Vzdělávání členů komory auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání - podmínky pro započtení účasti do KPV platné od roku 2022

Podle § 2 odst. 5 písm. (e) Vnitřního předpisu pro KPV - dále jen „Směrnice KPV“*) - je považováno za vzdělávání v rámci plnění KPV statutárního auditora (asistenta auditora) také vzdělávání auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání za předpokladu, že je ke vzdělávání auditorská společnost předem odsouhlasena výkonným výborem“. Tento souhlas výkonného výboru Komory je podle ust. § 2 odst. 7 Směrnice KPV „podmíněn předložením interního vzdělávacího systému, který garantuje kontrolu účasti účastníků KPV a evidenci obsahu vzdělávacích aktivit“.

Toto ustanovené platí poprvé pro akce realizované v roce 2022.


Jak o odsouhlasení výkonný výbor Komory požádat:

Pro předložení výše uvedených informací z interního vzdělávacího systému může auditorská společnost využít dva následující dokumenty/formuláře, které obsahují potřebné údaje:

  • Základní informace o auditorské společnosti
  • Témata a školitelédo tohoto dokumentu prosíme uveďte jen vybrané tematické okruhy – není třeba uvádět všechna školená témat, počty hodin uveďte orientačně – odhadem, do jmenného seznamu školitelů uveďte jen základní okruh školitelů a informaci, zda někteří ze školitelů spolupracují s Komorou např. jako lektoři, členové odborného výboru, případně se u Komory školí apod.

Pokud to nepovažujete za nezbytné, nepřikládejte k dokumentům žádné další přílohy, např. ukázky školicích materiálů a prezentací, fotografie z akcí, životopisy a fotografie lektorů apod. Předsedkyně výboru pro KPV se v případě potřeby před předložením návrhu na odsouhlasení auditorské firmy výkonnému výboru obrátí na příslušnou auditorskou firmu s doplňujícími dotazy nebo si vyžádá doplnění informací.

Oba dokumenty můžete zaslat na Komoru e-mailem jako přílohy přímo referentce vzdělávání na email julisova(zavináč)kacr.cz, případně zvolit jinou formu elektronického předání.

Seznam odsouhlasených auditorských firem je zveřejněn a průběžně aktualizován na webu komory v části Pro členy / Plnění KPV dle § 2 odst. 8 Vnitřního předpisu pro KPV.


S případnými dotazy se obracejte na referentky vzdělávání (profesní vzdělávání členů KA ČR) - kontakty na e-mail a mobil najdete na titulní webové stránce www.kacr.cz/O Komoře/Kontakty - děkujeme.

 


*) Vnitřní předpis pro KPV v platném znění byl schválen na XXVII. sněmu Komory auditorů ČR a nabyl platnosti zveřejněním na webových stránkách Komory auditorů v části Předpisy / Vnitřní předpisy KA ČR.