Aktuality z AE

 

Accountancy Europe – monitoring 2019

 

 

10. října 2019

Technologie – pokyny pro MSP k ochraně údajů po Brexitu bez dohody

Kancelář komisaře pro informace (britský úřad pro ochranu údajů), zveřejnila pokyny pro malé a střední podniky v případě Brexitu bez dohody a naléhavě vyzývá podniky, aby se „připravily na všechny scénáře“. „V případě odchodu bez dohody budou právní předpisy EU vyžadovat, aby byla při přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru do Spojeného království zavedena další opatření.“ Pokyny ICO objasňují kroky, které mohou být podniknuty již nyní, a další, které by měly být podniknuty, když Spojené království opustí EU. To dává podnikatelům návod, jak se zachovat datové toky, které jsou životně důležité pro fungování obchodních dodavatelských řetězců. Více zde: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-brexit/data-protection-and-brexit-for-small-organisations/

 

10. října 2019

Technologie – zpráva IOSCO o uplatňování hlavních kybernetických rámců

IOSCO (Mezinárodní komise organizací pro cenné papíry) vydal zprávu, která se zabývala aplikací tří mezinárodně uznávaných počítačových standardů a rámců v jurisdikcích členských států. Zpráva identifikuje možné mezery v aplikaci standardů. Cílem IOSCO je, aby tato zpráva sloužila jako zdroj pro regulační orgány a firmy na finančních trzích, zvyšovala povědomí o stávajících mezinárodních standardech a rámcích pro počítačové sítě a povzbuzovala přijímání osvědčených postupů na ochranu před kybernetickým rizikem, které je dnes jednou z hlavních hrozeb pro finanční trhy. Více zde: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

 

10. října 2019

ACCA a CA ANZ: Audit a technologie

ACCA a CA Austrálie a Nového Zélandu (CA ANZ) zveřejnili zprávu zkoumající různé technologie, které mají vliv na auditní profesi, jako je analýza dat, technologie distribuované hlavní knihy, automatizace robotických procesů, drony, umělá inteligence, strojové učení a další. Odkazuje se také na inteligentní smlouvy a cloudové technologie. Tato vylepšení nabízejí auditorům obrovské příležitosti k poskytování vysoce kvalitních auditů svým klientům. Auditoři zítřka budou muset být technologicky důvtipní v oblasti služeb zákazníkům a provádění vysoce kvalitních auditů. V této poslední zprávě ACCA a CA ANZ poskytly přehled některých technologií, které pravděpodobně ovlivní profesi auditorů v blízké budoucnosti.

Závěry v této zprávě byly podpořeny panelovými diskusemi, které se konaly v Řecku, České republice a na Slovensku, přičemž zástupci panelů zastupující auditorskou praxi, regulační orgány auditu a klienti, spolu s technologickými experty. Zpráva je rovněž podložena rozhovory s odborníky na audit a na technologie v auditorské profesi.Technologie umožňuje nejen zlepšit kvalitu auditu, ale i zahrnout do něj přidanou hodnotu: audit přechází z reaktivního, zpětného pohledu na proaktivní, prediktivní, výhledový, pracující v reálném čase. Poskytuje tak příležitost pomoci podnikům tím, že poskytuje včasné informace. Pokud jsou však AI a související technologie plně implementovány, mohlo by to vyvolat otázky týkající se nezávislosti auditora. Etický kodex vyžaduje, aby si auditor při provádění auditu zachoval nezávislost. Zároveň se kvalita auditu zvyšuje blízký vztah k auditovanému subjektu, který je získán opakovaným zapojením do zakázky. Více zde: https://www.accaglobal.com/lk/en/professional-insights/technology/audit-and-tech.html

 

10. října 2019

OECD zveřejňuje návrhy na mezinárodní daňovou reformu

OECD zveřejnila před zasedáním G20 17. října své dlouho očekávané návrhy na reformu mezinárodního daňového systému. Návrhy odrážejí názory sekretariátu OECD, ne nutně názory členských zemí vyjednávajících v rámci OECD, ačkoli Francie již s návrhy vyjádřila spokojenost. Zúčastněné strany jsou vyzývány, aby do 12. listopadu poskytly svá stanoviska k návrhům, které se vztahují pouze k 1. pilíři. Návrhy 2. pilíře (minimální daň) budou zveřejněny začátkem listopadu. Návrhy v zásadě sjednocují přístup účastníků představený na předchozích konzultacích OECD. Rozsah je omezen na digitalizované podniky a ty, které jsou z velké části orientovány na spotřebitele, přičemž možná prahová hodnota bude stanovena později.

OECD navrhuje nový vztah založený na prodeji, nikoli na fyzické přítomnosti. Navrhovaná pravidla rozdělení zisku přesahují zásadu tržního odstupu, jsou však stále v souladu se stávajícími pravidly pro stanovení převodních cen. Nenahrazují je, nýbrž z nich čerpají.
Po zveřejnění návrhů prvního pilíře uspořádá OECD ve dnech 21. až 22. listopadu v Paříži konferenci, v prosinci se tamtéž bude diskutovat 2.pilíř a v lednu 2020 bude více než 130 členských zemí OECD Inkluzivního rámce diskutovat o návrzích na technické úrovni. Více zde:
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf

 

10. října 2019

Auditoři EU kontrolují výměnu daňových informací mezi členskými státy

Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí audit s cílem posoudit účinnost výměny daňových informací v EU. Přezkoumá zejména zavedený systém a posoudí, jak Evropská komise podporuje jeho provádění a sleduje jeho výkonnost. Rovněž prozkoumají, jak si členské státy EU vyměňují informace a zda nejlépe využívají získané údaje. Více zde: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12660

 

7. října 2019

AE doporučuje vyvinout samostatný standard pro audit méně složitých subjektů (LCE)
Jeden a půl roku po výzvě k akci reaguje AE s potěšením na diskusní dokument IAASB o auditu LCE. Tato reakce zdůrazňuje následující 3 priority:

• jako první prioritu vytvořit samostatný standard pro audity LCE založený na standardech ISA

• v dlouhodobějším výhledu revidovat standardy ISA na základě principu „nejdříve mysli jednoduše“, přičemž revize bude vycházet ze uvedeného samostatného standardu

• předvídat a plánovat splývání obou navržených postupů

Zkušenosti některých členských států EU s uplatňováním samostatné národní normy LCE by mohly být výchozím bodem pro to, aby IAASB vytvořil tuto normu. AE může působit jako platforma, kde si IAASB a naši členové z příslušných zemí mohou v této záležitosti vyměňovat názory a spolupracovat. Text dopisu na: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Accountancy-Europe-response-to-IAASB-Audits-Less-Complex-Entities.pdf

 

7. října 2019CEAOB zveřejňuje zprávu o dotazníku z roku 2018, který se týkal uložených kárných opatření


Ve srovnání s prvním dotazníkem CEAOB (Rada evropských orgánů pro dohled nad auditem), který se týkal roku 2016, došlo v roce 2017 k výraznému nárůstu počtu kárných opatření a sankcí. Tyto dva průzkumy však nejsou přímo srovnatelné z důvodu rozdílnosti použité metodiky. Během prvního dotazníku CEAOB bylo navíc mnoho členských států stále v počátečních fázích prováděcích procesů k reformě auditu.

Při ukládání kárných opatření a sankcí auditorům a auditorským společnostem se zdá, že existují významné rozdíly v přístupu příslušných vnitrostátních orgánů. Počty těchto opatření se nezdají být srovnatelné s velikostí populace auditorů ani s jiným obecně známým ukazatelem. Tato zpráva z průzkumu CEAOB nevysvětluje důvody ukládání, ale je pouze popisná.

 

7. října 2019

Spojené království: Rada pro finanční výkaznictví (FRC) posiluje národní standard Nepřetržité trvání podniku

Revidovaný standard (ISA UK 570) odráží obavy týkající se kvality a přísnosti auditu a zvyšuje požadavky na posuzování, zda není zpochybněna schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. To znamená, že britští auditoři budou dodržovat výrazně přísnější požadavky, než jaké vyžadují současné ISA.

Revidovaný standard vyžaduje:

- více práce ze strany auditora s důraznějším zpochybňováním hodnocení vedení podniku ohledně nepřetržitého trvání, důkladného testování vhodnosti podpůrné dokumentace, vyhodnocení rizika zaujatosti vedení a většího využití prohlášení o životaschopnosti;
- zvýšená transparentnost společně s novým požadavkem na zpracování zpráv auditorem subjektů veřejného zájmu, kótovaných a velkých soukromých společností, které mají poskytnout jasný závěr ohledně toho, zda je hodnocení vedení přiměřené, a informovat o auditních pracích provedených v tomto ohledu,

- požadavek zpětného odstupu, který zohlední všechny získané důkazy, ať už podpůrné nebo protichůdné, z nichž auditor vyvodil své závěry ohledně nepřetržitého trvání. Více na https://www.frc.org.uk/getattachment/13b19e6c-4d2c-425e-84f9-da8b6c1a19c9/ISA-UK-570-revised-September-2019-Full-Covers.pdf

 

7. října 2019

Spojené království: FRC navrhuje zavedení „bílé listiny“ povolených služeb pro auditory subjektů veřejného zájmu (SVZ)

Hlavní navrhovanou změnou je zavedení seznamu povolených služeb, které mohou auditoři auditovaným SVZ poskytovat. Jedná se o služby, které úzce souvisejí s auditem a / nebo jsou vyžadovány legislativně. To znamená, že by byl odstraněn stávající seznam zakázaných neauditorských služeb.

