Co znamená zkratka ESG

Zkratka ESG představuje tři faktory ukazující vliv podniku na životní prostředí, sociální oblast a na správu a řízení podniku. Na základě těchto faktorů je pak možné posoudit, jak odpovědně se podnik chová a jak je jeho činnost "udržitelná".

Faktor E (Environmental = životní prostředí)

  • zabývá se dopadem, jaký má společnost na životní prostředí (ekosystémy, ovzduší, vodu, půdu apod.). Kritérii hodnocení je její uhlíková stopa, vypouštění odpadních vod, problematika produkce a zpracování odpadů a další činnosti ovlivňující životní prostředí.

Faktor S (Social = sociální oblast)

  • zabývá se dopadem, jaký má podnik jednak na zaměstnance a také na širší veřejnost (dodavatelé,, místní komunity apod.). Kritérii pro hodnocení podniku jsou např. pracovní podmínky zaměstnanců, kvalita výrobků, ochrana spotřebitele apod.

Faktor G (Governance = správa a řízení podniku)

  • týká se interních postupů a politik, které vedou k efektivnímu rozhodování a dodržování právních předpisů. Do správy a řízení spadá například složení správní rady, odměňování a dohled nad vedoucími pracovníky společnosti, dodržování práv akcionářu a další.