Aktuality
02 prosinec

Informace k fungování úřadu od 6. prosince 2021

Komora

Vzhledem k přetrvávající covidové situaci bude úřad KA ČR od 6. prosince 2021 fungovat v omezeném režimu. Preferovaný způsob komunikace je elektronickou formou, v případě osobního jednání vás žádáme o předchozí domluvu.

01 prosinec

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pomůcka byla schválena Výkonným výborem s účinností od 30. listopadu 2021.


23 listopad

Očekávání ČNB ohledně přístupu institucí k určování výše opravných položek a rezerv k úvěrovým expozicím

Pro členy

Jako orgán zodpovědný za dohled nad stabilitou finančního sektoru v návaznosti na vývoj ekonomického prostředí považuje ČNB nadále za zásadní, aby úvěrové instituce byly prostřednictvím adekvátní výše opravných položek a kapitálu dostatečně vybaveny ke krytí očekávaných i neočekávaných úvěrových ztrát.

Znění dopisu naleznete v článku.

22 listopad

ZRUŠENO - setkání auditorů v Telči

Pro členy

Neformální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci Komory auditorů ČR bylo kvůli zhoršené epidemické situaci ZRUŠENO.

20 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2022

Komora
Pro členy

Rozpočet na rok 2022 s důvodovou zprávou a průběžné výsledky hospodaření v roce 2021 s důvodovou zprávou jsou zveřejněny v části Pro členy.

12 listopad

Mezinárodní auditorské standardy ISA 315R a ISRS 4400R

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaných mezinárodních auditorských standardů ISA 315 R "Identifikace a vyhodnocení rizik materiální nesprávnosti" a ISRS 4400 "Dohodnuté postupy".


12 listopad

Zveřejňujeme ukázky ze spisu auditora

Pro členy

V části Metodika - Ukázky ze spisu auditora naleznete další část ukázek.

 

22 říjen

Upozornění – osvobození od části auditorské zkoušky po složení zkoušky u ACCA

Komora

KA ČR v současné době neosvobozuje od dílčí části auditorské zkoušky na základě složení profesní kvalifikační zkoušky u ACCA po 1. lednu 2021, ale nadále posuzuje a osvobozuje od dílčí části auditorské zkoušky u zkoušky ACCA do 31. prosince 2020.

21 říjen

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila metodickou pomůcku pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

18 říjen

Sněm auditorů KA ČR v roce 2022

Komora
Pro členy
Sněm

Poznamenejte si do diářů: v pondělí 14. listopadu 2022 se uskuteční XXVIII. sněm auditorů KA ČR.

15 říjen

V aktuálním Auditorovi si přečtěte o novinkách v AML a evidenci majitelů

Pro členy

Sedmé číslo časopisu Auditor je věnováno dvěma letošním změnám - novele AML zákona a vzniku nového zákona o evidenci skutečných majitelů. V prvním tematickém článku se oběma věnuje Martina Chrástková z Finančního analytického úřadu.
Zajímavé čtení Vám přeje redakce.

13 říjen

Sedmá společná konference auditorů se zaměřila na podvody a forenzní šetření

Pro členy

Ve čtvrtek 23. září se po roční přestávce sešli auditoři z KA ČR, NKÚ, ČIIA a RVDA se zástupci ministerstva financí na pravidelné podzimní konferenci, která byla tentokrát věnována podvodům, způsobům jejich předcházení a různým postupům šetření těchto podvodů.

Podrobnější informace naleznete zde.

15 září

IAASB Handbook 2020

Pro členy

2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements vydala IAASB 14. září 2021
28 červen

Omezení přístupu auditora k dokumentům v režimu utajení

Pro členy

Zakázka klienta je v režimu utajení. Během auditu klient odmítá předložit dokumenty s tím, že auditor nemá prověrku na utajené dokumenty, a tedy mu nemůže žádný z dokumentů zpřístupnit. Jaký postup je z pohledu metodiky ISA nejvhodnější?
28 květen

Co je to dar a jak ho zaúčtovat a zdanit

Pro členy

V pátém čísle časopisu Auditor, tematicky zaměřeném na veřejný sektor, nás Miroslava Nebuželská v článku Darování a jiná bezúplatná plnění seznámí se základními parametry darování i s účetním a daňovým pohledem na dar. Článek se zaměřuje na veřejný sektor, zejména na příspěvkové a nestátní neziskové organizace.

