Farma v jeskyni, z. s., poptává služby auditora

Farma v jeskyni, z. s., ič 65338243, obdržel nadační příspěvek od Nadace ČEZ a v té souvislosti je povinen učinit následující krok, kvůli kterému poptává služby externího auditora:

příjemce je povinen současně se Závěrečnou zprávou dodat nadaci i zprávu auditora, zapsaného v seznamu auditorů podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů.

Auditor ve zprávě ověří, zda:

  • je čerpání nadačního příspěvku v souladu se schváleným účelem a rozpočtem projektu, na který byl nadační příspěvek poskytnut pro stanovené období, tj. od 6. června 2023 do 5. června 2024;
  • příjemce použil nadační příspěvek hospodárně;
  • příjemce dodržel věcnou skladbu nákladů na projekt uvedenou ve schváleném rozpočtu v žádosti;
  • je nadační příspěvek a jeho čerpání účtováno odděleně a správně na základě průkazných daňových dokladů a dokladů o jejich úhradách;
  • a případnou výši odchylky čerpání celkové částky oproti celkové částce uvedené ve schváleném rozpočtu v žádosti.

Všechna zjištění k výše uvedeným kontrolám auditor vyjádří ve svém výroku ke každému bodu.


Kontakt: Ondřej Wald, tel.: 603 970 120, e-mail: ondrej@farminthecave.com