Příručka pro provádění auditu

Komora auditorů ČR ve spolupráci s firmou Deloitte Vám předkládají čtvrté vydání Příručky pro provádění auditu. Tato Příručka byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditů méně komplexních firem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA).

Tato Příručka částečně vychází z Příručky k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek, kterou Vydal Výbor pro malé a střední auditorské praxe Mezinárodní federace účetních (IFAC) a která detailně popisuje základní principy a činnosti v jednotlivých fázích auditu (dále jen „SMP Guide“). Rozvádí principy uvedené v SMP Guidu do praktické podoby pomocí vzorových formulářů (Část 1), auditorských postupů v jednotlivých oblastech účetní závěrky (Část 2) a ukázky možné dokumentace testů věcné správnosti (Část 3). Cílem Příručky je poskytnout auditorům praktickou pomůcku při reálném provádění auditu a tvorbě spisu auditora.

Příručka v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vyzdvihuje význam nutnosti vyhodnocení rizik, na jejichž základě lze teprve volit další auditorské postupy. Tento princip se prolíná strukturou všech vzorových formulářů. Též poskytuje příklady možných rizik v jednotlivých částech účetní závěrky, se kterými se auditor při své praxi běžně setkává, a také postupů, jak na tato rizika reagovat. Všechna tato rizika a postupy jsou nicméně pouze ilustrativní. Vyhodnocení rizik a stanovení dalších postupů se tak bude vždy lišit podle konkrétní účetní jednotky a bude tedy vyžadovat použití odborného úsudku auditora.

Příručka se snaží být co nejsrozumitelnější a maximálně uživatelsky přívětivá, aby mohla být využívána nejen auditory, ale i asistenty auditora, případně další odbornou i laickou veřejností. Při její tvorbě byla preferována stručnost, jednoduchost a přehlednost.

Příručka je postavena primárně na základě postupů účtování pro podnikatele, nicméně tato skutečnost je potlačena (tam kde to lze, aniž je omezena srozumitelnost) tak, aby mohla být přiměřeně použita i v případě auditu subjektů používajících jiné postupy účtování.

Níže přikládáme obsah příručky po jednotlivých částech ve formátu pdf, vzorové formuláře a ilustrativní schéma spisu auditora z části 1 a přílohy z části 2 jsou ke stažení ve wordu.

Obsah Příručky

0 Úvod k Příručce
1

Vzorové formuláře a ilustrativní schéma spisu auditora (viz níže)

2
Auditorské postupy
3 Ukázky možné dokumentace testů věcné správnosti

Vzorové formuláře (dokumenty ke stažení)

Schéma spisu auditora
100 Program postupů vyhodnocení rizik
110 Přijetí zakázky
111A Vyhodnocení rizik opakující se zakázky
111B Vyhodnocení rizik provoroční zakázky
130 Strategie auditu
140 Seznámení s činností účetní jednotky
150 Seznámení s vnitřním kontrolním systémem
151 Seznámení s procesem (dříve 141)
152
Seznámení s IT prostředím
160 Předběžné analytické postupy
170 Stanovení materiality
180 Vyhodnocení rizik a plán auditu
190 Shrnutí plánu auditu
191 Porada auditorského týmu
200 Program postupů přípravy zprávy
201 Předpoklad nepřetržitého trvání
202 Následné události
203 Spřízněné strany
204 Účetní odhady
205 Podvod
206 Komunikace
230 Vyhodnocení nesprávností
231 Úpravy a přeúčtování
240 Prohlášení vedení k auditu
251 Modifikace zprávy auditora
290 Shrnutí závěrů auditu
X10 Přehled účtů
X30 Program auditu

Auditorské postupy - pouze přílohy (ke stažení ve wordu)
2 Výnosy
3 Náklady
4 Dlouhodobý nehmotný majetek
5 Dlouhodobý hmotný majetek
6 Dlouhodobý finanční majetek
7 Zásoby
8 Pohledávky
9 Krátkodobý finanční majetek
10 Časové rozlišení v aktivech a dohadné účty aktivní
11 Vlastní kapitál
12 Rezervy
13 Bankovní úvěry a výpomoci
14 Závazky
15 Daně
16 Časové rozlišení v pasivech