Auditorské standardy 2018

Mezinárodní standardy přijaté KA ČR (vydání 2018)

Pozn.: Označení za číslem standardu znamená, že standard nebo aplikační doložka k tomuto standardu byly v roce 2018 revidovány.

Úvod

Předmluva Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky, ostatní ověřovací zakázky a související služby
Rámec Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
Glosář Glosář pojmů 

Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)

ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby 

Mezinárodní standardy pro audit (ISA)

ISA 200

Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy

ISA 210 Sjednávání podmínek auditních zakázek   
ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky 
ISA 230 Dokumentace auditu  
ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 260 Předávání informací osobám pověřeným správou a řízení účetní jednotky
ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315

Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí

ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
ISA 450 Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 510 První auditní zakázka - počáteční zůstatky
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků

ISA 540

Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů

ISA 550 Spřízněné strany
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
ISA 570 Nepřetržité trvání podniku
ISA 580 Písemná prohlášení 
ISA 600 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny
ISA 610 Využití práce interních auditorů 
ISA 620 Využití práce auditorova experta
ISA 700 Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora 
ISA 700R Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) "Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce"
- účinná pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto datu, novela je účinná od 21. listopadu 2018
ISA 700R ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 701 Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora
ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706 Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti 
ISA 710 Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
ISA 710 Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 710 "Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka"
ISA 710 ISA 710 s aplikační doložkou 
ISA 720 Povinnosti auditora týkající se ostatních informací
ISA 720R

Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 720 (revidovanému) Povinnosti auditora týkající se ostatních informací
- účinná pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto datu, novela je účinná od 21. listopadu 2018

ISA 720R ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
ISA 805 Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce

Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)

ISRE 2400 Prověrky historických účetních závěrek
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky 

Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)

ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací
ISAE 3402 Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní organizaci 
ISAE 3410 Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí skleníkových plynů
ISAE 3420 Ověřovací zakázky na vypracování zprávy k sestavení pro forma finančních informací uvedených v prospektu

Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky spočívající v sestavení finančních informací

Mezinárodní auditní praktické materiály (IAPN)

IAPN 1000 Zvláštnosti při auditu finančních nástrojů


Další standardy přijaté KA ČR

AS č. 52R

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
-  nabývá platnosti dnem 21. listopadu 2018 a je účinný pro přezkoumání hospodaření za období od 1. ledna 2018 a následující)

AS č. 56 Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích
- účinný od 24. listopadu 2014