Chci se stát asistentem auditora

Asistentem auditora se rozumí fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditora vedeném komorou (dále jen "seznam asistentů"), která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Komora auditorů ČR (dále jen Komora) zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo doloží (podle § 28), že:

  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • je bezúhonný,
  • získal vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání (dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách),
  • je v pracovním poměru u auditora OSVČ nebo u auditorské společnosti v pracovní pozici asistenta auditora nebo v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o auditorech) a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb.

Cílem práce asistenta auditora pod vedením a dohledem auditora je získat dostatečné teoretické a praktické znalosti potřebné ke složení auditorské zkoušky a osvojit si zkušenosti potřebné k poskytování auditorských služeb.

Auditor garantující odbornou praxi asistenta auditora i asistent jsou povinni se řídit Směrnicí pro odbornou praxi asistentů auditora, vydanou Komorou.

Asistent auditora má právo účasti na sněmu Komory bez hlasovacího a volebního práva.

Při výkonu práce je asistent auditora povinen postupovat v souladu s tímto zákonem, profesními předpisy a auditorskými směrnicemi.

Pro zapsání do seznamu asistentů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

  • písemnou žádost žadatele o zápis do seznamu asistentů auditora vedeného KA ČR, 
  • kopii pracovní smlouvy dokládající pracovní poměr s uvedením pracovní pozice a pracovního úvazku u auditora OSVČ či auditorské společnosti,
  • úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
  • u cizích státních příslušníků výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (doložený v originále nebo ověřené kopii) vydaný mateřskou zemí a z ČR (v návaznosti na zákon č. 18/2004 Sb.),
  • vyplněný dotazník asistenta auditora,
  • doklad o zaplacení příspěvku na činnost 2 900 Kč při zápisu do 30.6. běžného roku, 1 450 Kč při zápisu od 1.7. běžného roku.

(číslo účtu KA ČR - 87039011/0100, k.s. 0308, v.s. 33)
Jsou-li splněny všechny podmínky, provede Komora do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti zápis do seznamu asistentů auditora a asistenta o zapsání vyrozumí.

Bližší informace podá Ing. Libuše Šnajdrová, tel. 221 602 195, e-mail: snajdrova@kacr.cz