Aktuality z AE

 

Accountancy Europe – monitoring 2019

20. května 2019

Pozvánka na pracovní schůzku pro členy AE – Members´ engagement day

Tato akce se koná 2. října 2019 od 9 do 17 hodin v Bruselu a je určena pouze členům. Vůbec poprvé sdruží zástupce členů AE a dobrovolníků expertních skupin. Den bude příležitostí zapojit se do průřezových diskusí o aktuálních tématech a vyslechnout názory externích řečníků. Program bude zahrnovat řadu dílčích zasedání umožňujících vysokou interakci mezi účastníky.

Kdo je pozván: sněm členů, prezidenti a generální ředitelé, správní rada, předsedové a členové expertních skupin.

Události bude předcházet 1. října společenská večeře.

Kontakt pro dotazy: elysia@accountancyeurope.eu

13. května 2019

Pozvánka na debatu o Etice a řízení veřejných financí

AE a CIPFA společně organizují kulatý stůl s cílem diskutovat o etice ve veřejném sektoru. Událost se bude konat dne 12. června 2019 v 13:30-16:30 hod. v Bruselu.
Důkazy CIPFA ukázaly, že v jistém okamžiku své kariéry se většina účetních dostane pod určitou formu etického nátlaku. Změněná politická a finanční kultura vede k tomu, že odborníci mohou být pro politiky užitečnými obětními beránky, když se něco pokazí. CIPFA je prvním profesionálním účetním orgánem ve Velké Británii, který přijal nový Kodex a vytvořil řadu případových studií na pomoc členům, kteří čelí etickému dilematu. Více na
https://www.accountancyeurope.eu/events/ethics-and-public-financial-management/.

 Zájemci o účast v této rozpravě zašlou žádost na adresu Katince Meszaros na adrese katinka@accountancyeurope.eu.
.

13. května 2019
GDPR rok poté: dopad na auditory a účetní odborníky
Článek Julie Bodnárové se vrací k otázce, zda mají být auditoři považováni za správce nebo zpracovatele dat.

Právo EU vyžaduje, aby auditoři byli nezávislí na svých klientech. To znamená, že auditoři určují, proč potřebují používat osobní údaje a jak jsou tato data zpracovávána nebo ukládána. Proto musí být auditoři v rámci GDPR považováni za správce dat. V praxi to znamená, že auditoři musí vytvořit zásady ochrany soukromí, které popíší jejich úlohu a povinnosti jakožto správce údajů. Musí o tom rovněž informovat své klienty tím, že do zakázkového dopisu zahrnou klauzuli o ochraně údajů. Více na https://www.accountancyeurope.eu/audit/gdpr-one-year-on-its-impact-on-auditors-and-accountants/

9. května 2019

IESBA přináší novou publikaci k dlouhodobým vazbám

Zaměstnanci IESBA vydali aktualizovanou publikaci otázek a odpovědí, která má podpořit přijetí a provádění revidovaných ustanovení o dlouhodobých vazbách s klientem. Publikace je navržena tak, aby zdůraznila nebo vysvětlila aspekty revidovaného režimu rotace partnerů, a tím napomohla jejich řádnému uplatňování. Více na https://www.ifac.org/publications-resources/iesba-staff-qa-long-association-personnel-audit-client?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=4ebb7e03a1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4ebb7e03a1-80338853

 

6. května 2019
Převzaté zprávy

AE upozornila na článek Akce „Auditorem na jeden den“ přitahuje mladé profesionály. Autor Javier Quintana, generální ředitel španělského Institutu auditorů, hovoří o své iniciativě, jak přilákat mladé lidi k auditorské profesi tím, že jim nabídne strávení dne v auditorských firmách různých velikostí. Ve Španělsku existuje boj o talenty na trhu práce, zejména v přilákání a udržení mladších lidí. Nejlepší vysokoškolští studenti vnímají účetní profesi jako staromódní, spojenou s dlouhými hodinami práce se zastaralými technologiemi a bez osobního života. Projekt chce ukázat audit jako dynamickou a sofistikovanou profesi atraktivní pro mladou generaci. Mnoho lidí, kteří již navštívili „auditora na jeden den“, se následně připojilo k týmům těchto firem. Více na https://www.accountancyeurope.eu/audit/auditor-for-a-day-to-attract-young-professionals/ .