11 květen

Dne 12. května bylo zvoleno nové prezidium KA ČR

Pro členy
Sněm

V úterý 11. května byly za přítomnosti členů volební komise sečteny volební lístky doručené do 10. května. Jména nových členů výkonného výboru a volební komise naleznete v sekci Pro členy / Sněmy. Ve středu 12. května výkonný výbor v novém složení zvolil členy prezidia.

11 květen

Výsledky hlasování na XXVII. sněmu KA ČR

Pro členy
Sněm

 Do pondělí 10. května měli členové KA ČR možnost hlasovat pro změny některých vnitřních předpisů a volit polovinu členů výkonného výboru a všechny členy volební komise. XXVII. sněmu KA ČR se korespondenčně zúčastnilo 367 auditorů.

Schválené dokumenty jsou zveřejněny v sekcích O komoře / Vnitřní předpisy adalší dokumenty, Pro členy / Sněmy a Pro členy / Rozpočet KA ČR.

30 duben

Co přinesla velká novela daňového řádu

Pro členy

Čtvrté číslo letošního Auditora je celé věnováno daním. A článek garanta tohoto čísla, Jana Molína, se věnuje změnám, které přinesla velká novela daňového řádu, která vstoupila v účinnost hned první den letošního roku. Článek upozorňuje na nejdůležitější změny daňově procesních pravidel a poskytuje k nim i stručné vysvětlení.

 

08 duben

Jak na zapomenuté heslo na webu KA ČR?

Pro členy

Pokud máte problémy s přihlášením na web komory a chcete se přihlásit na informační on-line schůzku k distančnímu sněmu KA ČR, kde se bude diskutovat o navržených změnách vnitřních předpisů a další agendě, která je běžnou součástí prezenčních sněmů, naleznete v tomto příspěvku snadný návod.

01 duben

Víte jak probíhá kybernetický útok?

Pro členy

Tomáš Matějíček ve svém článku v aktuálním čísle Auditora nabízí dokonce čtyři scénáře kybernetických útoků, se kterými se můžeme běžně setkat. Dva asi známe všichni, podezřelý e-mail nebo slabé heslo, s dalšími se setkávají spíše ajťáci, podstatné však je, co všechno potom může úspěšný hacker sledovat. Zaujali jsme vás?

31 březen

Aktualizace formuláře 204 Příručky pro provádění auditu

Komora
Pro členy

Oddělení metodiky ve spolupráci s výborem pro metodiku auditu KA ČR aktualizovalo příklad formuláře pro auditní dokumentaci v oblasti účetních odhadů obsažený v Příručce pro provádění auditu.

19 březen

Ověření zprávy o odměňování

Komora
Pro členy

Jak by měl auditor postupovat při ověření požadovaném §121q zákona č. 256/2004 Sb.? Obsahuje zpráva o odměňování připravená dle požadavku tohoto zákona informace požadované §121p odst. 1? Bude výstupem tohoto ověření samostatná zpráva auditora?

05 březen

Vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR připravila doporučení pro vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF.

05 březen

O analytických testech v Auditoru č. 2

Pro členy

Analytické testy před vydáním zprávy jsou jedním z nejvíce nedoceňovaných a opomíjených kroků, přitom můžou být pro auditora velice užitečné. Více k analytickým testům v aktuálním čísle časopisu Auditor.

04 březen

Upozornění KA ČR na osoby, které se vydávají za auditory

Komora

Upozorňujeme statutární orgány a vedení účetních jednotek, aby si ve svém zájmu ověřili na stránkách Komory auditorů ČR, že pro ověření účetních závěrek a přezkoumání hospodaření, angažují auditora, který je držitelem oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb.
 

01 březen

Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány

Pro členy

Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové.

 

09 únor

Využití online platforem pro cirkulaci auditních konfirmačních dopisů

Komora
Pro členy

Je možné, aby auditor použil pro cirkulaci konfirmačních dopisů confirmation.com či obdobnou online platformu? Jaké postupy by měl v této souvislosti provést, aby se ujistil o věrohodnosti platformy? Extistují nějaké požadavky na dokumentaci výstupu konfirmačního procesu přes online platformy?
29 leden

O programech COVID nájemné I a II v aktuálním Auditoru

Pro členy

V prvním letošním čísle časopisu Auditor najdete i článek Jany Skálové o dotačních programech COVID nájem I a COVID nájem II.

