Přehled nařízení upravujících požadavky na zveřejňování nefinančních informací

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/4987 final), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%294987
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/2800 final), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800

    4. 5. 2023