29. dubna 2019

IAASB zveřejňuje diskuzní dokument o auditech méně složitých subjektů
IAASB vnímá celosvětovou poptávku po přijetí opatření pro řešení otázek složitosti, délky a proporcionality vztahujících se k využití ISA při auditu malých a středních podniků. Rada proto zveřejnila diskusní dokument, aby prozkoumala, jak by bylo možné podpořit auditory pracující v neustále se vyvíjejícím prostředí méně složitých subjektů. Komentáře jsou vítány do 12. září. Více na http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=4e9f86655f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4e9f86655f-80289605

29. dubna 2019
Pozvánka na webinář IESBA o novém produktu eCode

Koncem června 2019 zpřístupní Mezinárodní rada pro etické standardy účetních (IESBA®) svůj eCode - inovativní digitální produkt, který nabídne auditorům nový způsob, jak uplatňovat Mezinárodní etický kodex. IESBA pořádá pro zájemce o zavedení eCode půlhodinový webinář, který se koná 12. června 2019 od 16 hodin. Během webináře bude Brian Friedrich vysvětlovat vizi IESBA týkající se eCode a seznámí posluchače s jeho strukturou, klíčovými vlastnostmi a funkcemi. Přihlásit se lze pomocí tohoto odkazu:

https://register.gotowebinar.com/register/187562788109208076?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=79b48867cc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_26_02_03&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-79b48867cc-80338853

24. dubna 2019
Prezentace studie auditorského trhu
Profesorka Marleen Willekens představila Radě pro účetnictví výsledky nedávné studie svého týmu provedené na základě žádosti Evropského hospodářského a měnového výboru o časných dopadech reformy auditu.

Celkovým cílem reformy auditu bylo posílit důvěru ve finanční informace společností a zlepšit kvalitu auditu. Tato studie se zaměřila na zkoumání vlivu reformy na náklady, koncentraci a hospodářskou soutěž na trhu povinného auditu na základě údajů z let 2013–2017.

Studie zjistila, že ačkoli se koncentrace snížila téměř v polovině členských států, celková koncentrace na trhu EU se po reformě významně nezměnila. Přesto se situace na trhu jeví jako dynamičtější. Dále studie prokázala mírný nárůst poplatků za audit způsobených zvýšením počtu auditních hodin a vyšší složitostí, neauditní poplatky naopak po reformě vykazují pokles. Přísná pravidla povinné rotace auditorských firem vedla k nižší koncentraci na trhu, zvyšuje se míra společných auditů, auditovaným SVZ je poskytováno měně neauditních služeb. Zda tyto změny bezprostředně souvisí s reformou auditu není s tak krátkým časovým odstupem možné přesvědčivě dovodit.

Záznam prezentace zde: https://www.youtube.com/watch?v=vyBpNOrzW5A&feature=youtu.be&_cldee=bWlkZGxlZGl0Y2hAa2Fjci5jeg%3D%3D&recipientid=contact-adc5dc7db6fde61180f5c4346bad02e8-e998e6b1b846438bb614cfc3ee08b872&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=MB%20Communications&esid=79751f2c-4a6b-e911-a96b-000d3ab6d103

 

18. dubna 2019
EP podporuje poslední legislativní návrh týkající se udržitelných financí
EP velkou většinou podpořil navrhované nařízení o požadavcích na zveřejňování informací o udržitelném financování pro institucionální investory. Konečný text mimo jiné podporuje:

i) rozšíření působnosti na všechny finanční produkty;

ii) finanční instituce v tom, aby zjistily negativní dopady na udržitelnost a odpovídající postupy pro jejich zmírňování;

iii) zásadu „dodrž nebo vysvětli“, která má být uplatňována při zveřejňování informací.

18. dubna 2019

IESBA navrhuje revizi části 4B Etického kodexu
Mezinárodní rada pro etické standardy pro účetní (IESBA) vydala k veřejným připomínkám návrh revize části 4B kodexu tak, aby odrážel pojmy a koncepty používané v ISAE 3000 (revidovaném). Připomínky budou přijímány do 26. června 2019.

