Městská část Praha 14 poptává zpracování Zprávy auditora

Městská část Praha 14 poptává zpracování Zprávy auditora kvůli veřejnému grantovému řízení společnosti ČEZ – Oranžové hřiště. Městská část se účastní tohoto řízení s projektem „Revitalizace dětského hřiště Kpt. Stránského“. V případě úspěchu je příjemce povinen nechat zpracovat a následně v rámci Závěrečné zprávy o projektu také předložit v úvodu zmíněnou Zprávu auditora.

Městská část Praha 14 poptává auditora zapsaného v seznamu auditorů podle zákona č, 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, k vypracování Zprávy auditora ověřující čerpání nadačního příspěvku.

Cílem spolupráce a obsahem zprávy je dle Podmínek veřejného grantového řízení Oranžové hřiště následující seznam ověření:

a) zda je čerpání nadačního příspěvku v souladu se schváleným účelem a rozpočtem projektu, na který byl nadační příspěvek poskytnut, a to v období stanoveném ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku;
b) zda příjemce použil nadační příspěvek hospodárně;
c) dodržení věcné skladby nákladů na projekt uvedené ve schváleném rozpočtu v Žádosti o nadační příspěvek;
d) případnou výši odchylky čerpání celkové částky oproti celkové částce uvedené ve schváleném rozpočtu v Žádosti o nadační příspěvek nebo v upraveném rozpočtu dle dodatku k žádosti nebo ve schválené žádosti o změnu;
e) zda je nadační příspěvek a jeho čerpání účtováno odděleně a správně na základě průkazných daňových dokladů a dokladů o jejich úhradách.

Všechna zjištění k výše uvedeným kontrolám auditor vyjádří ve svém výroku ke každému bodu.

Časový předpoklad plnění je 2. polovina roku 2024. Cenové nabídky zašlete do 30. června 2024.

Kontakt: Zora Straková, tel.: 739 511 547, e-mail: zora.strakova@praha14.cz