Konzultační období skončilo dne 27. září. Více na https://www.frc.org.uk/news/july-2019/frc-consults-on-enhanced-ethical-and-auditing-stan


7. října 2019

Klíčové záležitosti auditu v bankovním sektoru

Již druhý rok v řadě provedla AE průzkum auditorských zpráv o KAM v evropském bankovním sektoru. Cílem průzkumu je prozkoumat další hodnotu, kterou vykazování zpráv KAM má pro zprávu auditora, a zjistit, zda se v předchozím roce nevyskytly nějaké nové trendy nebo významné změny.

Klíčové záležitosti auditu (KAM) mají největší dopad na celkovou strategii a přidělování zdrojů při auditu. Přehled klíčových záležitostí auditu je u určitých jednotek součástí zprávy auditora.  Podávání zpráv o KAM otevírá cestu pro transparentnější a smysluplnější audity, což přináší výhody uživatelům.

Tento průzkum poskytuje informace a závěry týkající se hlášení auditorů KAM pro více než 60 evropských bank, které vlastní převážnou většinu aktiv v evropském bankovním sektoru.
Tento rok se AE zaměřuje na počet a typy KAM, které jsou hlášeny. Přestože jsou zprávy o KAM stále v počátcích, zdá se, že klíčová rizika v bankovním sektoru jsou v celé Evropě relativně konzistentní.

Kompletní publikace zde: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/KAMs-updated-2019.pdf nebo zde: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/2019-KAMs-in-EU-banks-summary.pdf


7. října 2019

Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů

EU stanovila nová pravidla, která zaručují oznamovatelům na vysoké úrovni ochranu v celé řadě organizací a sektorů. Vzhledem k této široké oblasti působnosti by si účetní, auditoři a poradci v soukromém a veřejném sektoru měli být vědomi minimálních společných standardů ochrany stanovených touto směrnicí o whistleblowerech. Směrnice určuje, na které subjekty se nová pravidla vztahují, jaký je rozsah působnosti směrnice, kdo jí bude chráněn a jaké kanály lze použít k nahlášení porušení právních předpisů.

Odkaz na směrnici zde: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Whistle-Blower-Directive-Factsheet.pdf

 

10. října 2019

Technologie - francouzský ministr financí navrhuje zvážit vytvoření veřejné kryptoměny

AE upozorňuje na aktivity kolem kryptoměn. Oznámení společnosti Facebook o zavedení nové digitální měny - projektu Libra - vyvolalo prudkou reakci mezi regulačními orgány, politiky, centrálními bankéři a úřady pro ochranu údajů. Hlavní obavy se týkají soukromí, rizik praní peněz, financování terorismu, daňových úniků a narušení finanční stability. Například francouzský ministr financí Bruno Le Maire otevřeně odmítl spuštění kryptoměny Libra na Facebooku, protože by mohla ohrozit měnovou suverenitu států a vést k systémovým rizikům. Navrhl vytvořit veřejnou kryptoměnu. „Navrhuji, abychom začali přemýšlet o veřejné digitální měně vydané centrálními bankami, která by zaručovala celkovou bezpečnost transakcí, jejich rychlost, jednoduchost a bezplatnost“.

 

4. října 2019

Evropská komise investuje do kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky
V rámci programu Horizont 2020 získala kybernetická společnost Odix od EU grant ve výši 2 milionů EUR, aby svou konkrétní technologii přinesla širšímu publiku a sloužila malým a středním podnikům. Díky ochraně před útoky prostřednictvím souborů nabízí technologie Odix dobrou obranu proti kybernetickým útokům. Díky tomuto grantu by malé a střední podniky měly mít přístup ke všem funkcím prostřednictvím dostupného předplatného. Více zde: https://www.helpnetsecurity.com/2019/09/26/odix-secured-e2-million/

 

 

4. října 2019

Malé a střední podniky trpí při rozvoji svého elektronického obchodu komplikovanými režimy nepřímých daní

Dne 20. září vydala Mezinárodní obchodní komora (ICC) varování před složitými daňovými režimy, které brání růstu malých a středních podniků. Aby se tento problém vyřešil, ICC navrhuje minimalizovat diskriminaci mezi domácími a zahraničními podniky v registračních požadavcích a zajistit, aby procesy registrace a platby daní byly jednoduché a konzistentní. Dalším doporučením je stanovit vhodné prahy de minimis, které by celním agenturám umožnily soustředit se na bezpečnost a ochranu. ICC také chce umožnit dodavatelům vybírat daně z převodu za hranice. V neposlední řadě je pátým doporučením přestat vyžadovat místo podnikání nebo daňového zástupce v zemi určení za účelem dodání zboží. Více zde: https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/09/icc-issues-brief-wc-e-commerce.pdf

 

30. září 2019

Jak zajistit financování pro MSP?

S cílem stimulovat růst a posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků provozuje EU několik programů financování, z nichž mohou mít prospěch malé podniky, například Horizon Europe. Tyto různé programy financování jsou k dispozici v informačním letáku AE s názvem „Jak zajistit financování malých a středních podniků - příležitosti ve financování EU“. Rozpočty věnované těmto programům jsou velkorysé, ale aplikační procesy vedoucí k získání prostředků mohou být zahlcující. Účetní odborníci mohou svými specifickými znalostmi procesů financování EU a dobrou znalostí potřeb MSP v této věci velmi pomoci. Malé a střední podniky tvoří 99% podnikatelského prostředí EU, ale za posledních 10 let se 8 z 10 uzavřelo. Existuje mnoho důvodů, proč podniky selhávají. Ale v případě menších jednotek je to především kvůli jejich nedostatku finančních zdrojů. V letech 2017–2018 byla ziskovost a likvidita jmenována jako 2 hlavní obchodní výzvy, kterým čelí začínající podniky. Podle výroční zprávy Evropské komise je 9 z 10 malých a středních podniků v EU mikro, což znamená, že pracují s méně než 10 zaměstnanci. S takovými omezenými zdroji je každodenní výzvou najít zákazníky a kvalifikovanou pracovní sílu při dodržování předpisů.

20. září 2019

Agenda MSP pro výbor Evropského parlamentu ECON

Dne 5. listopadu 2019 se na půdě Evropského parlamentu v Bruselu bude konat diskuse o začlenění malých a středních podniků do programu výboru ECON. Hostitelem tohoto kulatého stolu je europoslanec Ondřej Kovařík (Renew Europe, Česká republika) ve spolupráci s Accountancy Europe a SME United. Akce se koná v Evropském parlamentu dne 5. listopadu, 8:00 - 9:00 SEČ. Na akci se sejdou členové Evropského parlamentu (většinou výboru ECON), Evropské komise a účastníků trhu - malé a střední podniky, poradci a poskytovatelé financí. Společně budou diskutovat o tom, jak dále integrovat perspektivu a priority malých a středních podniků do práce ECON v nadcházejícím období.

Kontakt pro dotazy: katinka@accountancyeurope.eu. Registrace končí 1 týden před akcí.

 

13. září 2019

Nová směrnice týkající se dvojího zdanění

Dne 1. července 2019 vstoupila v platnost směrnice EU o řešení daňových sporů (2017/1852). Členské státy i daňoví poplatníci mají podle těchto právních předpisů nové povinnosti a možnosti. Účetní, auditoři a poradci by měli být připraveni podporovat podniky při implementaci tohoto postupu a zajistit účinný a spravedlivý výsledek v případech dvojího zdanění.

Cílem dokumentu je poskytnout evropským účetním znalosti, které jim umožní pomáhat klientům při řešení sporů o zamezení dvojího zdanění prostřednictvím nových pravidel.

Směrnice zavádí postup vzájemné dohody zahájený daňovým poplatníkem, podle kterého musí členský stát do dvou let vyřešit daňový spor. Pokud tento postup selže, případ se přesune na další úroveň řešení sporů, v němž příslušné zúčastněné vnitrostátní orgány přijmou závazné rozhodnutí. Tento mechanismus se použije bez ohledu na nápravná opatření dostupná podle vnitrostátního práva v kterémkoli dotčeném členském státě. Více zde: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190912-tax-dispute-mechanism-factsheet.pdf

 

10. září 2019

Sustainable valu for money

AE pořádá společnou akci s BETTER FINANCE a CFA Institutem o udržitelném financování, který se koná dne 20. listopadu 2019 na půdě Evropského Parlamentu, Leopold Quarter, Belgie a je pro účastníky zdarma.

