Prioritní vzdělávací téma pro rok 2024 a 2025 - ESG

Výkonný výbor Komory auditorů ČR na návrh Výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 6. listopadu 2023 ESG jako prioritní vzdělávací téma pro rok 2024 a 2025 (dále jen PVT1) a podle ustanovení § 3 odst. 5 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění.

Celkový rozsah: 40 hodin (hodiny lze rozložit do 2 navazujících let) pro auditory a 20 hodin pro asistenty auditora
Lhůta pro splnění: 31. 12. 2025
Téma: ESG (Environmental, Social, Governance)

Školení musí pokrývat následující oblasti:

1. právní předpisy a standardy upravující podávání přehledu informací o udržitelnosti,
2. analýzu udržitelnosti,
3. právní předpisy a profesní standardy vztahující se k ověření zprávy o udržitelnosti,
4. postupy náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti


Pro uznání PVT1 je nutné prokázat nabyté znalosti prostřednictvím absolvování kontrolních testů nebo souhrnného kontrolního testu. Kontrolní test/y prověřující znalosti ze všech výše zmíněných oblastí je možné absolvovat i u třetích stran. Pokud takový test/y není/nejsou součástí kurzů absolvovaných u třetích stran, musí být absolvován souhrnný kontrolní test připravený KA ČR. U asistentů auditora nejsou testy vyžadovány.

Do plnění PVT1 budou započítány tyto vzdělávací akce:

1. školení a Konference ESG organizované KA ČR, která jsou výslovně označena, že se do plnění PVT1 započítávají,
2. školení, která si auditorské společnosti zajišťují samy pro své zaměstnance,

3. školení organizovaná jinými subjekty (odsouhlasené externí vzdělávací instituce podle § 2 odst. 7 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR),

4. školení na PVT1 realizovaná po 1. lednu 2023,
5. publikační a lektorská činnost na PVT1 realizovaná po 1. lednu 2023.Splnění PVT1 bude plně uznáno i auditorům, kteří absolvovali zcela nebo zčásti jako asistenti auditora, pokud dodrží výše uvedené podmínky.

Stanovený rozsah KPV pro kalendářní rok (tj. 40 hodin) se o hodiny prioritního tématu nenavyšuje; účast na vzdělávacích akcích k PVT1 se do tohoto rozsahu započítávají.


V Praze, 13. 12. 2023