Předpisy vydávané IAASB - 2006 - neúčinné

Přehled platnosti a účinnosti Mezinárodních auditorských standardů

Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky

ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity, prověrky historických finančních informací, ostatní ověřovací zakázky a související služby

Audity a prověrky historických finančních informací ISA 120-800

Číslo Název standardu
ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky
ISA 210 Podmínky auditních zakázek
ISA 220 Řízení kvality auditorské činnosti
ISA 220R Řízení kvality u auditů historických finančních informací
ISA 230 Dokumentace
ISA 240 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky
ISA 250 Přihlížení k zákonům a nařízením při auditu účetní závěrky
ISA 260 Předávání informací o záležitostech auditu osobám pověřeným řízením účetní jednotky
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti
ISA 320 Významnost z hlediska auditu
ISA 330 Postupy prováděné auditorem v reakci na vyhodnocená rizika
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se subjektů využívajících služeb servisních organizací
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - další aspekty týkající se specifických položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 510 Audit v prvním účetním období zakázky - počáteční zůstatky
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků a další výběrové testy
ISA 540 Audit účetních odhadů
ISA 545 Audit ocenění reálnou hodnotou a jejího vykazování
ISA 550 Propojené osoby
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580 Prohlášení vedení k auditu
ISA 600 Využití práce jiného auditora
ISA 610 Posuzování práce interního auditu
ISA 620 Využití práce experta
ISA 700 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
Aplikační doložka k ISA 700 CZ „Požadavky na zprávu auditora definované ZoA“
ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 700R Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům
ISA 701 Modifikace zprávy auditora
ISA 710 Srovnatelné informace
ISA 720 Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku
Aplikační doložka k ISA 720 CZ „Ověřování výroční zprávy“
ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zpráva auditora o auditu pro zvláštní účely

IAPS 1000-1014

IAPS 1000 Mezibankovní konfirmace
IAPS 1004 Vzájemné vztahy mezi bankovním dohledem a externími auditory
IAPS 1005 Zvláštnosti při auditu malých podniků
IAPS 1006 Audit účetní závěrky bank
IAPS 1010 Posuzování záležitostí ve vztahu k životnímu prostředí při auditu účetní závěrky
IAPS 1012 Audit finančních derivátů
IAPS 1013 Vliv elektronického obchodování na účetní závěrku
IAPS 1014 Zprávy auditorů o souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví

ISRE 2400

ISRE 2400 Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky
Aplikační doložka k ISRE 2400 CZ „Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“
ISRE 2400 s aplikační doložkou

Ověřovací zakázky jiné než audity a prověrky historických finančních informací

ISAE 3000 Ověřovací zakázky jiné než audit nebo prověrky historických finančních informací
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací

Související služby

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky sestavení účetní závěrky

Glosář pojmů – třídění podle ČJ

Glosář pojmů – třídění podle AJ