Ve svém akčním plánu pro udržitelné finance upřednostnila EK potřebu nasměrovat soukromý kapitál na udržitelné projekty. Jednotliví investoři zároveň očekávají, že budou investovat do produktů, které jsou v příkladném souladu s ochranou investorů v EU a udržitelným dlouhodobým vytvářením hodnot. Jasné a spolehlivé informace o investičních produktech jsou i nadále klíčem k získání důvěry investorů v udržitelné investiční produkty.

K dosažení svých cílů musí udržitelné finance zahrnovat spravedlivé, transparentní, jasné a nezavádějící informace pro investory. Proto je připravena tato diskuse o tom, jak dosáhnout rovnováhy mezi udržitelnou tvorbou hodnot a dlouhodobou vizí. Program zde:
https://betterfinance.eu/event/a-joint-international-conference-by-better-finance-and-cfa-institute-sustainable-value-for-money/

 

10. září 2019

Vyvíjející se potřeby malých a středních podniků: jaká je role profese?

AE a agentura EFAA zvou na svou společně organizovanou akci „Pouze pro členy“ s na téma „Vyvíjející se potřeby malých a středních podniků: jaká je role profese?“, která se koná 24. října 2019 v Bruselu. Malé a střední podniky v Evropě čelí rychlé digitalizaci, měnícím se očekáváním zúčastněných stran, měnícímu se tržnímu prostředí, intenzivnímu tlaku na udržitelnost a dalším. Jak může účetní profese pomoci sektoru SMP orientovat se v těchto změnách? Potřebují profesionální účetní změnit své dovednosti a služby, aby vyhověli vyvíjejícím se potřebám malých a středních podniků?

Událost je pouze pro pozvané. V případě dotazů kontaktujte katinka@accountancyeurope.eu

 

9. září 2019

Externí finanční ředitel podporuje růst SMP –článek o cloudovém účetnictví

Ray Baxter, generální ředitel společnosti Baxterworld se sídlem v Belfastu v Severním Irsku, má více než 30 let zkušeností s účetnictvím a hovoří o tom, jak je cloudové účetnictví nezbytné pro jeho malou firmu a přináší výhody i jeho malým klientům.

Firma jako jedna z prvních využívala cloudové účetnictví a to se nyní stalo srdcem jejího podnikání. V současné době používají dvě třetiny jejich klientů cloudové účetní systémy, ale firma věří, že brzy dosáhne 100%. Cloudové účetnictví poskytuje přístup k podnikovému účetnímu a finančnímu softwaru a systémům v reálném čase. Poskytujeme našim klientům kompletní back-office a stali jsme se jejich finančním ředitelem a strategickým partnerem, který jim pomáhá růst. Více zde: https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/an-external-cfo-supports-sme-growth/ 

 

6. září 2019

Malé a střední podniky mají nové příležitosti v mezinárodním obchodu

Globální platební trh B2B umožňuje stále více přeshraničních plateb malých a středních podniků. Díky globalizaci a digitalizaci mají malé a střední podniky nové příležitosti k expanzi na nových trzích, jako jsou platformy elektronického obchodování.

Technologie Blockchain usnadnila přeshraniční platební procesy pro malé a střední podniky a poskytla levnější a bezpečnější alternativy současného systému. Takzvaný internet hodnoty umožňuje malým a středním podnikům pohybovat penězi po celém světě stejně snadno jako sdílet informace přes internet.

 

6. září 2019

Nástroje kybernetické připravenosti dostupné pro malé a střední podniky v EU
Institut kybernetické připravenosti vyvíjí praktické nástroje speciálně pro malé a střední podniky, aby rozvíjely své znalosti o kyberneticky bezpečném chování. Institut v současné době překládá svůj program do některých jazyků EU: francouzštiny, němčiny, španělštiny a portugalštiny. Institut nabízí jako první krok test k určení kybernetické připravenosti firmy.

 

6. září 2019

Interní faktory ovlivňují produktivitu malých a středních podniků

Dne 27. června zveřejnila OECD svou novou zprávu zaměřenou na produktivitu malých a středních podniků. Zjistila, že malé a střední podniky by se měly soustředit na interní faktory, jako je pracovní síla a manažerské dovednosti, aby zlepšily svou produktivitu. Manažerské dovednosti skutečně ovlivňují mnoho interních faktorů produktivity SMP.

Mezi další interní faktory, které mohou těžit ze změn v řídících postupech, patří digitalizace, která může profesionalizovat řízení SMP, obchodní sítě, které mohou malým podnikům pomoci překonat omezení velikosti, a inovace. Daňové pobídky mohou také pomoci překonat tyto výzvy, jak ukazují opatření přijatá Nizozemskem. Více zde: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-sme-productivity_825bd8a8-en;jsessionid=zlpOyIK3fVTAbN4eP3ERvt_m.ip-10-240-5-28

 

6. září 2019

Evropský výbor regionů

Současný stav rámce politiky EU pro malé a střední podniky

Dne 29. července Evropský výbor regionů zveřejnil zprávu představující přehled právního rámce pro evropské malé a střední podniky. Ukazuje, že na úrovni EU mají SMP stále problémy s najímáním kvalifikovaných pracovníků kvůli konkurenci větších firem a obecným finančním podmínkám.VR navrhuje aktualizaci iniciativy Small Business Act s novým regionálním zákonem založeným na zásadách, které jsou blíže schopnostem místních a regionálních orgánů. Za účelem řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly zřídila Evropská komise pracovní skupiny, které pomáhají při tvorbě politik a výměně osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Více zde: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d8932f4-b273-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en

 

 

 

6. září 2019

Junckerův plán investuje ve Finsku

Dne 3. září podepsal Evropský investiční fond smlouvu s Finnverou, státní finanční společností, s cílem poskytnout malým a středním podnikům usilujícím o růst ve Finsku rozpočet ve výši 190 milionů EUR. Tuto dohodu umožnil Evropský fond pro strategické investice Junckerova plánu, který v současné době podporuje 967 000 malých a středních podniků v celé Evropské unii. Více zde: https://www.neweurope.eu/article/juncker-plan-to-support-small-and-medium-businesses-in-finland/

 

6. září 2019

Zjednodušený režim finančního výkaznictví snižuje byrokracii, tvrdí nové studie Komise

Podle studie EK o účetním režimu mikropodniků s ručením omezeným by zjednodušený režim finančního výkaznictví snížil administrativní zátěž podniků o 106 milionů EUR ročně. Komise zdůrazňuje, že nedostatečná informovanost a použití tzv. „Super zjednodušeného režimu“ mají na podniky silný dopad. Kromě zjednodušeného režimu by dobrý informační systém mohl snížit administrativní zátěž o 1,3 miliardy EUR. Více zde: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e5c5dbf-9246-11e9-9369-01aa75ed71a1

 

6. září 2019

Evropská komise zveřejňuje zprávu o udržitelných příležitostech v oblasti módy pro malé a střední podniky

Evropská komise zmapovala udržitelné příležitosti pro SMP v oblasti módního průmyslu a shromáždila současné iniciativy a klíčové organizace v udržitelném odvětví módy a textilu v celé EU.Tato iniciativa navazuje na sdělení z roku 2017, ve kterém se Komise zavázala podporovat udržitelnější průmysl směrem k zelené transformaci a oběhovému hospodářství. Vzhledem k tomu, že móda zůstává jedním z nejvíce znečišťujících odvětví, zpráva Komise silně podporuje odvětví s cílem dosáhnout cílů Pařížské dohody. Více zde: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries/eu#report

 

19. srpna 2019

Snaha AE vytvořit jeden globální standard pro podávání zpráv

AE upozorňuje na rozhovor s Hilde Blomme, zástupkyní ředitele AE, o nadcházejícím summitu o udržitelném rozvoji a komunikaci. Na této akci se její hlavní přednáška bude zabývat tím, jak směrnice o nefinančním výkaznictví ovlivní proces podávání zpráv. Od doby, kdy byl tento zákon vytvořen v roce 2014, AE odvedla spoustu práce, aby tento zákon přiblížila každodennímu podnikání. Například sdílením osvědčených postupů ve vzorové zprávě a sledováním toho, jak jej členské státy implementují. Tuto směrnici považujeme za velmi dobrý výchozí bod. Více zde: https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/management-spotlight-accountancy-europes-quest-to-create-one-global-reporting-standard/

 

 

14. srpna 2019

AE upozorňuje na rozhovor s Hilde Blomme na téma nefinanční výkaznictví

Hilde Blomme, zástupkyně generálního ředitele AE poskytla časopisu IFRS Practice Journal rozhovor o povinné regulaci tvorby zprávy o udržitelnosti. Od roku 2018 musí velké společnosti v EU vykazovat takové informace podle směrnice EU o zveřejňování nefinančních informací a informací o rozmanitosti (2014/95 / EU), ve znění národních legislativ. Tuto směrnici o nefinančním výkaznictví považuje AE za velmi dobrý výchozí bod.