28 leden

Použití středové ceny pro ocenění finančních aktiv v portfoliích investičních fondů

Komora
Pro členy

Mohou investiční fondy použít tržní kotaci střed ("mid cenu") pro ocenění finančních aktiv reálnou hodnotou od 1. ledna 2021 pro účely své účetní závěrky sestavené dle vyhlášky č. 501/2002 Sb.?
05 leden

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2021

Komora
Pro členy

Fixní příspěvky auditorů, auditorských společností a asistentů auditora pro rok 2021 jsou splatné ke dni 31. ledna 2021.
22 prosinec

Paušální daň

Pro členy

Ministerstvo financí ČR připravilo souhrnnou informaci k aplikaci režimu paušální daně, která by mohla připadat do úvahy v případě auditorů OSVČ.

21 prosinec

Co nového přinese novela zákona o obchodních korporacích?

Pro členy

Editorka posledního letošního čísla, Jana Skálová, se ve svém článku „Bilanční pravidla rozdělení vlastního kapitálu v novele ZOK“ zaměřila na bilanční testy, které musí být splněny, aby valná hromada kapitálové korporace mohla rozhodnout o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů.


16 prosinec

Časté dotazy k provádění fyzické inventury v čase COVID-19

Na oddělení metodiky KAČR se obrátila řada auditorů s dotazy, které se týkaly inventury zásob. Proto jsme se ve spolupráci s Výborem pro metodiku auditu rozhodli na nejčastější dotazy v krátkosti odpovědět.

08 prosinec

O přeměnách obchodních společností v aktuálním Auditoru

Pro členy

Editorka čísla, které právě držíte v rukou, Jana Skálová, si o aktuálním vývoji přeshraničních fúzí a rozdělení společností povídala s prof. Janem Dědičem.

01 prosinec

Odpověď ČNB na dotaz ohledně formátu zprávy auditora

Pro členy

Odpověď na dotaz ohledně formátu zprávy auditora najdete zde.

20 listopad

Prezidium KAČR zůstává do konání řádného sněmu ve stejném složení

Dne 19. listopadu potvrdil Výkonný výbor KA ČR prodloužení mandátu stávajícím členům Prezidia až do konání řádného sněmu na jaře příštího roku. Prezidentkou nadále zůstává Irena Liškařová, Jiří Pelák pokračuje jako první viceprezident a Pavel Kulhavý jako viceprezident.
12 listopad

Informace ČNB o očekáváních dohledu v souvislosti s kategorizací pohledávek

Pro členy

V návaznosti na vývoj situace v souvislosti s pandemií Covid-19 informovala ČNB všechny úvěrové instituce ve věci očekávání dohledu v souvislosti s kategorizací a následným reportingem u pohledávek, u nichž dojde po 31. říjnu 2020 k odkladu či jiné změně harmonogramu splácení úvěru. Znění dopisu naleznete v článku.

07 listopad

Byly vypsány náhradní termíny zkoušek

Komora

Náhradní termíny zrušených dílčích zkoušek:

  • Finanční účetnictví I - 16. prosince 2020
  • Auditing II - 17. prosince 2020
  • Manažerské účetnictví - 11. prosince 2020
Zkoušky se uskuteční pouze pokud budou rozvolněna současná omezení.

 

06 listopad

Jste připraveni na ESEF?

Pro členy

Jak implementovat ESEF? A jak má splnění požadavků ESMA ověřovat auditor? To vše se dozvíte v článku Ladislava Mejzlíka ESEF – European Single Electronic Format v novém čísle časopisu Auditor zaměřeném na účetní závěrky v XBRL a ESEF.

04 listopad

Zveřejňujeme ukázky ze spisu auditora

Pro členy

V části Předpisy a metodika - Metodická podpora - Ukázky ze spisu auditora naleznete první část ukázek.

02 listopad

Zrušení sněmu auditorů

Komora
Pro členy

Výkonný výbor na svém zasedání 2. listopadu 2020  rozhodl o zrušení sněmu Komory auditorů ČR, který byl naplánovaný na 19. listopad 2020.
Důvodem zrušení Sněmu je přetrvávající pandemická situace, která vyústila ve vyhlášení nouzového stavu a přijetí restriktivních opatření, které konání Sněmu neumožňují. Sněm bude svolán, jakmile to situace umožní, nejdříve však v prvním kvartálu roku 2021.

