Spis auditora - vybrané poznatky z kontroly kvality

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

Autor: Ing. Michal Brandejs


Úvod do kurzu:

Vybrané poznatky z kontrol kvality vycházejí ze zkušeností Dozorčí komise a Oddělení kontroly kvality Komory auditorů České Republiky (KAČR). Systém kontroly kvality v souladu s § 24 - § 24b Zákona č. 93/2009 o auditorech ve znění pozdějších předpisů (ZoA) organizuje a řídí KAČR v souladu s Dozorčím řádem, plánem kontroly kvality a doporučeními vydanými RVDA. Účelem kontroly kvality je kontrolovat, zda

„auditoři postupují při provádění auditorské činnosti podle ZoA, zejména pak v souladu s auditorskými standardy, etickým kodexem a vnitřními předpisy Komory“.

Přesto, že hlavní nedostatky zjišťované při kontrolách kvality byly již několikrát publikovány v časopise Auditor (viz. např. Auditor 10/2015), opakovaně se s nimi v rámci kontrolní činnosti setkáváme.

Tento kurz se zabývá nedostatky ve vedení spisů auditora (Spis) týkajících se ověřování účetní závěrky běžných účetních jednotek (ÚJ), tedy ne specializovaných, či regulovaných odvětví (netýká se např. auditů bank, pojišťoven atp.). Nezabývá se jinými typy zakázek ani podrobnějším popisem dalších oblastí spadající do oblasti kontroly kvality, kterými jsou kontrola zavedení systému řízení kvality (řídí se Mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1 (ISQC 1) a Mezinárodním auditorským standardem (ISA) 220), dodržováním etických požadavků definovaných etickým kodexem, plnění KPV, řádného placení příspěvků či plněním dalších, s kontrolou souvisejících, ustanovení zákona č.93/2009 Sb. o auditorech. Výčet nedostatků vybraných pro tento kurz není vyčerpávající a u jednotlivých auditorů se mohou objevovat jejich různé kombinace. Vedle četnosti nedostatků shledávaných při kontrolách Spisu jsou uvedeny především takové nedostatky, které nesplňují podstatné kvalitativní požadavky kladené na vedení Spisu.


Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- vč. 21% DPH. Pro zaslání přístupových údajů je třeba kurz uhradit předem pod příslušným variabilem.

Cena pro ostatní: 1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV:  6 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test

POZOR!! Přístupové údaje jsou zasílány z e-mailové adresy rentel@rentel.cz

http://www.akreditovanekurzy.cz/studujici