Příručka pro provádění auditu

Komora auditorů ČR ve spolupráci s firmou Deloitte Vám předkládají třetí vydání Příručky pro provádění auditu. Tato Příručka byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditů malých a středních firem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (tzv. klarifikované ISA).

Navazuje na Příručku k uplatňování mezinárodních auditorských standardů při auditu malých a středních účetních jednotek, kterou Vydal Výbor pro malé a střední auditorské praxe Mezinárodní federace účetních (IFAC) a která detailně popisuje základní principy a činnosti v jednotlivých fázích auditu (dále jen „SMP Guide“). Rozvádí principy uvedené v SMP Guidu do praktické podoby pomocí vzorových formulářů (Část 1), auditorských postupů v jednotlivých oblastech účetní závěrky (Část 2) a modelového spisu auditora (Část 3). Cílem Příručky je poskytnout auditorům praktickou pomůcku při reálném provádění auditu a tvorbě spisu auditora.

Příručka v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vyzdvihuje význam nutnosti vyhodnocení rizik, na jejichž základě lze teprve volit další auditorské postupy. Tento princip se prolíná strukturou všech vzorových formulářů. Též poskytuje příklady možných rizik v jednotlivých částech účetní závěrky, se kterými se auditor při své praxi běžně setkává, a také postupů, jak na tato rizika reagovat. Všechna tato rizika a postupy jsou nicméně pouze ilustrativní. Vyhodnocení rizik a stanovení dalších postupů se tak bude vždy lišit podle konkrétní účetní jednotky a bude tedy vyžadovat použití odborného úsudku auditora.

Příručka se snaží být co nejsrozumitelnější a maximálně uživatelsky přívětivá, aby mohla být využívána nejen auditory, ale i asistenty auditora, případně další odbornou i laickou veřejností. Při její tvorbě byla preferována stručnost, jednoduchost a přehlednost.

Příručka je postavena primárně na základě postupů účtování pro podnikatele, nicméně tato skutečnost je potlačena (tam kde to lze, aniž je omezena srozumitelnost) tak, aby mohla být přiměřeně použita i v případě auditu subjektů používajících jiné postupy účtování.

Níže přikládáme obsah příručky po jednotlivých částech ve formátu pdf, vzorové formuláře z části 1 a přílohy z části 2 (Auditorské postupy) jsou ke stažení ve wordu.

Obsah příručky

0 Úvod k příručce
1 Vzorové formuláře
2 Auditorské postupy
3 Modelový spis

Vzorové formuláře (dokumenty ke stažení ve wordu)
101 Schéma spisu auditora
100 Program postupů vyhodnocení rizik
110 Přijetí zakázky
111A Vyhodnocení rizik opakující se zakázky
111B Vyhodnocení rizik provoroční zakázky
130 Strategie auditu
140 Porozumění činnosti účetní jednotky
141 Porozumění procesu
150 Porozumění vnitřní kontrole
151 Posouzení návrhu a zavedení kontrol
160 Předběžné analytické postupy
170 Stanovení významnosti (materiality)
180 Shrnutí rizik
185A Vyhodnocení rizik
185B Vyhodnocení rizik
186 Plán reakcí na významná rizika
190 Shrnutí plánu auditu
191 Porada auditorského týmu
200 Program postupů přípravy zprávy
201 Předpoklad nepřetržitého trvání
202 Následné události
203 Spřízněné strany
204 Účetní odhady
Účetní odhady - aktualizace
205 Podvod
206 Komunikace
221 Kontrolní formulář pro přílohu tento formulář není aktuální vzhledem ke změnám zákona o účetnictví a vyhlášky
230 Vyhodnocení nesprávností
231 Úpravy a přeúčtování
240 Prohlášení vedení k auditu
251 Modifikace zprávy auditora
281 Prověření zprávy o vztazích tento formulář není aktuální vzhledem ke změnám v ISA
282 Ověření výroční zprávy tento formulář není aktuální vzhledem ke změnám v ISA
290 Shrnutí závěrů auditu
X10 Přehled účtů
X30 Program auditu

Auditorské postupy - pouze přílohy - ke stažení ve wordu
2 Výnosy
3 Náklady
4 Dlouhodobý nehmotný majetek
5 Dlouhodobý hmotný majetek
6 Dlouhodobý finanční majetek
7 Zásoby
8 Pohledávky
9 Krátkodobý finanční majetek
10 Časové rozlišení v aktivech a dohadné účty aktivní
11 Vlastní kapitál
12 Rezervy
13 Bankovní úvěry a výpomoci
14 Závazky
15 Daně
16 Časové rozlišení v pasivech