Seznam jiných odborných institucí, které jsou odsouhlaseny výkonným výborem Komory pro účely započtení účasti auditorů na vzdělávání do KPV - ve smyslu vnitřního předpisu KA ČR pro KPV

Do formuláře Přehled účasti na profesním vzdělávání mohou auditoři v části Jiné vzdělávací akce (bod 2) uvádět pro účely započtení do KPV účast na vzdělávacích akcích organizovaných:

  • agenturami uvedenými na SEZNAMU AGENTUR, se kterými Komora uzavřela memorandum
  • V RÁMCI INTERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AUDITORSKÝMI SPOLEČNOSTMI  – na tato školení resp. na lektory, které si auditorská firma pozve za účelem proškolení svých auditorů, příp. dalších zaměstnanců, klientů, hostů apod., se podmínka odsouhlasení resp. uzavření memoranda nevztahuje
    Obsahová náplň, kvalita interních školení a účast auditorů může být předmětem kontroly ze strany oddělení kontroly kvality Komory, proto je třeba, aby auditorská firma vedla o takových akcích základní evidenci - informace o lektorovi, obsah školení, rozsah školení, prezenční listinu, apod.

Informace k započtení účasti u jiných odborných institucí najdete zde.

Poznámky:

  1. Plné znění Vnitřního předpisu pro KPV platného od 1. 1. 2017 lze najít na webových stránkách Komory v části www.kacr.cz / O Komoře / Vnitřní předpisy.
  2. Absolvování e-learningových kurzů a webinářů nabízených jinými agenturami lze do KPV započítat omezeně - podmínky upravuje § 2, odst. 4, písm. f) a dále § 3 odst. 3, písm. e) Směrnice pro KPV.
  3. Doporučujeme auditorům, aby při vyplňování přehledů účasti na KPV uváděli v případě interních školení do sloupce Instituce např.: „KPMG – interní školení".

S případnými dotazy se obracejte na výbor pro KPV e-mailem na adresu: vzdelavani@kacr.cz .