Nefinanční výkaznictví poskytuje jasnější obrázek o výkonnosti společnosti, než může pouze finanční výkaznictví. To je stále důležitější pro investory a rozšiřující se spektrum zúčastněných stran, které mají zájem o firemní informace o obchodním modelu společnosti, dlouhodobé strategii a tvorbě hodnot. Směrnice o nefinančním výkaznictví hraje důležitou roli při posilování činnosti soukromého sektoru a závazku k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG) a Pařížské dohody o klimatu. Toto hlášení může společnostem pomoci přejít od pouhého dodržování zákonných požadavků k odpovědnějšímu chování směrem k budování udržitelné budoucnosti. Více zde:
https://www.accountancyeurope.eu/good-governance-sustainability/non-financial-reporting-it-is-about-staying-in-business/

 

 

12. července 2019

Novinky v auditu

 

·                    AE odpověděla na výzvu k vyjádření názorů na průzkum Sira Brydona

V reakci AE na nezávislý průzkum britského sira Brydona týkající se kvality a efektivity auditu podporuje názor, aby společnosti a auditoři poskytovali širšímu publiku smysluplnější a transparentnější zprávy a ujištění, například o otázkách nepřetržitého trvání podniku, interních kontrolách a nefinančních ukazatelích. Souhlasí, že digitalizace může pomoci zlepšit hodnocení rizika podvodů. Uznává rovněž mezeru v očekávání, která se skládá ze tří aspektů: mezery ve znalostech, výkonu a vývoji. Celostní a pragmatický přístup ke kvalitě auditu se zaměřením na uplatňování profesionálního skepticismu a plnění požadavků uživatelů by měl reagovat na tato rozdílná očekávání.

 

·                     Politické skupiny Evropského parlamentu diskutují o společném pracovním programu
Čtyři největší politické skupiny v EP jednají o společném pracovním programu a prioritách. Pokud jde o finanční záležitosti, skupiny diskutovaly o tom, zda vyzvat Evropskou komisi, aby přezkoumala právní předpisy EU v oblasti auditu s cílem řešit potenciální střety zájmů u firem, které svým klientům poskytují auditorské i daňové služby. Skupiny usilovaly o dohodu do 12. července, ale nakonec to nebylo proveditelné a jednání jsou zmrazena.

 

·                     Průzkum v oblasti méně komplexních firem (dříve SMP)

IAASB vyzývá zainteresované strany, aby dokončily do 12. září krátký průzkum zkoumající výzvy při uplatňování mezinárodních auditorských standardů (ISA) při auditech méně složitých subjektů a možných opatřeních k řešení nedostatků v této oblasti.

 

·                     AE reagovala na konzultace IAASB týkající se standardů řízení kvality

Na webu AE najdete odpovědi na návrh mezinárodního standardu pro řízení kvality 1 a 2, návrh ISA 220 (ED-220) a řízení kvality pro firmy a zakázky, a to zde: https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/iaasbs-consultations-on-quality-management-standards/

 

·                    AE reagovala na revize kodexu navržené IESBA

AE odpovídala na návrh IESBA týkající se revize části 4B Etického kodexu, s cílem uvést jej do souladu s podmínkami a koncepty používanými v ISAE 3000 (revidováno). Více zde: https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/iesbas-proposes-revisions-to-part-4b-of-the-code-to-align-with-terms-and-concepts-used-in-isae-3000-revised/

 

·                    AE reagovala na konzultace IAASB o zajištění EER

AE reagovala na konzultaci IAASB o zajištění rozšířeného externího výkaznictví (EER). Více zde: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190621-Response-ACE-IAASB_EER-assurance_final.pdf

 

·                     PCAOB o kritických záležitostech auditu pro investory a výbory pro audit

PCAOB zveřejnil dvě nové publikace o kritických záležitostech auditu (CAMs), jednu konkrétně pro investory a druhou pro výbory pro audit.

Cílem publikace pro investory je poskytnout jim užitečné informace týkající se změn ve zprávě auditora, často kladených otázek o CAM a informací o implementaci standardu.
Cílem tohoto dokumentu pro výbory pro audit je příprava na jednání s auditory o nových požadavcích CAM.

 

·                     Nizozemsko: Auditorské společnosti nejsou právně odpovědné za kvalitu povinných auditů

AE upozorňuje na výsledek soudního sporu v Nizozemsku, kde úřad pro finanční trhy (AFM) prohrál v soudním řízení proti auditorským společnostem EY a PwC. Odvolací soud pro obchod a průmysl to oznámil v úterý 18. června 2019. Rozhodnutí je konečné. Případ se točí kolem pokut, které AFM uložil EY a PwC v roce 2016 ve výši 2,2 milionu a 845 000 EUR. Důvodem byly nedostatky v auditech účetních závěrek, které AFM identifikoval v roce 2014. EY a PwC napadly pokutu u soudu a na konci roku 2017 s nimi správní soud v Rotterdamu souhlasil. Pokuty byly rozdány s argumentem, že auditorské společnosti nesplnily „povinnost péče“.
Rozhodnutí má zásadní důsledky pro dohled nad auditory. To znamená, že AFM již nemůže ukládat pokuty auditorským společnostem na základě špatných auditů účetních závěrek - podstaty práce auditorů. AFM však nyní jedná s ministerstvem financí a žádá jej o změnu právních předpisů. Více na
 https://www.afm.nl/en/nieuws/2019/jun/cbb-uitspraak-accountants

.
31. července 2019

IPSASB předkládá návrh zdokonalení standardů k připomínkám

31. července 2019 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSASB) Exposure Draft 68, Zdokonalení pro IPSAS, 2019. ED 68 byl Radou schválen v červnu 2019. ED 68 navrhuje drobná vylepšení IPSAS s cílem řešit námitky vznesené zúčastněnými stranami. Připomínky jsou požadovány do 30. září 2019. Připomínkované znění zde:

https://www.ifac.org/publications-resources/ed-68-improvements-ipsas-2019?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=2ba3a995c6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_31_07_42&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-2ba3a995c6-80338853

 

20. června 2019

Vývoj v oblasti malých a středních podniků

Členské státy EU se neshodly na zjednodušení DPH pro malé a střední podniky.


Na jednání EK vystoupila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager s požadavkem většího přístupu k datům pro malé jednotky. Ty by měly mít lepší přístup k datům, aby mohly konkurovat technologickým obrům.


Evropská komise zveřejnila nové nezávazné pokyny pro zveřejňování informací o klimatu.
Pokyny navrhují, aby společnosti při posuzování závažnosti informací souvisejících s klimatem braly v úvahu celý svůj řetězec, a to v obou směrech. To by mělo přímý dopad na malé a střední podniky, které jsou součástí dodavatelských řetězců.

 

Regiony EU, malé a střední podniky a obchodní sdružení žádají, aby příští Komise podpořila malé a střední podniky. Ve společném prohlášení vyzývá spojenectví evropských malých a středních podniků, odborů, podniků a regionů příští Evropskou komisi, aby do svého programu zahrnula malé a střední podniky jako vysokou prioritu.


Společné prohlášení regionů EU, malých a středních podniků a obchodních sdružení vyzývá Evropskou Komisi, aby podpořila podnikání a umožnila malým a středním podnikům prosperovat zejména prostřednictvím vzdělávacích politik, lepšího přístupu k financování a digitalizaci. Kromě toho zdůrazňuje, že malé a střední podniky potřebují živné prostředí zajišťující správnou úroveň rozvoje dovedností, finanční podpory, budování kapacit, budoucí infrastruktury a standardizace. Malé a střední podniky rovněž potřebují rovný přístup k údajům, investice do kybernetické bezpečnosti a zapojení do řízení AI Dále prohlášení požaduje nové finanční nástroje a nástroje z víceletého finančního rámce EU, jakož i včasnou implementaci právních předpisů EU ve všech členských státech.

 

17. června 2019

Vyvíjející se potřeby malých a středních podniků: jaká je role profese?

AE pořádá společně s agenturou EFAA další akci „Pouze pro členy“. Malé a střední podniky v Evropě čelí rychlé digitalizaci, měnícím se očekáváním zúčastněných stran, měnícímu se tržnímu prostředí, intenzivnímu tlaku na udržitelnost a dalším. Jak může účetní profese pomoci sektoru malých a středních podniků orientovat se v těchto změnách? Potřebují profesionální účetní změnit své dovednosti a služby, aby vyhověli vyvíjejícím se potřebám malých a středních podniků? Akce se koná 24.října 2019 v 09:30-12:30 v kancelářích AE. Registrace zde: http://forms.accountancyeurope.eu/feebe-abtvc/pages/r7ua6fleempbwanorbcgg.html

 


19. června 2019

Udržitelné financování

Na půdě Evropského parlamentu se dne 6. listopadu 2019 bude konat konference k tématu udržitelného financování. Detaily a způsob registrace budou zveřejněny později.