Návrhy změn zahrnují například změny v klíčové terminologii, včetně revidované definice pojmu „klient, u něhož se provádí ověřování“, zpřesněné požadavky na nezávislost u ověřovacích zakázek či objasnění typů ověřovacích zakázek uvedených v části 4B. Návrhy byly vypracovány v úzké spolupráci se zástupci IAASB, jako součást koordinačního programu obou komisí.

16. dubna 2019
Převzaté zprávy

AE upozornila na článek Digitalizace: audit není jen o finančních údajích. Konzultant Wesley Schulte ze společnosti Finext uvádí, že podle jeho zkušenosti má 80% účetních a auditorů tendenci hovořit pouze o finančních údajích. Nejsou propojeny s dalšími informacemi důležitými pro celkové hodnocení společností. Naléhá na zahrnutí hodnocení lidských zdrojů nebo dopad na životní prostředí do programu auditů, neboť takové informace jsou pro uživatele velmi cenné. Zdůrazňuje, že digitální technologie mohou společnostem spolu s účetními a auditory pomoci rychle vytvořit jasný obraz o údajích - jak finančních, tak nefinančních. Více na https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/audit-more-than-financial-data/

11. dubna 2019

Audit systému podpory inovace EU pro malé a střední podniky
Evropský účetní dvůr posoudí význam a účinnost nástrojů pro malé a střední podniky. Cílem je prozkoumat, zda jsou nástroje řádně navrženy a zda EK přijala vhodná opatření k řešení problémů, kterým čelí malé a střední podniky s vysokým inovačním potenciálem. Závěrečná zpráva EÚD by měla být zveřejněna na konci roku 2019.

 

10. dubna 2019
EP zveřejňuje studii o reformě auditu
V roce 2018 byl EP pověřen zpracováním studie o dopadu reformy auditu v EU na kvalitu auditu, koncentraci trhu a hospodářskou soutěž. Zpráva byla zveřejněna dne 10. dubna a měla by informovat o činnosti EP v oblasti zásad auditu na příštích pět let.

Na základě předběžných údajů z let 2016 a 2017 studie dospěla k závěru, že princip rotace vedl ke snížení podílu velké čtyřky na trhu v zemích, kde bylo toto opatření prováděno přísněji. Zatímco studie zaznamenala pokles koncentrace na trhu ve 14 členských státech, celkově zůstává míra koncentrace v EU na vysoké úrovni, a to zejména v segmentu auditu subjektů veřejného zájmu.

Někteří poslanci Evropského parlamentu nadále kritizují to, co považují za dominanci oligopolu čtyř velkých firem na auditorském trhu. EK v tomto smyslu sleduje vývoj na trhu auditu.

9. dubna 2019

Strategický a pracovní plán IESBA

Mezinárodní rada pro etické standardy pro účetní (IESBA) dnes vydala svůj Strategický a pracovní plán na roky 2019-2023. Publikace s názvem Zvýšený důraz na etiku v dynamickém a nejistém světě popisuje strategii a priority rady směrem k nastavení kvalitních etických standardů připravených na budoucnost, které budou přijímány po celém světě. V návaznosti na nově revidovaný a restrukturalizovaný Mezinárodní etický kodex pro profesionální účetní (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti), který nabyde účinnosti v červnu 2019, strategie IESBA obsahuje tři vzájemně provázaná strategická témata:
• posílení významu a dopadu kodexu, a to prostřednictvím zachování globálního kodexu vhodného pro daný účel v rozvíjejícím se prostředí;
• prohloubení a rozšíření vlivu kodexu prostřednictvím zvýšení mezinárodního přijetí a účinného provádění kodexu; a
• rozšiřování perspektiv a vstupů IESBA, a to proaktivním zapojováním a hledáním možností spolupráce se zúčastněnými stranami.

IESBA dále zdůrazňuje, že je důležité při aplikaci změn Etického kodexu brát v úvahu konkrétní perspektivy malých a středních podniků. Představenstvo vzneslo návrh na využití definice „veřejné odpovědnosti“, kterou používá IASB při tvorbě IFRS pro malé a střední podniky. Více na www.ethicsboard.org.