12 říjen

Dopis ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových institucí

Pro členy

ČNB považuje za žádoucí, aby zvýšené riziko úvěrových ztrát vyplývajících ze situace způsobené Covid-19 bylo co nejvěrněji prezentováno v účetnictví a finančních výkazech institucí. ČNB vnímá v této věci roli auditora jako klíčovou. Znění dopisu ČNB naleznete v článku.
11 říjen

Schválení návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví

Komora
Pro členy
Účetnictví

Vláda na svém jednání 5. října 2020 schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví.

21 září

Aktuální sdělení KA ČR ke koronaviru

Komora
Pro členy

Prezidium KA ČR přijalo na zasedání 21. září 2020 k aktualní koronavirové situaci některá opatření. Týkají se probíhajících či nadcházejících akcí pořádaných komorou, plné znění si můžete přečíst zde.

Děkujeme za pochopení i za to, že většinu těchto opatření již dodržujete.

07 září

Prosíme o nošení roušek v prostorách úřadu KA ČR

Komora

Z důvodu aktuální situace související s pandemií Covid-19 v Praze žádá KA ČR všechny, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na komoře a mohou zvolit jiný způsob než osobní schůzku na úřadě, aby tak učinili.

01 červenec

Jak správně „auditovat“ dotace

Pro členy

Většina příjemců dotace ví jen to, že podle pravidel daného dotačního programu mají povinnost mít předložené vyúčtování, a domnívají se, že potřebují audit. Jakou zakázku mají ale ve skutečnosti na mysli a co by od auditora měli skutečně poptávat?

04 červen

Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky. Tento příklad navazuje na Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP.

29 květen

Přehled daňových opatření ovlivněných COVID-19

Pro členy

Aktuální číslo je věnováno dopadu šíření COVID-19 do daňové a účetní oblasti. Autoři článku Daňová opatření pro snížení dopadů pandemických omezení Jan Molín a Jana Tepperová shrnují informace o opatřeních aktuálních ke konci dubna 2020.

13 květen

Mezinárodní auditorský standard ISA 540

Pro členy

Komora auditorů zveřejňuje překlad revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 540 "Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce".
12 květen

Nové termíny zrušených dílčích zkoušek

Komora
Pro členy

Výkonný výbor na svém zasedání 11. května 2020 schválil náhradní termíny zrušených dílčích zkoušek. Konkrétní termíny najdete v tomto příspěvku.

12 květen

Termín pro navrhování kandidátů je do 22. května

Pro členy
Sněm

Termín navrhování kandidátů je prodloužen do 22. května. Navíc nyní můžete kandidaturu jednoho člena zaslat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete zde a v sekci Pro členy / Sněmy.

04 květen

Co to vlastně jsou rezervy?

Pro členy

Odpověď najdete v článku Ladislava Mejzlíka v tomto čísle časopisu Auditor. 

29 duben

Metodická pomůcka pro využití práce experta při auditu účetních závěrek

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku "Využití práce experta při auditu účetních závěrek".
23 duben

Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu

Pro členy

Komora auditorů ČR bude postupně zveřejňovat nejčastější dotazy, které řeší metodické oddělení ve spolupráci s odbornými výbory.

21 duben

Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

Pro členy

Komora auditorů ČR obdržela stanovisko ČNB ke svému dotazu k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročích zpráv za rok 2019.

 

14 duben

UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Auditing II

Pro členy

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Auditing II, která se měla uskutečnit dne 30. dubna 2020.

03 duben

UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Finanční účetnictví I

Pro členy

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Finanční účetnictví I, která se měla uskutečnit dne 17. dubna 2020.

03 duben

Sdělení MF ČR k prohlášení CEAOB v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Pro členy

Ministerstvo financí ČR uveřejnilo na svých stránkách sdělení k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) ze dne 25. 3. 2020 v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na povinný audit účetních závěrek. Sdělení naleznete zde.
26 březen

Poštovní datové zprávy zdarma

Pro členy

Ministerstvo vnitra nabízí uživatelům datových schránek v době mimořádných opatření službu Poštovní datové zprávy zdarma. Více informací naleznete v textu tohoto příspěvku.

22 březen

Dopis předsedy DK k aktuální situaci

Kontrola
Pro členy

Dozorčí komise KA ČR odkládá všechny kontroly naplánované do 14. dubna 2020 a nabízí možnost provést kontrolu „na dálku“. Pokud tak nebude možno, náhradní termíny kontrol budou stanoveny po dohodě s kontrolovanými auditory tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky.
Celé vyjádření předsedy Dozorčí komise KA ČR, Jiřího Viktorína, si můžete přečíst zde.

16 březen

Sdělení MF k činnosti auditorů

Pro členy

Ministerstvo financí ČR na svých stránkách zveřejnilo upřesňující sdělení k činnosti auditorů, daňových poradců a účetních.

16 březen

UPOZORNĚNÍ – Dozorčí komise odkládá březnové kontroly kvality

Kontrola
Pro členy

Dozorčí komise KA ČR odložila s okamžitou platností veškeré kontroly kvality naplánované na březen 2020.

06 březen

Víte, co čekat od výboru pro audit?

Pro členy

V novém čísle auditora o tom podává přehled Stanislav Staněk, aby auditorům usnadnil orientaci v zakázkách pro subjekty veřejného zájmu

17 únor

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle IFRS

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví dle stavu k 1. lednu 2020.

07 únor

Praní špinavých peněz – jak to vidí FAÚ

Pro členy

V článku o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vás Finanční analytický útvar seznámí s požadavky, které na auditory coby povinné osoby klade AML zákon.

20 leden

Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP

Komora
Pro členy

Komora auditorů ČR zveřejnila Metodickou pomůcku pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky menších konsolidačních celků.

 

10 leden

Zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví

Pro členy

Poslední číslo Auditora roku 2019 je věnováno veřejnému sektoru, školství a výzkumu. A účetnímu zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví se také věnuje příspěvek Marka Jošta.

04 prosinec

Co auditora zajímá ve výroční zprávě?

Pro členy

Primární úlohou auditora je ověření účetní závěrky. Výroční zprávy však kromě závěrky osahují i další informace a na ty se zaměřil článek Michala Štěpána v letošním devátém Auditorovi.

26 listopad

Rozpočet KA ČR na rok 2020

Komora
Pro členy

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 20. listopadu 2018, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2020 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory. Na finální verzi rozpočtu se podívejte zde.

18 listopad

Metodická pomůcka pro nestátní nevýdělečné organizace

Komora
Pro členy

Výbor pro veřejný sektor připravil a na listopadovém jednání schválil aktualizovanou Metodickou pomůcku k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací.

14 listopad

Jak posoudit práci klientova experta

Pro členy

V čísle časopisu, které právě držíte v rukou, najdete, kromě jiných článků, jejichž spojovacím tématem jsou spřízněné strany, také článek Pavla Doláka o tom, jak postupovat při posuzování práce klientova experta.

18 říjen

Víte, co je zajišťovací účetnictví?

Pro členy

Pokud váháte, doporučujeme článek Heleny Vojáčkové, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Auditor.

04 říjen

KA ČR je na LinkedIn

Komora
Pro členy

Na síti LinkedIn nově najdete profil Komory auditorů ČR.

17 září

Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi

Komora
Pro členy

Pokud Velká Británie opustí k 31. říjnu 2019 Evropskou unii (dále jen “EU”) bez dohody, což se aktuálně předpokládá, auditoři a auditorské společnosti z Velké Británie, kteří auditují společnost založenou mimo EU/Evropský hospodářský prostor (př. Velká Británie), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, by museli být registrováni v České republice.

11 září

Změna ve znění příkladu zprávy o věcných zjištěních - k požadavku § 105 insolvenčního zákona

Komora
Pro členy

Na základě obdržených podnětů, které se týkaly skutečnosti, že zpráva auditora o věcných zjištěních v dosavadním znění nemusí být vždy soudem pro účely schválení insolvenčního návrhu akceptována, přistoupil Výbor pro metodiku auditu ke změně použitých formulací.

16 červenec

Zúčastněte se průzkumu ohledně auditu malých a středních společností

Komora
Pro členy

Výbor pro SME/SMP Komory auditorů České republiky vyzývá všechny auditory méně komplexních společností (dříve malých a středních), aby se zúčastnili krátkého průzkumu pořádaného IAASB zaměřujícího se na problematické oblasti aplikace Mezinárodních standardů auditu (ISA) při auditu méně komplexních společností.

01 červenec

Každý, kdo se snaží dělat poctivý audit, si zaslouží hluboký respekt

Pro členy

To jsou slova Moniky Vítové, předsedkyně kontrolního výboru RVDA, která zazněla v rozhovoru pro prázdninové číslo Auditora věnované řízení kvality. 

25 červen

Výklad pojmu "veřejná instituce"

Pro členy

Podle judikátu Ústavního soudu je pod pojem veřejné instituce podle zákona
č. 106/1999 Sb. zahrnuta také jakákoliv obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, případně veřejnoprávní korporace.

24 červen

Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 byla právě zveřejněna

Komora
Pro členy

Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 je přístupná na webu komory zároveň se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky.

18 červen

Zpráva o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích

Pro členy

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení "Zprávy o věcných zjištěních pro prokázání skutečnosti, že se nejedná o podnik v obtížích".

18 červen

Metodická pomůcka k uplatňování Etického kodexu platného od 15. června 2019

Pro členy

Tato metodická pomůcka je oficiálním výkladem Komory auditorů k aplikaci ustanovení koncepčního rámce nového Etického kodexu uvedeného v oddílu 120 v oblasti poskytování a přijímání darů a pohostinnosti.
14 červen

Aktuality z Accountancy Europe

Pro členy

Oddělení metodiky začalo ve své sekci publikovat aktuality z Accountancy Europe. Podívat se můžete zde.

29 květen

Co se vlastně změnilo v novém Etickém kodexu KA ČR? Odpověď najdete v novém Auditorovi.

Pro členy

Páté vydání časopisu Auditor se zaměřuje na nový Etický kodex i auditorskou etiku obecně – například v kontextu moderních technologií nebo v průběhu času.

21 květen

Jak zmenšit rozdíly mezi očekáváním veřejnosti a smyslem a cílem auditu?

Pro členy

Nad touto otázkou se v úterý 14. května odpoledne setkali na úřadu KA ČR zástupci komory a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Pracovního setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva financí ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vysoké školy ekonomické v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

30 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Pro členy

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení "Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba".

25 duben

Národní účetní rada ve čtvrtém čísle časopisu Auditor

Pro členy

Na počátku dubna oslavila NÚR své dvacáté narozeniny. Při této příležitosti se redakční rada Auditora rozhodla celé číslo věnovat jejím interpretacím. Hned v prvním článku, jehož autorkou je Kateřina Polachová, si můžete přečíst, které konkrétní interpretace používají nejčastěji auditoři a kterým dávají přednost účetní.

17 duben

Sólista, velká čtyřka nebo pracovat pro malou společnost? Odpovědi hledejte v aktuálním Auditorovi.

Pro členy

Třetí číslo letošního Auditora se zaměřilo na řízení auditorské společnosti a základní otázkou, kterou si asi položí každý současný nebo budoucí auditor je, jestli pracovat samostatně nebo jakou společnost si vlastně vybrat.

10 duben

Národní účetní rada oslavila 20 let od svého vzniku

Komora

Slavnostní setkání při příležitosti 20. výročí založení NÚR se konalo ve čtvrtek 4. dubna v sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci. 

25 březen

Odpovězte NÚR na několik otázek, jak vám pomáhají její interpretace

Pro členy

Národní účetní rada slaví letos 20 let svého trvání. Jednou z jejích hlavních aktivit je vydávání interpretací k českým účetním předpisům.

19 březen

V Auditoru č. 2 si přečtěte o obchodních korporacích

Pro členy

Číslo, které právě držíte v rukou, je pestrou směsí článků o obchodních korporacích a obchodním právu z mnoha úhlů pohledu na toto téma. Jedním z nich je i článek od Petra Čecha.

27 únor

O vedení účetnictví zahraniční pobočky v Auditoru č. 1

Komora
Pro členy
Sněm

V letošním prvním čísle časopisu Auditor si, kromě jiných článků na téma kurzových rozdílů, můžete přečíst článek Jiřího Peláka o vedení účetnictví zahraniční pobočky.

28 leden

Auditor č. 10 jako nostalgická vzpomínka na počátky profese

Komora
Pro členy
Sněm

V polovině ledna jste dostali do svých schránek poslední číslo časopisu Auditor roku 2018. Jak jste se mohli v úvodním slově prezidentky KA ČR dočíst, listopadové oslavy 25. výročí založení komory oslavil časopis vzpomínkovou "retroobálkou" odkazující na první čísla časopisu, který začal vycházet již v roce 1992 ještě pod hlavičkou Unie auditorů ČR. 


 

17 prosinec

KA ČR a ICAEW v prosinci podepsaly Memorandum o porozumění

Pro členy

Komora auditorů České republiky (KA ČR) a Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) oznamují, že nové Memorandum o porozumění mezi oběma profesními organizacemi bylo podepsáno ve středu 12. prosince 2018.

10 prosinec

Návod na výnosy z Auditora č. 9

Pro členy

Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.

21 listopad

Sněm auditorů – prezidentkou Komory auditorů ČR je opět Irena Liškařová

Pro členy
Sněm
Tisk.zpráva

V úterý 20. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVI. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Auditoři volili polovinu, tj. 7 členů výkonného výboru, 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise. 

14 listopad
12 listopad

A zase ten bitcoin

Pro členy

O kryptoměnách v poslední době píšeme v časopise často. Osmé číslo Auditora s tématem IT v auditu proto nemůže být výjimkou. Tentokrát si David Procházka a Jaroslava Roubíčková vzali k ruce IFRS.

27 září

Jak se správně ptát při auditu účetních odhadů

Pro členy

Nad tím se zamýšlí první tematický článek poprázdninového čísla Auditora, které se věnuje odhadům v účetnictví. Autorka článku Anna Bezděková doporučuje začít „ve vlastní hlavě“.


25 září

Corporate Governance pohledem externího a interního auditora

Pro členy

Ve čtvrtek 20. září se v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnila konference na téma správy společností a jejich kontroly (Corporate Governance) pohledem externího a interního auditu. 

Více si můžete přečíst ZDE.

16 červenec

Corporate governance v letním čísle Auditora

Pro členy

K tématu aktuálního čísla patří i příspěvek Moniky Zahálkové, výkonné ředitelky CIoD, neboli Institutu členů správních orgánů.
14 červen

Daňové výhledy v Auditorovi č. 5

Pro členy

V minulém čísle časopisu jsme se zaměřili na aktuální daňové otázky. V tomto čísle, které už možná držíte v rukou, si můžete přečíst, co nás v této oblasti čeká, nebo o daňovém pohledu na karuselové obchody či kryptoměny.

04 květen

Daně a jak na ně?

Pro členy

Na tuto otázku vám odpoví čtvrté číslo časopisu Auditor. Přesněji na aktuální vývoj v oblasti daní, výhled do budoucna nabídneme v příštím čísle.

23 duben

O svatém Vojtěchu časopis Auditor ve schránce nalézti – o výborech pro audit mnohé zvěděti

Pro členy

Třetí letošní číslo Auditora jsme věnovali výborům pro audit a práci Rady pro veřejný dohled nad auditem. A co ten svatý Vojtěch v nadpisu upoutávky? Ten odkazuje k praktické pomůcce, kterou sepsal Stanislav Staněk.

29 březen

Upozornění na povinnosti ze zřízených datových schránek statutárním auditorům

Pro členy

Zřízením datových schránek vznikly statutárním auditorům nové povinnosti. Jedná se např. o povinnost podat daňová přiznání výhradně elektronicky pomocí datové schránky. Tato povinnost se týká i statutárních auditorů – zaměstnanců.

21 únor

Džungle neziskovek a jak se v ní vyznat

Komora
Pro členy

Mezi nestátní neziskové organizace patří právnické osoby s velmi různorodou právní formou založené speciálními zákony. Neziskovkám je věnováno letošní první číslo časopisu Auditor, které přináší alespoň trochu světla do této obsáhlé a pestré oblasti. 

11 leden

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a ČÚS

Legislativa
Účetnictví

Ve Sbírce zákonů v částce č. 158 byly 15.12. 2017 vyhlášeny: vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb. a vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb.

03 leden

Vybrané postupy z auditorské praxe aneb co najdete v letošním posledním čísle Auditora

Pro členy

Téma posledního čísla roku 2017 autoři pojali ryze prakticky, jak tomu napovídá i jeho název: Vybrané auditorské postupy. Jednotliví autoři se v něm zaměřili na mzdy, výnosy, rezervy, časové rozlišení a další oblasti auditu, se kterými se každý auditor setkává dnes a denně.


19 prosinec

Upozornění KA ČR pro členy

Pro členy

S ohledem na informace o šikanozních insolvenčních návrzích a postupech v rámci insolvenčního řízení komora upozorňuje auditory na nutnost důsledného posouzení rizikovosti předmětných zakázek.

14 prosinec

MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika\Dotazy z praxe naleznete odkaz. 

13 prosinec

Upozornění na informační povinnost po podpisu smlouvy se SVZ

Pro členy

Upozorňujeme, aby auditoři nezapomínali na skutečnost, že v souladu s § 43d zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění p.p. má auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet do 30 dní od uzavření smlouvy o povinném auditu se subjektem veřejného zájmu informovat o této skutečnosti Komoru auditorů ČR a Radu pro veřejný dohled nad auditem.

 

30 listopad

Veřejný sektor. Další zajímavé téma v časopisu Auditor.

Pro členy

V tomto čísle časopisu Auditor se víc dozvíte o aktuální problematice veřejného sektoru. Jedním ze zajímavých příspěvků je článek o fondech příspěvkových organizací autorů Tomáše Sluky a Nikoly Kortanové z ministerstva financí.

26 říjen

IFRS a jejich dopad na práci auditora. To a ještě víc v aktuálním čísle časopisu Auditor.

Komora
Pro členy

IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, známý pojem pro každého auditora. Zejména těm novým se věnujeme v hlavním tématu aktuálního čísla časopisu Auditor a přidáváme i recenzi odborné knihy na toto téma.

06 říjen

Ohlédnutí za seminářem "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky".

Pro členy

 Ve čtvrtek 5. října se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu uskutečnil seminář na téma "Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky". Seminář společně uspořádali Český institut interních auditorů, Komora auditorů ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Na prezentace jednotlivých vystupujících se můžete podívat zde.

03 říjen

Zřízení datových schránek statutárním auditorům od 1. října 2017

Pro členy

Dnem 1. října 2017 začne ministerstvo vnitra zasílat statutárním auditorům přístupové údaje ke zřízení datové schránky. Připravili jsme návod jak datovou schránku aktivovat.

02 říjen

Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Pro členy

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.

11 září

Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Byla provedena aktualizace metodické pomůcky pro postup auditora při zamezování legalizace výnosů z trestné činnost a financování terorismu v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2017, kterou se provádí zejména implementace směrnic Evropského parlamentu a rady souvisejících s tématikou zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

11 září

Aktualizace příručky k ověřování dotací

Komora

Komora auditorů ČR provedla aktualizaci příručky k ověřování dotací.
Z následujících důvodů: revize ISAE 3000, novelizace či přijetí nových zákonů s ověřováním dotací souvisejících (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Třetím důvodem je nové programovací období, a to jak v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou rozdělovány na úrovni ČR, tak programů EU, které jsou rozdělovány na úrovni Evropské komise.
Příručka je k dispozici v sekci metodická podpora.

zobrazit archiv aktualit

09:00 - 00:00
Výbor pro SME/SMP

09:00 - 14:00
Redakční rada časopisu Auditor - 10/2021

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

09:00 - 11:00
Podvýbor pro IFRS a FI

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

Připravujeme Školení
WEBINÁŘ Workshop ke spisu auditora ONLINE workshop pro auditory a asistenty auditora.
WEBINÁŘ Audit konsolidované účetní závěrky ONLINE SEMINÁŘ 9.12.2021 (Brno 2.12.2021 ZRUŠENO).
WEBINÁŘ Audit konsolidované účetní závěrky ONLINE seminář pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
WEBINÁŘ - Velká novela zákona o obchodních korporacích Online školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Zdanění Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 28.1.2022
Právo v podnikání Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 28.1.2022
WEBINÁŘ - Novinky v daních a účetnictví Online školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Zpráva auditora (o auditu účetních závěrek sestavených za období končící 15.12.2016 nebo po tomto datu).

Autorka kurzu: Ing. Lucie Novotná, oddělení metodiky účetnictví a auditu KA ČR, odborný garant kurzu: Ing. Michal Štěpán, auditor, člen výkonného výboru a předseda výboru pro metodiku auditu KA ČR.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými účetními standardy Autorka: Ing. Radka Loja, auditorka, autor aktualizace: Ing. Milan Zelený, auditor a předseda výboru pro IFRS a finanční instituce KA ČR