WEBINÁŘ Přijetí zakázky a řízení kvality na zakázce auditu účetní závěrky - ISA 220R, etický kodex, prvoroční zakázka a ověření počátečních zůstatků

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 46

 

Lektorka: Ing. Martina Křížová Chrámecká, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín konání: 2. října 2023 (online)

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání: 9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol:  68523


Obsah školení: 

Školení je rozděleno na tři části.

V první části se věnuje postupům auditora při rozhodování o tom, zda zakázku auditu účetní závěrky může přijmout. V rámci této problematiky budou shrnuty základní požadavky vyplývající z ISQM1, etického kodexu, AML a ISA 210. Školení odpoví na otázku, co vše by mělo být provedeno a zdokumentováno před podpisem smlouvy a co musí smlouva o auditu minimálně obsahovat.

Ve druhé části bude představen revidovaný standard ISA 220R: „Řízení kvality auditu účetní závěrky“, který platí pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu. Upozorňujeme, že řada požadavků v ISA 220R je relevantní zejména pro zakázky, na kterých pracuje auditní tým (tj. více než jeden člověk) včetně auditu skupiny při využití práce auditora složky. Kromě shrnutí zásadních změn oproti předchozímu znění školení představí i celkový koncept standardu ISA 220R a jeho provázanost s ostatními standardy.

Třetí část školení se soustředí na první auditní zakázku a to zejména v kontextu ISA 510, který ukládá auditorovi povinnost ověřit počáteční zůstatky, a dále shrne případné dopady prvoroční zakázky do zprávy auditora.

UPOZORNĚNÍ – Toto školení není detailní školení na AML a tedy nenaplňuje povinnost auditora se v oblasti AML každoročně vzdělávat.

Odborná způsobilost: téma školení spadá do odborné způsobilosti, vymezené v příloze Vnitřního předpisu pro KPV a splňuje tak podmínku § 3 odst. 4, kdy se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin, musí týkat auditu a auditních technik. Plnění KPV pro rok 2023


Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH.

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem 68523.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.