Pro koho je povinný nefinanční reporting

V současné době podléhají vybrané podniky povinnosti zveřejňovat v rámci výroční zprávy nebo v rámci samostatné zprávy stanovené nefinanční informace. V souvislosti s přijetím nové směrnice CSRD dochází ke změně terminologie, původně používaný termín "nefinanční informace" je nahrazen pojmem „informace týkající se udržitelnosti“. Zvyšuje se rovněž počet podniků, které budou muset zprávu o udržitelnosti podávat. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled podniků podléhajících v současné době povinnosti zveřejňovat nefinanční informace a dále přehled podniků, které budou v budoucnu podléhat povinnosti zveřejňovat informace o udržitelnosti v souladu se směrnicí CSRD, spolu s rokem, od něhož se jich tato povinnost týká a příslušné právní úpravy.

za rok
Kdo má povinnost zveřejňovat nefinanční informace / informace o udržitelnosti
Právní úprava (k 4. 5. 2023)
Zveřejňování nefinančních informací

2022

2023

Podniky, které aktuálně podléhají směrnici NFRD tj. velké účetní jednotky nebo velké konsolidující účetní jednotky velké skupiny, které jsou subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 32g)
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (§ 118 odst. 4 písm. h) i))
 • Nařízení o taxonomii
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/4987 final), kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s enviromentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/2800 final), kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritériá pro určení toho za jakých podmínek se hospodářská činnnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.
Zveřejňování informací o udržitelnosti
2024
Podniky, které aktuálně podléhají směrnici NFRD (viz výše).
 • Směrnice CSRD (bude implementována do českého právního řádu)
 • Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (European Sustainability Reporting Standards - ESRS)
 • Nařízení o taxonomii
2025
Podniky splňující definici velkého podniku nebo velké skupiny podle směrnice o ročních účetních závěrkách, tj.překračující dvě ze tří hraničních hodnot (bilanční suma vyšší než 25 mil. EUR, čistý obrat přesahující 50 mil. EUR, průměrný počet zaměstnanců za účetní období vyšší  než 250) k rozvahovému dni za dvě po sobě jdoucí účetní období.
 • Směrnice CSRD (bude implementována do českého právního řádu)
 • Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (European Sustainability Reporting Standards - ESRS)
 • Nařízení o taxonomii
2026
Kótované malé a střední podniky, malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny a zajišťovny. Pro účetní období začínající před 1. lednem 2028 se mohou tyto podniky rozhodnout že do své zprávy vedení podniku nezahrnou zprávu o udržitelnosti.V takovém případě však podnik ve své zprávě vedení podniku stručně uvede, z jakého důvodu nebyla zpráva o udržitelnosti vyhotovena.
 • Směrnice CSRD (bude implementována do českého právního řádu)
 • Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti pro malé a střední podniky (European Sustainability Reporting Standards - ESRS)
 • Nařízení o taxonomii
2028
Podniky ze třetích zemí, které za každé z posledních dvou po sobě jdoucí účetní období dosáhly v EU čistého obratu přesahujícího 150 mil. EUR a které mají v EU buď alespoň jeden dceřiný podnik, který je velkým podnikem, případně malým nebo středním podnikem kótovaným na regulovaných trzích EU, nebo pobočku, terá v předchozím účetním období dosáhla čistého obratu přesahujícího 40 mil. EUR.
 • Směrnice CSRD (bude implementována do českého právního řádu)
 • Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti pro podniky ze třetích zemí (European Sustainability Reporting Standards - ESRS)
 • Nařízení o taxonomii