 

 

19. června 2019

Digital Day

3. digitální den pořádáný AE dne 19. listopadu 2019 v Bruselu prozkoumá náklady na inovace. Digitalizace podporuje k obchodnímu růstu, ale jaký je její plný dopad? Přichází čas se zeptat:

„Kolik stojí digitalizace?“

„Jak šetrná je k životnímu prostředí?“

„Odpovídá tempo digitalizace našim obchodním potřebám?“

Registrace zde: http://forms.accountancyeurope.eu/feebe-abtvc/pages/ooletoapeempawanorbraw.html

 

20. června 2019

Nefinanční informace pro lepší obchodní rozhodování

AE uveřejnila článek Oliviera Boutellis-Taft a Maria Abely o významu nefinančních informací. Lidé musí být schopni spoléhat se na firemní informace, aby mohli činit důležitá rozhodnutí týkající se investic, nákupu produktů nebo podpisu pracovních smluv. Nefinanční podnikové informace (NFI), jako jsou environmentální nebo sociální dopady, jsou nezbytné pro získání úplného obrazu o výkonnosti společnosti.

Samotné finanční informace již nestačí. Před deseti lety nejvýznamnější globální rizika, pokud jde o dopad a pravděpodobnost, nezahrnovala sociální nebo environmentální otázky. Dnes tvoří čtyři z prvních pěti. Po celá léta nebyly společnosti schopny tato rizika řešit a investiční rozhodnutí byla přijímána, aniž by tyto klíčové informace byly brány v úvahu. Ale časy se změnily. Porozumění nefinančním rizikům a příležitostem je rozhodující pro úspěch jak jednotlivých podniků, tak finanční sféry obecně.

NFI nabývají pro uživatele na důležitosti a poptávka po ověření NFI roste. Vzhledem k různým úrovním znalostí ve vykazování NFI, přistupují auditoři k ověřovacím zakázkám různými způsoby. AE a WBCSD  (Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj) spojily své odborné znalosti, aby spojily praktické obchodní znalosti s těmi účetními a přispěly tak k udržitelnému financování v Evropě. Více na https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/better-business-decisions-with-assurance-on-non-financial-information/

 

17. června 2019

Evropský účetní dvůr – zpráva o udržitelnosti

Dne 17. června 2019 vystoupila Hilde Blomme, zástupkyně generálního ředitele Accountancy Europe u Evropského účetního dvora v červnu v panelové diskusi na téma  „Jaký je stav vykazování udržitelnosti?“. Mluvila o zprávách o udržitelnosti, důvěře a transparentnosti a roli auditorů. Jako součást širší směrnice o nefinančních informacích v EU pro subjekty soukromého sektoru poskytla přehled o pokroku ve vykazování udržitelnosti. Výsledky byly neúprosné a zjevně je před námi řada úkolů. Při podávání zpráv o udržitelnosti je nutné zaměřit se na lepší kvalitu a větší transparentnost. Více na v časopise EÚD zde: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL19_03/JOURNAL19_03.pdf 

 

 

17. června 2019

Technologie

AE upozorňuje na několik zpráv týkajících se informačních technologií:

 

·                    Zpráva ACCA: Strojové učení - více věda než fikce

Vzhledem k tomu, že vývoj nových technologií rychle proniká do podnikatelského prostředí, je pro účetní důležité, aby si uvědomili výhody a výzvy, které přinášejí. Zpráva zdůrazňuje, jak umělá inteligence a strojové učení mohou přidávat hodnotu k práci účetních, např. generovat cenné poznatky pro obchodní rozhodování, odhalování podvodů, hodnocení rizik, nefinanční výkaznictví, apod. Zároveň musí účetní pozorně sledovat etické výzvy, které mohou vyplynout z rozhodnutí učiněných pomocí algoritmu. Proto je důležité, aby si všichni finanční profesionálové byli vědomi toho, jak stále více schopné technologie mohou ovlivnit jejich práci. Více zde: https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/machine-learning.html

·                    Společná zpráva: Kyberprostor a finanční řízení

Kybernetická bezpečnost podle výsledků průzkumu provedeného ACCA, Chartered Accountants Australia and New Zealand, Macquarie University a Optus patří mezi pět největších obchodních rizik a představuje vysoké riziko pro organizaci. „Kybernetická bezpečnost se však neřídí jako obchodní riziko a příliš často ji řeší jen počítačový odborník. Více zde: https://www.accaglobal.com/sg/en/professional-insights/technology/cyber-and-the-cfo.html

·                     Ze zpráv ICAEW

Můžete důvěřovat robotovi? Vzhledem k tomu, že technologie mění každodenní práci účetních, zkoumá článek etické výzvy, které to s sebou přináší.

Bitva o globální kontrolu kryptoměn. Článek se zabývá tím, jak se kryptoměny konečně dostávají do hlavního proudu, a ti, kteří je ovládli, se musí přesunout.

V případě nouze: Co dalšího by se mohlo udělat pro zmírnění účinků útoku? Webová stránka ICAEW, která přináší rychlý náhled na kybernetickou bezpečnost v odvětví finančních služeb: https://www.icaew.com/technical/financial-services/financial-services-faculty/fs-focus-magazine/previous-editions-of-fs-focus/fs-focus-2019-issues/april-2019/in-case-of-emergency

 

13. června 2019

Zveřejňování informací o klimatu: odpovídají programu EU? - diskuse

AE pořádá dne 4. července od 8.30 do 10.30 diskusní snídani týkající se údajů o klimatu.
S cílem zlepšit zveřejňování takových informací vydala skupina technických odborníků pro udržitelné finance doporučení, jak sladit stávající nezávazné pokyny pro nefinanční zprávy podniků s doporučeními TCFD. Očekává se, že EK zveřejní aktualizované pokyny v polovině června.

Zájemci se mohou připojit k diskusi s EK a dalšími zúčastněnými stranami o nově zveřejněných pokynech a budoucích krocích. Registrace zde:

https://analytics-eu.clickdimensions.com/feebe-abtvc/pages/lb3edocheempawanorbcgg.html

12. června 2019

10 kroků, které mohou z řízení podniků učinit hnací motor udržitelného hospodářství
Náš ekonomický systém musí být udržitelný, abychom byli schopni čelit klimatickým a jiným přírodním hrozbám. Řízení podniků je nástrojem pro tuto změnu. Je načase, aby podniky vytvářely hodnotu nad rámec finančního zisku.

AE chce inspirovat diskusi a uvítá názory odborné veřejnosti. Ode dne 1. října 2019 je možné zasílat myšlenky a názory na to, jak se firemní řízení má vyvíjet, na iryna@accountancyeurope.eu. Samotná debata proběhne 26.června odpoledne v Bruselu (registrace: https://www.accountancyeurope.eu/events/corporate-governance-a-driver-of-a-sustainable-economy/ )

 

11. června 2019

Novinky v auditu

 

·      IAASB: Reakce na výzvy související s méně komplexními subjekty

IAASB uspořádala ve dnech 16. – 17. května v Paříži konferenci Reakce na výzvy související s méně komplexními subjekty (LCE), která navázala na podobnou konferenci v roce 2017. První den byl zaměřen na audit těchto společností, druhý den byl věnován etice a řízení kvality. Na této konferenci Rada také představila svůj nedávný diskusní dokument k tomuto tématu. IAASB uvítá názory na budoucí vývoj v oblasti auditů LCE - termín pro předložení odpovědí je 12. září 2019. Kromě toho plánuje Rada v krátké době paralelně s konzultací provést průzkum. Jeho cílem je získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran, které nejsou obvyklými respondenty jejich konzultací. Za dva roky by se účastníci konference měli do Paříže vrátit a dojít ke konečnému řešení.

