Zveřejňování nefinančních informací

V současné době mají podniky, které podléhají směrnici NFRD, tj. velké účetní jednotky nebo konsolidující účetní jednotky velké skupiny účetních jednotek, které jsou subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období, povinnost zveřejňovat nefinanční informace v souladu s § 32g zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výroční zprávě, v konsolidované výroční zprávě nebo v samostatné zprávě.

Na základě nařízení zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie vznikla od 1. ledna 2022 těmto podnikům povinnost zveřejnit v rámci přehledu nefinančních informací další informace. Od 1. ledna 2023 se požadavky na zveřejnění informací na základě těchto nařízení dále rozšířily.

Na základě článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie, vznikla podnikům, které mají povinnost zveřejňovat nefinanční informace podle článku 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU, povinnost zahrnout do svého přehledu nefinančních informací nebo do konsolidovaného přehledu nefinančních informací informace o tom, jakým způsobem a do jaké míry se činnosti podniku související s hospodářskými činnostmi kvalifikují jako environmentálně udržitelné. Tato povinnost se týká velkých podniků, které jsou subjekty veřejného zájmu a které k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období, a dále také subjektů veřejného zájmu, které jsou mateřskými podniky velké skupiny, jež k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období stanovené na konsolidovaném základě.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo také zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/4987 final) ze dne 6. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním:
a) obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a
b) metodiky za účelem plnění této povinnosti. Nařízení stanovuje pro jednotlivé typy podniků - nefinanční, finanční (správci aktiv, úvěrové instituce, pojišťovny a zajišťovny atd.), kterým vzniká povinnost zveřejnit další dodatečné informace v přehledu nefinančních informací, konkrétní klíčové ukazatele výkonosti (KPI) spolu se způsobem jejich výpočtu a doplňujícími informacemi.

Dále bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (C/2021/2800 final) ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 stanovující technická screeningová kritéria pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů.