Zveřejňování informací o udržitelnosti v souladu se směrnicí CSRD

Rada Evropské unie schválila Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – „směrnice CSRD“). Směrnice CSRD mění směrnici o nefinančním výkaznictví z roku 2014 („směrnice NFRD“) a zavádí podrobnější požadavky na zveřejňování informací týkajících se otázek udržitelnosti v oblasti environmentální, sociální, lidských práv a také v oblasti řízení podniků.

V souvislosti s přijetím nové směrnice dochází ke změně terminologie, původně používaný termín "nefinanční informace" je nahrazen pojmem „informace týkající se udržitelnosti“. Zvyšuje se rovněž počet subjektů, které budou muset zprávu o udržitelnosti podávat.

Povinností členských států je implementovat směrnici CSRD do svého právního řádu do 6. července 2024.

Přehled podniků, jimž vznikne povinnost podávat zprávy o udržitelnosti v souladu se směrnicí CSRD spolu s časovým harmonogramem naleznete zde.