 

·      Nedávné aktivity v oblasti auditu malých a středních podniků

Nově aktualizovaná publikace Limity pro výjimky z auditu v Evropě prezentuje současné prahové hodnoty pro výjimky a způsob aplikace v několika zemích. Výsledky průzkumu ukazují, že čtyři země EU snížily své prahové hodnoty pro výjimky z auditu, zatímco dvě země je v období od poloviny roku 2016 do začátku roku 2019 zvýšily. Celkově v tomto období nedošlo k žádnému jasnému trendu ve vývoji směrem nahoru / dolů. Rovněž byly zjištěny rozdílné vnitrostátní politiky a názory na audit menších subjektů. Viz starší článek na https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-exemption-thresholds-in-europe/

V článku Vývoj auditu malých a středních podniků (MSP) v Evropě z pohledu legislativy a auditorských standardů byl analyzován vývoj auditu MSP z dlouhodobého hlediska. Bylo zjištěno, že v posledním desetiletí se limity pro výjimky pro audit zvýšily ve 20 evropských zemích. Viz též
 https://www.accountancyeurope.eu/about-us/evolution-of-sme-audit-in-europe-from-the-perspective-of-the-legislation-and-auditing-standards/

 

·      Nový předseda IAASB

Thomas Seidenstein se stane na tříleté funkční období od 1. července 2019 novým předsedou IAASB. Je nástupcem prof. Arnolda Schildera, který vedl IAASB od roku 2009. Více na http://www.ifac.org/news-events/2019-06/tom-seidenstein-lead-international-auditing-and-assurance-standards-board

 

·      Konzultace IAASB o strategii a pracovním plánu

AE předkládá své připomínky k navrhované strategii IAASB pro období 2020–2023 a pracovnímu plánu na období 2020–2021. Více o strategii na https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-strategy-2020-2023-and-work-plan-2020-2021 a připomínky AE na https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190604-IAASB-Strategy-and-Work-Plan.pdf

AE navrhovanou strategii obecně podporuje. Má však obavy, že uvedené termíny nejsou reálné. Doporučuje přezkoumat navrhované termíny s ohledem na „nejhorší scénář“. Například u důležité normy, jakou je ISA 315, by měl být věnován dostatek času řešení podnětů vznesených zúčastněnými stranami v průběhu konzultačního období.

Téma C zaměřené na to, aby standardy byly vhodné pro audit všech subjektů, bez ohledu na jejich složitost, na řešení robustnosti auditorských standardů ve stále složitějším podnikatelském prostředí a potřebu zachovat jejich srozumitelnost a proporcionalitu, by mělo být více zdůrazněno. Toto téma odráží jednu z hlavních strategických otázek, kterým se IAASB v současné době věnuje a řešení tohoto problému je nezbytné pro veřejný zájem. Pokud IAASB nenajde řešení, může negativně ovlivnit globální přijetí a řádné uplatňování mezinárodních norem a potenciálně ohrozit základní cíl, tedy posílení kvality auditu.

 

·      Proběhly volby do Evropského parlamentu

Dne 26. května se konaly volby do Evropského Parlamentu. Pro audit je obzvláště důležité, aby se Zelení stali silnými, neboť považují přezkum reformy auditu za jednu ze svých priorit pro nadcházející období. Interaktivní přehled zde: https://www.election-results.eu/

 

·      Evropská komise formálně přijímá ESEF, stává se zákonným požadavkem

EK formálně přijala technické regulační normy, které vypracoval orgán ESMA pro evropský jednotný elektronický formát (ESEF) podle směrnice o transparentnosti. Evropský parlament ani Rada nevznesly žádné námitky. Komise rovněž zveřejnila právně nezávazný dokument, který by měl příslušným zúčastněným stranám pomoci s přijetím nových požadavků. Dokument v otázkách a odpovědích objasňuje, že ESEF bude zákonným požadavkem, a tudíž bude předmětem auditu. Otázky a odpovědi rovněž potvrzují, že Komise koordinuje spolupráci s Výborem evropských orgánů dohledu nad auditem (CEAOB) s cílem případně poskytnout další pokyny k auditu ESEF. Komise navíc posoudí, zda by audit ESEF vyžadoval změny směrnice o transparentnosti.

Více na https://www.accountancyeurope.eu/publications/european-single-electronic-format-esef/

 

·      Empirická analýza klíčových záležitostí auditu ve finančním průmyslu

Evropský bankovní institut vydal publikaci, která analyzuje klíčové záležitosti auditu (KAMs) na základě auditorských zpráv z roku 2017 pod dohledem evropských bank. Tento rok je prvním rokem, ve kterém lze hodnotit KAMs u všech evropských subjektů veřejného zájmu. Více na https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3379324  


Analýzy AE a příklady dobré praxe KAMs v bankovním sektoru publikované v září loňského roku jsou k dispozici zde
https://www.accountancyeurope.eu/publications/auditor-reporting-of-key-audit-matters-in-eu-banking-sector/  V současné době AE pracuje na aktualizaci, která bude vydána v září 2019.

 

·      Události ve světě

Dne 5. června oznámila britská národní kancelář PwC svůj plán na rozdělení auditorské praxe do dvou částí v reakci na rostoucí kritiku účetního „průmyslu“ od politiků a regulátorů. Jeden podnik by se zaměřil na „externí“ audity a samostatný podnik by prováděl „interní“ audity pro řízení, spolu s přezkoumáním kybernetické bezpečnosti a technologického rizika.
PwC navíc oznámila své plány na posílení auditů, včetně zaměstnání dalších 500 zkušených  profesionálů.

 

6. června 2019
Zúčastněné strany předloží příští Komisi své stížnosti týkající se udržitelného financování

Tento článek napsal Marion Fontana pro Agence Europe. Zatímco udržitelné financování bylo během evropských voleb jedním z hlavních témat kampaně, několik zúčastněných stran se ve středu 5. června sešlo na konferenci pořádané AE a Evropským politickým centrem (EPC), aby jejich hlasy a konkrétní očekávání vyslyšel Evropský parlament a příští Komise.
„Máme 10 let, než se klima opravdu vymkne kontrole […]. Je načase, abychom všichni společně s touto problematikou udělali něco v naději, že není příliš pozdě, “řekl Olivier Boutellis-Taft, generální ředitel Accountancy Europe. Celý článek na
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12269/4

 

 

20. května 2019

Pozvánka na pracovní schůzku pro členy AE – Members´ engagement day

Tato akce se koná 2. října 2019 od 9 do 17 hodin v Bruselu a je určena pouze členům. Vůbec poprvé sdruží zástupce členů AE a dobrovolníků expertních skupin. Den bude příležitostí zapojit se do průřezových diskusí o aktuálních tématech a vyslechnout názory externích řečníků. Program bude zahrnovat řadu dílčích zasedání umožňujících vysokou interakci mezi účastníky.

Kdo je pozván: sněm členů, prezidenti a generální ředitelé, správní rada, předsedové a členové expertních skupin.

Události bude předcházet 1. října společenská večeře.

Kontakt pro dotazy: elysia@accountancyeurope.eu

 

13. května 2019

Pozvánka na debatu o Etice a řízení veřejných financí

AE a CIPFA společně organizují kulatý stůl s cílem diskutovat o etice ve veřejném sektoru. Událost se bude konat dne 12. června 2019 v 13:30-16:30 hod. v Bruselu.
Důkazy CIPFA ukázaly, že v jistém okamžiku své kariéry se většina účetních dostane pod určitou formu etického nátlaku. Změněná politická a finanční kultura vede k tomu, že odborníci mohou být pro politiky užitečnými obětními beránky, když se něco pokazí. CIPFA je prvním profesionálním účetním orgánem ve Velké Británii, který přijal nový Kodex a vytvořil řadu případových studií na pomoc členům, kteří čelí etickému dilematu. Více na
https://www.accountancyeurope.eu/events/ethics-and-public-financial-management/.

 Zájemci o účast v této rozpravě zašlou žádost na adresu Katince Meszaros na adrese katinka@accountancyeurope.eu.
.

13. května 2019
GDPR rok poté: dopad na auditory a účetní odborníky
Článek Julie Bodnárové se vrací k otázce, zda mají být auditoři považováni za správce nebo zpracovatele dat.

Právo EU vyžaduje, aby auditoři byli nezávislí na svých klientech. To znamená, že auditoři určují, proč potřebují používat osobní údaje a jak jsou tato data zpracovávána nebo ukládána. Proto musí být auditoři v rámci GDPR považováni za správce dat. V praxi to znamená, že auditoři musí vytvořit zásady ochrany soukromí, které popíší jejich úlohu a povinnosti jakožto správce údajů. Musí o tom rovněž informovat své klienty tím, že do zakázkového dopisu zahrnou klauzuli o ochraně údajů. Více na https://www.accountancyeurope.eu/audit/gdpr-one-year-on-its-impact-on-auditors-and-accountants/

9. května 2019

IESBA přináší novou publikaci k dlouhodobým vazbám

Zaměstnanci IESBA vydali aktualizovanou publikaci otázek a odpovědí, která má podpořit přijetí a provádění revidovaných ustanovení o dlouhodobých vazbách s klientem. Publikace je navržena tak, aby zdůraznila nebo vysvětlila aspekty revidovaného režimu rotace partnerů, a tím napomohla jejich řádnému uplatňování. Více na https://www.ifac.org/publications-resources/iesba-staff-qa-long-association-personnel-audit-client?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=4ebb7e03a1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4ebb7e03a1-80338853

 

6. května 2019
Převzaté zprávy

AE upozornila na článek Akce „Auditorem na jeden den“ přitahuje mladé profesionály. Autor Javier Quintana, generální ředitel španělského Institutu auditorů, hovoří o své iniciativě, jak přilákat mladé lidi k auditorské profesi tím, že jim nabídne strávení dne v auditorských firmách různých velikostí. Ve Španělsku existuje boj o talenty na trhu práce, zejména v přilákání a udržení mladších lidí. Nejlepší vysokoškolští studenti vnímají účetní profesi jako staromódní, spojenou s dlouhými hodinami práce se zastaralými technologiemi a bez osobního života. Projekt chce ukázat audit jako dynamickou a sofistikovanou profesi atraktivní pro mladou generaci. Mnoho lidí, kteří již navštívili „auditora na jeden den“, se následně připojilo k týmům těchto firem. Více na https://www.accountancyeurope.eu/audit/auditor-for-a-day-to-attract-young-professionals/ .

