Často kladené otázky týkající se aplikace směrnice CSRD

Accountancy Europe zveřejnila 22. prosince 2022 na svých webových stránkách přehled často kladených otázek souvisejících s přijetím směrnice pro podávání zpráv o udržitelnosti CSRD. Jejich přehled uvádíme níže.

  • Jaký bude formát a umístění zprávy o udržitelnosti?

V souladu se směrnicí CSRD bude zpráva o udržitelnosti součástí zprávy vedení podniku a bude vyhotovena v jednotném elektronickém formátu (ESEF) včetně značkování.

  • Jaké informace budou podniky zveřejňovat?

Podniky podléhající povinnosti podat zprávu o udržitelnosti zahrnou do zprávy vedení podniku informace potřebné k pochopení dopadů podniku na otázky udržitelnosti a informace potřebné k pochopení toho, jak otázky udržitelnosti ovlivňují vývoj podniku, jeho výkonnost a postavení.

  • Zpráva o udržitelnosti bude obsahovat následující informace:

stručný popis obchodního modelu a strategie podniku včetně odolnosti vůči rizikům souvisejícím s udržitelností, příležitosti související s udržitelností, plán podniku včetně opatření a související finančních a investičních plánů, které mají zajistit kompatibilitu obchodního modelu strategie slučitelné s přechodem na udržitelné hospodářství, zájmy zúčastněných stran a dopad na záležitosti udržitelnosti, strategie podniku s ohledem na udržitelnost,

popis cílů a pokroku v oblasti udržitelnosti,

popis úlohy správních, řídících a dozorčích orgánů ve věcech udržitelnosti,

popis politik podniku ve vztahu k udržitelnosti,

informace o existenci systém pobídek spojených s otázkami udržitelnosti, které jsou nabízeny členům správních, řídících a dozorčích orgánů,

popis procesu náležité péče,

popis hlavních skutečných nebo potenciálních nepříznivých dopadů spojených s vlastní provozní činností podniku a s jeho hodnotovým řetězcem, včetně jeho produktů a služeb, obchodních vztahů a dodavatelského řetězce,

popis opatření přijatých podnikem, která mají skutečným nebo potenciálním nepříznivým dopadům předcházet, zmírnit je, napravit nebo je odstranit, a výsledků těchto opatření,

popis hlavních rizik pro podnik spojených s otázkami udržitelnosti,

ukazatele relevantní k výše uvedeným informacím.

  • Podle jakých standardů bude zpráva o udržitelnosti vyhotovována?

Zpráva o udržitelnosti bude vyhotovována v souladu se standardy ESRS. Tyto standardy upřesní informace, které mají podniky vykazovat, případně upřesní strukturu pro vykazování těchto informací. Přípravou standardů ESRS byl pověřen EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). V listopadu 2022 obdržela Evropská komise (dále jen „EK“) konečné návrhy standardů ESRS. EK bude nyní návrhy standardů konzultovat s orgány EU a členskými státy. Jejich konečnou verzi pak přijme jako akty v přenesené pravomoci do 30. června 2023. První část standardů bude obsahovat jednak standardy obsahující obecné požadavky na zveřejňovaní informací, a dále standardy týkající se zveřejňování informací z oblasti environmentální, sociální a z oblasti řízení.

EK přijme druhou část standardů ESRS stanovující požadavky na doplňující informace týkající se udržitelnosti a dále informace specifické pro vybraná odvětví do 30. června 2024. Standardy pro další odvětví mají být přijaty během dalších dvou let (do 30. června 2025 a do 30. června 2026). EFRAG nyní přehodnocuje harmonogram jejich přípravy tak, aby byla prioritně zajištěna podpora při implementaci první sady standardů.

Standardy ESRS určené pro malé a střední kótované podniky přijme EK do 30. června 2024. Tyto standardy by měly být přiměřeně relevantní z hlediska kapacit a charakteristik malých a středních podniků a odpovídat rozsahu a složitosti jejich činnosti.

Ke stejnému datu mají být rovněž přijaty standardy ESRS pro podniky ze třetích zemí. S ohledem na úpravu priorit v harmonogramu EFRAG není zatím jasné, zda u těchto standardů nedojde k posunu data jejich přijetí.

EK následně nejméně každé tři roky přezkoumá standardy ESRS, přičemž vezme v úvahu odborné poradenství poskytnuté EFRAG, a v případě potřeby standardy ESRS pozmění tak, aby zohledňovaly příslušný vývoj, včetně vývoje v oblasti mezinárodních standardů.

  • Bude zpráva o udržitelnosti podléhat ověření?

Směrnice CSRD zavádí požadavek na ověření zprávy o udržitelnosti. Konkrétně jde v prvních letech o ověření poskytující omezenou jistotu (limited assurance) s předpokládaným přechodem k ověření poskytující přiměřenou jistotu (reasonable assurance) v budoucnu.

  •  Kdo bude provádět ověření zprávy o udržitelnosti?

Ověření provede statutární auditor či auditorská společnost, přičemž členské státy mohou povolit, aby toto ověření provedl i jiný statutární auditor či auditorská společnost než ten, který provedl povinný audit účetní závěrky.

  •  Podle jakého standardu bude ověření prováděno?

EK do 1. října 2026 přijme standardy pro ověřování zpráv o udržitelnosti s omezenou jistotou, jež stanoví postupy, které auditor či auditorská společnost uplatní k vyvození svých závěrů týkajících se ověření zpráv o udržitelnosti, včetně plánování, posouzení rizik a reakce na rizika, a druhu závěrů, které mají být zahrnuty do zprávy o ověření zprávy o udržitelnosti nebo případně do zprávy auditora. Do té doby mohou členské státy uplatňovat vnitrostátní ověřovací standardy, postupy nebo požadavky, např. v současné době používaný standard ISAE 3000.
IAASB zveřejnila v dubnu 2021 na webových stránkách pomůcku týkající se využití ISAE 3000 pro ověřování informací o udržitelnosti: https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-applying-isae-3000-revised-sustainability-and-other-extended-external.


EK do 1. října 2028 přijme standardy pro ověřování zpráv o udržitelnosti s přiměřenou jistotou, a to v návaznosti na posouzení, jež má určit, zda je ověřování s přiměřenou jistotou pro auditory a podniky proveditelné.