8. dubna 2019
Expertní skupina EK publikuje etické směrnice pro umělou inteligenci (AI) a vyzývá k tomu, aby systémy AI byly nezávisle auditovatelné
Vydané pokyny navrhují soubor sedmi klíčových požadavků, které by systémy AI měly splnit, aby byly považovány za důvěryhodné. Jedná se o

  • lidskou správu a dohled,

  • technickou robustnost a bezpečnost,

  • správu soukromí a údajů,

  • transparentnost,

  • rozmanitost, zamezení diskriminace a spravedlnost,

  • společenskou a environmentální prosperitu a

  • odpovědnost.

Aby byly systémy AI auditovatelné, pokyny uvádějí, že vývojáři by měli zajistit mechanismus zpětné vysledovatelnosti a protokolování z rané fáze návrhu systému AI. EK navrhne další konkrétní kroky nejdříve v roce 2020.

 

2. dubna 2019
Novinky v auditu

Auditorské hlášení o klíčových záležitostech auditu (KAM) v evropských bankách – průzkum AE
Informování o klíčových záležitostech auditu ve zprávě auditora je relativně nedávným požadavkem na podporu kvality auditů. Reaguje na rostoucí poptávku investorů a zainteresovaných stran po větší transparentnosti a pochopení procesu auditu. Průzkum AE poskytuje informace o zprávách auditorů o KAM u více než 60 evropských bank. Jeho cílem je usnadnit komunikaci mezi bankami, auditory a zúčastněnými stranami o tomto důležitém novém požadavku.

Více na https://www.accountancyeurope.eu/publications/auditor-reporting-of-key-audit-matters-in-eu-banking-sector/

• Definice subjektů veřejného zájmu v Evropě - průzkum

AE prezentuje výsledky průzkumu týkajícího se definic subjektů veřejného zájmu (SVZ) v celé Evropě a změn, které nastaly po zavedení nových pravidel EU pro statutární audit v červnu 2016. Materiál poskytuje také přehled definic SVZ platných v evropských zemích a rozdíly mezi nimi. Kromě toho nabízí přehled o počtu SVZ v každé zemi. Zjištění tohoto průzkumu ukazují, že reforma auditu vedla k harmonizaci definic SVZ a následně k celkovému snížení počtu SVZ v celé Evropě.

Více na https://www.accountancyeurope.eu/publications/definition-public-interest-entities-europe/

Zprávy Evropské unie


• Poslanci žádají Evropskou komisi, aby rozdělila auditorské firmy
Evropská komise se zabývala otázkou dominance Velké čtyřky na auditních trzích. Byl předložen návrh na oddělení poskytovatelů neauditních služeb od firem poskytujících audit účetní závěrky. Komise však došla k závěru, že stávající právní předpisy EU o auditu již zahrnují opatření, jako je značné omezení poskytování neauditních služeb auditním klientům a povinná rotace auditorů. Vzhledem k tomu, že nová pravidla vstoupila v platnost až v červnu 2016, nejsou jejich dopady ještě plně patrné. EK bude tedy pečlivě sledovat trh s auditem a hodlá zhodnotit dopady právních předpisů v oblasti auditu před rozhodnutím o tom, zda navrhnout či přijmout další opatření.

• Evropský parlament vyzývá k povinnému sedmiletému střídání auditorů
Evropský parlament zřídil v březnu 2018 v reakci na daňové úniky a skandály takzvaný výbor TAX3. Věnuje se problematice vyhýbání se daňovým povinnostem. Výbor nyní přijal svou závěrečnou zprávu a doporučení, jak zvýšit odolnost EU proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz. Mezi jinými přijali poslanci EP také odstavec, který požaduje povinné sedmileté střídání auditorů s cílem bojovat proti střetu zájmů. Schválené pozměňovací návrhy zahrnují:
• AM 1149 požadující povinnou sedmiletou rotaci auditorů
• CA 178a vyzývající k zajištění řádného uplatňování směrnic a nařízení o auditu
• CA 178 vyzývá k transparentnímu zobrazení toho, jaké auditní a neauditní služby jsou klientům poskytovány.

Vzhledem k tomu, že zpráva TAX3 je právně nezávazná, Evropská komise a členské státy EU nemusí tato doporučení zohledňovat.

28. března 2019
Výroční zpráva ESMA

• Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejnil svou výroční zprávu. Uvedl, že v roce 2018 se zaměřil na harmonizaci uplatňování a prosazování nových Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), včetně IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 - Finanční nástroje. Zároveň poprvé rozšířili svůj dohled na nefinanční informace z oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných, které emitenti zveřejnili v souladu s novými požadavky, které na evropské úrovni vstoupily v platnost.

27. března 2019
Etický kodex
• IESBA zveřejňuje návrh revize části 4B Etického kodexu tak, aby byla v souladu s pojmy a koncepty používanými v ISAE 3000.

Shromáždění poslanců

• Dne 27. března 2019 AE uspořádala své první shromáždění poslanců formou webináře. Jednalo se o skvělou příležitost k výměně informací s členskými orgány a jejich zaměstnanci. Dvěma hlavními tématy byly udržitelné financování a malé a střední podniky.

26. března 2019
IASB

• Nadace IFRS zveřejnila názvosloví IFRS 2019, které usnadňuje elektronické vykazování finančních informací.

19. března 2019
Udržitelné financování

• Standard EU pro zelené dluhopisy
• Evropský parlament zaujímá stanovisko k nařízení o názvosloví udržitelných investic (rozpor v určení rozsahu působnosti, nakonec byly zahrnuty všechny investiční produkty a ne jen ty obchodované jako trvale udržitelné, jak původně navrhovala komise; šest bodů určujících, zda ekonomická aktivita může být považována za přátelskou k životnímu prostředí, bylo zachováno.
• Rada EU dosahuje dohody o regulaci referenčních kritérií a zveřejňování informací (první návrh zavádí novou kategorii finančních srovnávacích kritérií, skládající se ze dvou typů:
1. Referenční hodnota pro změnu klimatu EU, jejímž cílem je snížit uhlíkovou stopu standardního portfolia
2. „Pařížské“ referenční hodnoty - zaměřené pouze na prvky, které přispívají k dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu. Návrh stanoví harmonizovaný přístup EU k integraci rizik a příležitostí udržitelného rozvoje do postupů institucionálních investorů.)

11. března 2019
AML
• Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o směrnici o ochraně oznamovatelů.

6. března 2019
Výroční zpráva AE
AE vydává svou Výroční zprávu, viz
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/AccountancyEurope_AnnualReport2018_web-single-1-1.pdf

18. února 2019

Nové pomůcky

Accountancy Europe vydává informační přehled o harmonizovaném jednotném evropském elektronickém formátu (ESEF), v němž jsou společnosti kotované na burze v EU nebo v EEA povinny zveřejňovat své účetní závěrky (https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190213-ESEF-Factsheet-ACE.pdf ). Poskytuje přehled požadavků, včetně praktických rad pro zpracovatele finančních informací a dopadů na statutární auditory v souvislosti s harmonizovaným evropským jednotným elektronickým formátem (ESEF), díky němuž jsou zprávy strojově čitelné, a které vyžadují právní předpisy EU od 1. ledna 2020.

11. února 2019
Udržitelné finance
• Význam účetní profese pro udržitelné finance
• Technická skupina odborníků pro udržitelné finance přináší zprávu o zveřejňování klimatických informací, která bude zapracována do nezávazných pokynů ke zveřejňování nefinančních informací, které doprovázejí směrnici o nefinančním výkaznictví (2014/95 / EU).

 

Odkazy na vybrané publikace AE:

Výjimky z auditu v Evropě

https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-exemption-thresholds-in-europe/

Impementace nových pravidel  auditu  EU členskými státy

https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-play/

 

GDPR: dopad na auditory

https://www.accountancyeurope.eu/publications/gdpr-implications-for-auditors/

Zjednodušené auditní standardy pro MSP

Simplifying auditing standards for small or non-complex entities  (publication)

Role auditora při boji proti hospodářské kriminalitě

Auditor’s role in fighting financial crime

Klíčové záležitosti auditu v bankovním  sektoru EU

Reporting key audit matters in the EU banking sector

Znovu objevená hodnota auditu MSP

Rediscovering the value of SME audit

Organizace veřejného dohledu nad auditorskou profesí v Evropě

Organisation of the public oversight of the audit profession in Europe

Další publikace na https://www.accountancyeurope.eu/publications/