 

29. dubna 2019

IAASB zveřejňuje diskuzní dokument o auditech méně složitých subjektů
IAASB vnímá celosvětovou poptávku po přijetí opatření pro řešení otázek složitosti, délky a proporcionality vztahujících se k využití ISA při auditu malých a středních podniků. Rada proto zveřejnila diskusní dokument, aby prozkoumala, jak by bylo možné podpořit auditory pracující v neustále se vyvíjejícím prostředí méně složitých subjektů. Komentáře jsou vítány do 12. září. Více na http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=4e9f86655f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-4e9f86655f-80289605

 

29. dubna 2019
Pozvánka na webinář IESBA o novém produktu eCode

Koncem června 2019 zpřístupní Mezinárodní rada pro etické standardy účetních (IESBA®) svůj eCode - inovativní digitální produkt, který nabídne auditorům nový způsob, jak uplatňovat Mezinárodní etický kodex. IESBA pořádá pro zájemce o zavedení eCode půlhodinový webinář, který se koná 12. června 2019 od 16 hodin. Během webináře bude Brian Friedrich vysvětlovat vizi IESBA týkající se eCode a seznámí posluchače s jeho strukturou, klíčovými vlastnostmi a funkcemi. Přihlásit se lze pomocí tohoto odkazu:

https://register.gotowebinar.com/register/187562788109208076?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=79b48867cc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_26_02_03&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-79b48867cc-80338853

24. dubna 2019
Prezentace studie auditorského trhu
Profesorka Marleen Willekens představila Radě pro účetnictví výsledky nedávné studie svého týmu provedené na základě žádosti Evropského hospodářského a měnového výboru o časných dopadech reformy auditu.

Celkovým cílem reformy auditu bylo posílit důvěru ve finanční informace společností a zlepšit kvalitu auditu. Tato studie se zaměřila na zkoumání vlivu reformy na náklady, koncentraci a hospodářskou soutěž na trhu povinného auditu na základě údajů z let 2013–2017.

Studie zjistila, že ačkoli se koncentrace snížila téměř v polovině členských států, celková koncentrace na trhu EU se po reformě významně nezměnila. Přesto se situace na trhu jeví jako dynamičtější. Dále studie prokázala mírný nárůst poplatků za audit způsobených zvýšením počtu auditních hodin a vyšší složitostí, neauditní poplatky naopak po reformě vykazují pokles. Přísná pravidla povinné rotace auditorských firem vedla k nižší koncentraci na trhu, zvyšuje se míra společných auditů, auditovaným SVZ je poskytováno měně neauditních služeb. Zda tyto změny bezprostředně souvisí s reformou auditu není s tak krátkým časovým odstupem možné přesvědčivě dovodit.

Záznam prezentace zde: https://www.youtube.com/watch?v=vyBpNOrzW5A&feature=youtu.be&_cldee=bWlkZGxlZGl0Y2hAa2Fjci5jeg%3D%3D&recipientid=contact-adc5dc7db6fde61180f5c4346bad02e8-e998e6b1b846438bb614cfc3ee08b872&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=MB%20Communications&esid=79751f2c-4a6b-e911-a96b-000d3ab6d103

 

18. dubna 2019
EP podporuje poslední legislativní návrh týkající se udržitelných financí
EP velkou většinou podpořil navrhované nařízení o požadavcích na zveřejňování informací o udržitelném financování pro institucionální investory. Konečný text mimo jiné podporuje:

i) rozšíření působnosti na všechny finanční produkty;

ii) finanční instituce v tom, aby zjistily negativní dopady na udržitelnost a odpovídající postupy pro jejich zmírňování;

iii) zásadu „dodrž nebo vysvětli“, která má být uplatňována při zveřejňování informací.

 

18. dubna 2019

IESBA navrhuje revizi části 4B Etického kodexu
Mezinárodní rada pro etické standardy pro účetní (IESBA) vydala k veřejným připomínkám návrh revize části 4B kodexu tak, aby odrážel pojmy a koncepty používané v ISAE 3000 (revidovaném). Připomínky budou přijímány do 26. června 2019.


Návrhy změn zahrnují například změny v klíčové terminologii, včetně revidované definice pojmu „klient, u něhož se provádí ověřování“, zpřesněné požadavky na nezávislost u ověřovacích zakázek či objasnění typů ověřovacích zakázek uvedených v části 4B. Návrhy byly vypracovány v úzké spolupráci se zástupci IAASB, jako součást koordinačního programu obou komisí.

 

16. dubna 2019
Převzaté zprávy

AE upozornila na článek Digitalizace: audit není jen o finančních údajích. Konzultant Wesley Schulte ze společnosti Finext uvádí, že podle jeho zkušenosti má 80% účetních a auditorů tendenci hovořit pouze o finančních údajích. Nejsou propojeny s dalšími informacemi důležitými pro celkové hodnocení společností. Naléhá na zahrnutí hodnocení lidských zdrojů nebo dopad na životní prostředí do programu auditů, neboť takové informace jsou pro uživatele velmi cenné. Zdůrazňuje, že digitální technologie mohou společnostem spolu s účetními a auditory pomoci rychle vytvořit jasný obraz o údajích - jak finančních, tak nefinančních. Více na https://www.accountancyeurope.eu/professional-matters/audit-more-than-financial-data/

 

11. dubna 2019

Audit systému podpory inovace EU pro malé a střední podniky
Evropský účetní dvůr posoudí význam a účinnost nástrojů pro malé a střední podniky. Cílem je prozkoumat, zda jsou nástroje řádně navrženy a zda EK přijala vhodná opatření k řešení problémů, kterým čelí malé a střední podniky s vysokým inovačním potenciálem. Závěrečná zpráva EÚD by měla být zveřejněna na konci roku 2019.

 

10. dubna 2019
EP zveřejňuje studii o reformě auditu
V roce 2018 byl EP pověřen zpracováním studie o dopadu reformy auditu v EU na kvalitu auditu, koncentraci trhu a hospodářskou soutěž. Zpráva byla zveřejněna dne 10. dubna a měla by informovat o činnosti EP v oblasti zásad auditu na příštích pět let.


Na základě předběžných údajů z let 2016 a 2017 studie dospěla k závěru, že princip rotace vedl ke snížení podílu velké čtyřky na trhu v zemích, kde bylo toto opatření prováděno přísněji. Zatímco studie zaznamenala pokles koncentrace na trhu ve 14 členských státech, celkově zůstává míra koncentrace v EU na vysoké úrovni, a to zejména v segmentu auditu subjektů veřejného zájmu.


Někteří poslanci Evropského parlamentu nadále kritizují to, co považují za dominanci oligopolu čtyř velkých firem na auditorském trhu. EK v tomto smyslu sleduje vývoj na trhu auditu.

 

 

9. dubna 2019

Strategický a pracovní plán IESBA

Mezinárodní rada pro etické standardy pro účetní (IESBA) dnes vydala svůj Strategický a pracovní plán na roky 2019-2023. Publikace s názvem Zvýšený důraz na etiku v dynamickém a nejistém světě popisuje strategii a priority rady směrem k nastavení kvalitních etických standardů připravených na budoucnost, které budou přijímány po celém světě. V návaznosti na nově revidovaný a restrukturalizovaný Mezinárodní etický kodex pro profesionální účetní (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti), který nabyde účinnosti v červnu 2019, strategie IESBA obsahuje tři vzájemně provázaná strategická témata:
• posílení významu a dopadu kodexu, a to prostřednictvím zachování globálního kodexu vhodného pro daný účel v rozvíjejícím se prostředí;
• prohloubení a rozšíření vlivu kodexu prostřednictvím zvýšení mezinárodního přijetí a účinného provádění kodexu; a
• rozšiřování perspektiv a vstupů IESBA, a to proaktivním zapojováním a hledáním možností spolupráce se zúčastněnými stranami.

