Seznam ostatních akcí a činností


Do účasti na KPV nelze započítat tyto aktivity:

 • účast na sněmu auditorů;
 • nekontrolovatelné samostudium (netýká se e-learningových kurzů garantovaných KA ČR podle § 2 odst.4 písm. d) - které jsou považovány za řízenou a kontrolovatelnou formu samostudia);
 • účast na zasedání výboru KA ČR;
 • práce zkušebních komisařů KA ČR (dohled při auditorských zkouškách)
 • účast na zasedání zahraničních výborů (FEE);
 • vyplňování dotazníků;
 • odborné konzultace s právníky, daňovými poradci;
 • obecné počítačové kurzy (textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační aplikace);
 • běžné jazykové kurzy.


Do účasti na KPV lze započítat tyto aktivity:

 • setkání zástupců volených orgánů s auditory, pokud je tak uvedeno v organizačních pokynech;
 • školení na aplikační software pro vedení spisu auditora;
 • příprava testů k písemným auditorským zkouškám a oponentury. Hodiny do KPV lze rovněž započítat členovi odvolací zkušební komise (jako lektorskou činnost), a to ve výši poloviny hodin, po kterou trvá příslušná zkouška, přičemž počet hodin se započítává jen jednou za danou zkoušku a neodvíjí se od počtu řešených odvolání.

   

Aktualizace 12. 7. 2023