INFORMACE K PLNĚNÍ KPV PRO ROK 2024


Vzdělávací formy a činnosti považované Komorou za účast na KPV stanoví Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů.

PRO ROK 2024:

 • Výkonný výbor Komory na návrh výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 6. listopadu 2023 téma ESG jako prioritní vzdělávací téma pro rok 2024 a 2025 (dále jen PVT1) a podle ustanovení § 3 odst. 5 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR, stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění:

 • Téma: ESG (Environmental, Social, Governance)
 • Celkový rozsah: 40 hodin (hodiny lze rozložit do 2 navazujících let) pro auditory a 20 hodin pro asistenty auditora. Stanovený rozsah KPV pro kalendářní rok (tj. 40 hodin) se o hodiny prioritního tématu nenavyšuje; účast na vzdělávacích akcích k PVT1 se do tohoto rozsahu započítávají.
 • Lhůta pro splnění: 31. 12. 2025
 • Struktura ESG vzdělávání: https://www.kacr.cz/struktura-esg-vzdelavani
 • Podmínky plnění PVT1: https://www.kacr.cz/povinne-vzdelavaci-tema-pro-rok-2024-a-2025-esg • u e-learningových kurzů a webinářů organizovaných jinými odbornými institucemi (mimo Komoru)  se neuplatní omezení maximálního počtu hodin (§ 3 odst. 3 písm. d).
 • vzdělávání v oblasti „měkkých dovedností“, které jsou definovány v příloze předpisu, části II. Odborné dovednosti (písm. i až l) předpisu, lze započítat v maximálním počtu 5 hodin ročně  (§ 3 odst. 3 písm. e).
 • Platnost od roku 2023: podle Vnitřního předpisu pro KPV, § 3 odst. 4, se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu (40 hodin) musí týkat AUDITU a AUDITNÍCH TECHNIK. Jedná se o témata vymezená  v příloze  předpisu v části Odborná způsobilost, oblasti (a) Audit, (c) Správa a řízení rizik, (d) Obchodní prostředí, (f) Informační technologie a v části Stavovské hodnoty, etika a postoje. 


SEZNAMY ORGANIZACÍ, které poskytují vzdělávání auditorům mimo Komoru a jsou odsouhlasené výkonným výborem Komory ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a), d), e) Vnitřního předpisu pro KPV (viz výše).

*) Informace k získání souhlasu VV k započtení vzdělávání poskytovaného auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání do KPV auditorů.

Seznamy jsou průběžně aktualizovány.

 

**) UPOZORNĚNÍ - odpovědi na časté dotazy auditorů:

 • plnění KPV u odborně spřízených profesních institucí:

podle ust. § 2 odst. 7 Vnitřního předpisu pro KPV nemusí být dohoda (memorandum) uzavíráno s odborně spřízněnými profesními společenstvími (komorami) a VŠ poskytujícími programy dalšího profesního vzdělávání; v seznamech tedy nenajdete samostatně vyjmenované některé "profesně spříznění instituce", u kterých se ale běžně vzděláváte a účast na vzdělávacích aktivitách lze - při dodržení ostatních podmínek vnitřního předpisu pro KPV - uvést do přehledu účasti na KPV - jedná se  např. o profesní komory jako: KDP ČR, SKAU, dále profesně spřízněné instituce např.: ACCA, ČIIA, NKÚ, NÚR, RVDA a vysoké školy: VŠE, MU v Brně, UK v Praze .... a další.

 • plnění KPV u odsouhlasených auditorských společností v rámci jejich interního vzdělávání:
interní vzdělávání poskytované auditorskými společnostmi mohou započítat do KPV také auditoři, kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracujícími auditory příslušné společnosti, ale zúčastnili se dané vzdělávací akce např. jen jako hosté (tak to bylo i dříve, změna je jen v tom, že příslušná auditorská firma musí být odsouhlasena VV, tedy je na příslušném seznamu - viz výše)


NEZAPOMEŇTE, ŽE:

 • za obsahové zaměření vzdělávacích aktivit, které nejsou organizovány Komorou, je vždy odpovědný účastník KPV - viz plné znění § 2 odst. 6 vnitřního předpisu pro KPV;
 • pokud účastník KPV absolvuje vzdělávací aktivitu, která není pořádána uznanou odbornou institucí nebo auditorskou společností, musí být schopen doložit svou účast na vzdělávací aktivitě, jakož i informace o odborném obsahu příslušné vzdělávací aktivity a jejím lektorovi - viz plné znění § 2 odst. 8 vnitřního předpisu pro KPV.


PŘEHLED ÚČASTI AUDITORA NA PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen "Přehled")
 • je možné doplňovat prostřednictvím online formuláře průběžně po celý kalendářní rok (není nutné čekat až na leden následujícího roku, kdy je termín pro odevzdání);
 • po každé editaci online Přehledu, tedy doplnění účasti/účastí na KPV je pro uložení informací nutné na formuláři potvrdit nabídku "ODESLAT" - tím se nově doplněné informace do formuláře uloží (na server Komory, ne na disk počítače auditora)
 • na e-mail auditora dojde aktualizovaný Přehled ve formátu *.pdf
 • pokud auditor po odeslání Přehledu zjistí chybu, stačí poslat e-mail referentce KPV na Komoře (viz níže, která chybu bez problémů opraví)

Termín pro doručení Přehledu je 31. ledna následujícího roku.

Vyplněný Přehled doručí každý auditor samostatně. Nelze již podávat hromadně prostřednictvím referentek vzdělávání na auditorských firmách - pro otevření Přehledu je nutné zadat osobní přístupové údaje každého auditora, které nikdo jiný než auditor(ka) nemá k dispozici.

Doplňující praktické informace k vyplnění Přehledu:
 1. Pro vyplnění formuláře je třeba se přihlásit pod přístupovými údaji auditora - NE pod přístupovými údaji auditorské firmy. V případě, že auditor své osobní přístupové údaje nezná, může je jednoduše získat - návod: Jak získat zapomenuté heslo.
 2. Za asistenta auditora potvrzuje splnění účasti na KPV auditor odpovědný za odbornou praxi - KPV za asistenta se prokazuje pouze v případě, že se asistent v daném roce neúčastnil žádné auditorské zkoušky nebo za něj firma za daný rok nevykázala přehled odborné praxe).
 3. Formulář pro zapisování je přístupný vždy do konce března následujícího roku.S případnými dotazy se obracejte na referentky vzdělávání (profesní vzdělávání členů KA ČR) - kontakty na e-mail a mobil najdete na titulní webové stránce www.kacr.cz/O Komoře/Kontakty - děkujeme.