IESBA dále zdůrazňuje, že je důležité při aplikaci změn Etického kodexu brát v úvahu konkrétní perspektivy malých a středních podniků. Představenstvo vzneslo návrh na využití definice „veřejné odpovědnosti“, kterou používá IASB při tvorbě IFRS pro malé a střední podniky. Více na www.ethicsboard.org.

 

8. dubna 2019
Expertní skupina EK publikuje etické směrnice pro umělou inteligenci (AI) a vyzývá k tomu, aby systémy AI byly nezávisle auditovatelné
Vydané pokyny navrhují soubor sedmi klíčových požadavků, které by systémy AI měly splnit, aby byly považovány za důvěryhodné. Jedná se o

·         lidskou správu a dohled,

·         technickou robustnost a bezpečnost,

·         správu soukromí a údajů,

·         transparentnost,

·         rozmanitost, zamezení diskriminace a spravedlnost,

·         společenskou a environmentální prosperitu a

·         odpovědnost.

Aby byly systémy AI auditovatelné, pokyny uvádějí, že vývojáři by měli zajistit mechanismus zpětné vysledovatelnosti a protokolování z rané fáze návrhu systému AI. EK navrhne další konkrétní kroky nejdříve v roce 2020.

 

2. dubna 2019
Novinky v auditu

 

Auditorské hlášení o klíčových záležitostech auditu (KAM) v evropských bankách – průzkum AE
Informování o klíčových záležitostech auditu ve zprávě auditora je relativně nedávným požadavkem na podporu kvality auditů. Reaguje na rostoucí poptávku investorů a zainteresovaných stran po větší transparentnosti a pochopení procesu auditu. Průzkum AE poskytuje informace o zprávách auditorů o KAM u více než 60 evropských bank. Jeho cílem je usnadnit komunikaci mezi bankami, auditory a zúčastněnými stranami o tomto důležitém novém požadavku.

Více na https://www.accountancyeurope.eu/publications/auditor-reporting-of-key-audit-matters-in-eu-banking-sector/

 

Definice subjektů veřejného zájmu v Evropě - průzkum

AE prezentuje výsledky průzkumu týkajícího se definic subjektů veřejného zájmu (SVZ) v celé Evropě a změn, které nastaly po zavedení nových pravidel EU pro statutární audit v červnu 2016. Materiál poskytuje také přehled definic SVZ platných v evropských zemích a rozdíly mezi nimi. Kromě toho nabízí přehled o počtu SVZ v každé zemi. Zjištění tohoto průzkumu ukazují, že reforma auditu vedla k harmonizaci definic SVZ a následně k celkovému snížení počtu SVZ v celé Evropě.

Více na https://www.accountancyeurope.eu/publications/definition-public-interest-entities-europe/

 

 

Zprávy Evropské unie


Poslanci žádají Evropskou komisi, aby rozdělila auditorské firmy
Evropská komise se zabývala otázkou dominance Velké čtyřky na auditních trzích. Byl předložen návrh na oddělení poskytovatelů neauditních služeb od firem poskytujících audit účetní závěrky. Komise však došla k závěru, že stávající právní předpisy EU o auditu již zahrnují opatření, jako je značné omezení poskytování neauditních služeb auditním klientům a povinná rotace auditorů. Vzhledem k tomu, že nová pravidla vstoupila v platnost až v červnu 2016, nejsou jejich dopady ještě plně patrné. EK bude tedy pečlivě sledovat trh s auditem a hodlá zhodnotit dopady právních předpisů v oblasti auditu před rozhodnutím o tom, zda navrhnout či přijmout další opatření.

 

 

Evropský parlament vyzývá k povinnému sedmiletému střídání auditorů
Evropský parlament zřídil v březnu 2018 v reakci na daňové úniky a skandály takzvaný výbor TAX3. Věnuje se problematice vyhýbání se daňovým povinnostem. Výbor nyní přijal svou závěrečnou zprávu a doporučení, jak zvýšit odolnost EU proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní špinavých peněz. Mezi jinými přijali poslanci EP také odstavec, který požaduje povinné sedmileté střídání auditorů s cílem bojovat proti střetu zájmů. Schválené pozměňovací návrhy zahrnují:
• AM 1149 požadující povinnou sedmiletou rotaci auditorů
• CA 178a vyzývající k zajištění řádného uplatňování směrnic a nařízení o auditu
• CA 178 vyzývá k transparentnímu zobrazení toho, jaké auditní a neauditní služby jsou klientům poskytovány.

Vzhledem k tomu, že zpráva TAX3 je právně nezávazná, Evropská komise a členské státy EU nemusí tato doporučení zohledňovat.

 

28. března 2019
Výroční zpráva ESMA

• Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejnil svou výroční zprávu. Uvedl, že v roce 2018 se zaměřil na harmonizaci uplatňování a prosazování nových Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), včetně IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 - Finanční nástroje. Zároveň poprvé rozšířili svůj dohled na nefinanční informace z oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných, které emitenti zveřejnili v souladu s novými požadavky, které na evropské úrovni vstoupily v platnost.

 

27. března 2019
Etický kodex
• IESBA zveřejňuje návrh revize části 4B Etického kodexu tak, aby byla v souladu s pojmy a koncepty používanými v ISAE 3000.

Shromáždění poslanců

• Dne 27. března 2019 AE uspořádala své první shromáždění poslanců formou webináře. Jednalo se o skvělou příležitost k výměně informací s členskými orgány a jejich zaměstnanci. Dvěma hlavními tématy byly udržitelné financování a malé a střední podniky.

 

26. března 2019
IASB

• Nadace IFRS zveřejnila názvosloví IFRS 2019, které usnadňuje elektronické vykazování finančních informací.

 

19. března 2019
Udržitelné financování

• Standard EU pro zelené dluhopisy
• Evropský parlament zaujímá stanovisko k nařízení o názvosloví udržitelných investic (rozpor v určení rozsahu působnosti, nakonec byly zahrnuty všechny investiční produkty a ne jen ty obchodované jako trvale udržitelné, jak původně navrhovala komise; šest bodů určujících, zda ekonomická aktivita může být považována za přátelskou k životnímu prostředí, bylo zachováno.
• Rada EU dosahuje dohody o regulaci referenčních kritérií a zveřejňování informací (první návrh zavádí novou kategorii finančních srovnávacích kritérií, skládající se ze dvou typů:
1. Referenční hodnota pro změnu klimatu EU, jejímž cílem je snížit uhlíkovou stopu standardního portfolia
2. „Pařížské“ referenční hodnoty - zaměřené pouze na prvky, které přispívají k dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu. Návrh stanoví harmonizovaný přístup EU k integraci rizik a příležitostí udržitelného rozvoje do postupů institucionálních investorů.)

 

11. března 2019
AML
• Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o směrnici o ochraně oznamovatelů.

 

 

6. března 2019
Výroční zpráva AE
AE vydává svou Výroční zprávu, viz
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/AccountancyEurope_AnnualReport2018_web-single-1-1.pdf

 

18. února 2019

Nové pomůcky

Accountancy Europe vydává informační přehled o harmonizovaném jednotném evropském elektronickém formátu (ESEF), v němž jsou společnosti kotované na burze v EU nebo v EEA povinny zveřejňovat své účetní závěrky (https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/190213-ESEF-Factsheet-ACE.pdf ). Poskytuje přehled požadavků, včetně praktických rad pro zpracovatele finančních informací a dopadů na statutární auditory v souvislosti s harmonizovaným evropským jednotným elektronickým formátem (ESEF), díky němuž jsou zprávy strojově čitelné, a které vyžadují právní předpisy EU od 1. ledna 2020.

 

11. února 2019
Udržitelné finance
• Význam účetní profese pro udržitelné finance
• Technická skupina odborníků pro udržitelné finance přináší zprávu o zveřejňování klimatických informací, která bude zapracována do nezávazných pokynů ke zveřejňování nefinančních informací, které doprovázejí směrnici o nefinančním výkaznictví (2014/95 / EU).

 

 

 

Odkazy na vybrané publikace AE:

 

Výjimky z auditu v Evropě

https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-exemption-thresholds-in-europe/

 

Impementace nových pravidel  auditu  EU členskými státy

https://www.accountancyeurope.eu/publications/1606-new-audit-rules-state-play/

 

GDPR: dopad na auditory

https://www.accountancyeurope.eu/publications/gdpr-implications-for-auditors/

 

Zjednodušené auditní standardy pro MSP

Simplifying auditing standards for small or non-complex entities  (publication)

 

Role auditora při boji proti hospodářské kriminalitě

Auditor’s role in fighting financial crime

 

Klíčové záležitosti auditu v bankovním  sektoru EU

Reporting key audit matters in the EU banking sector

 

Znovu objevená hodnota auditu MSP

Rediscovering the value of SME audit

 

Organizace veřejného dohledu nad auditorskou profesí v Evropě

Organisation of the public oversight of the audit profession in Europe

 

Další publikace na https://www.accountancyeurope.eu/publications/