění aktiv určených k prodeji dle IFRS 5, problematika úvěrových ztrát dle IFRS 9 atd.

Obsah: Školení se bude zaměřovat především na následující účetní odhady:

·         Představení revidovaného standardu ISA 540

·         Specifická problematika účetních odhadů

o   Opravná položka

§  K pohledávkám

§  K zásobám

§  K ostatním aktivům

o   Ocenění zásob vlastní výroby

o   Odpisy dlouhodobého majetku

o   Dohadné účty aktivní a pasivní

o   Rezervy

o   Deriváty

o   Ocenění investic ekvivalenční metodou

·         Využití práce experta vedení

·         Využití práce experta auditora


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 750,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 1.350,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .