Příručka k uplatňování ISA při auditu účetních závěrek malých a středních podniků

UPOZORNĚNÍ PRO AUDITORY

Příručka zohledňuje stav ISA k roku 2010. Při jejím použití je třeba mít na paměti, že v posledních letech došlo k několika významným novelizacím.

Jedná se zejména o:

  • Revidovaný standard ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik materiální nesprávnosti
  • Revidovaný standard ISA 540 Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce
  • Revidovaný standard ISA 570 Nepřetržité trvání podniku
  • Revidovaný standard ISA 700 Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora

Části příručky, které se týkají výše uvedených podstatných změn tak nejsou aktuální a postupy v ní uvedené již nemusí odpovídat aktuálním požadavkům.

Auditor je povinen provádět audit v souladu s platnými ISA a pokud bude příručku využívat, musí v příručce popsané postupy náležitě upravit/doplnit.

 

V říjnu 2010 vydal IFAC druhé aktualizované vydání Příručky k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účtních jednotek.

Příručku rozdělil na dvě části:
Volume 1 - Core Concepts 
Volume 2 Practical Guidance.

Je založena na aktuálním znění mezinárodních auditorských standardů vydaných IFAC v roce 2010 a revidovaných v souvislosti s tzv. Clarity projektem (projekt ke zlepšení srozumitelnosti standardů), a získaných připomínkách k prvnímu vydání příručky z roku 2007.

Příručka podrobně analyzuje ISA a jejich požadavky v kontextu auditu účetních závěrek malých a středních podniků. Zaměřuje se mimo jiné na následující oblasti: základní koncepci, z níž vychází vyhodnocení rizik, plánování a provádění postupů pro vyhodnocení rizik, seznámení s klientem, reakci na vyhodnocená rizika, zhodnocení důkazních informací a přípravu zprávy auditora. Kromě toho příručka přináší užitečné rady, včetně podrobné případové studie založené na typickém auditu malého, resp. středního podniku. Příručka ale neposkytuje komplexní nástroj pro provádění auditu účetní závěrky s veškerými potřebnými formuláři, kontrolními seznamy a programy.

Komora auditorů ČR aktualizované znění příručky přeložila s cílem poskytnout návodné informace k uplatňování ISA a jejich požadavků v kontextu auditu malých a středních podniků.

Překlad aktualizované verze příručky Komory auditorů ČR:
Základní koncepty (první díl), 
Praktická část (druhý díl)