Prioritní vzdělávací téma pro rok 2024 - Nový zákon o účetnictví

Výkonný výbor Komory auditorů ČR na návrh Výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 6. listopadu 2023 prioritní vzdělávací téma pro rok 2024 (dále jen PVT2) a podle ustanovení § 3 odst. 5 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění.

Celkový rozsah: 10 hodin
Lhůta pro splnění: 31. 12. 2024
Téma: Nový zákon o účetnictví a novelizace souvisejících předpisů

Školení musí pokrývat následující oblasti:
1.    Zákon o účetnictví
2.    Novelizace souvisejících a navazujících předpisů

Do plnění PVT2 budou započítány tyto vzdělávací akce:
1.    školení organizovaná KA ČR, která jsou výslovně označena, že se do plnění PVT2 započítávají,
2.    školení, která si auditorské společnosti zajišťují samy pro své zaměstnance,
3.    školení organizovaná jinými subjekty (odsouhlasené externí vzdělávací instituce podle § 2 odst. 7 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR),
4.    vzdělávací akce na téma věcného záměru nového zákona o účetnictví realizované po 1. lednu 2023.
5. publikační a lektorská činnost na PVT2 realizovaná po 1. lednu 2023. 
Splnění PVT2 bude plně uznáno i auditorům, kteří absolvovali zcela nebo zčásti jako asistenti auditora, pokud dodrží výše uvedené podmínky.

Stanovený rozsah KPV pro kalendářní rok (tj. 40 hodin) se o hodiny prioritního tématu PVT2 nenavyšuje; účast na vzdělávacích akcích k PVT2 se do tohoto rozsahu započítávají.


V Praze, dne 13. 12. 2023