Připomínky k zákonům a návrhy zákonů/předpisů

V této části uvádíme písemná stanoviska Komory auditorů ČR k vybraným návrhům zákonů a vyhlášek. Aby bylo zřejmé, k jakému znění návrhu se Komora vyjadřovala, uvádíme i znění příslušného návrhu. Upozorňujeme, že uvedené návrhy předpisů nejsou v konečné podobě a slouží výhradně pro informaci auditorů.

K připomínkám KAČR předloženy předpisy

  • V současné době jsme neobdrželi žádný právní předpis k připomínkování. 

Připomínky KAČR k předloženým návrhům předpisů

Návrhy předpisů bez připomínek KAČR

  • návrh novely vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
    návrh vyhlášky ze dne 10. 4. 2017: navrhované znění, důvodová zpráva, úplné znění 
  • návrh novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
    návrh vyhlášky ze dne 10. 4. 2017: navrhované znění, úplné znění, příloha č. 5, odůvodnění