Sněm auditorů – Irena Liškařová opět zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 22. listopadu 2016

Sněm auditorů – Irena Liškařová opět zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

V pondělí 21. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXV. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů, etického kodexu a také volby poloviny členů výkonného výboru. Posléze výkonný výbor v doplněném složení zvolil ze svých řad tříčlenné prezidium. Prezidentkou komory byla opět zvolena Ing. Irena Liškařová, prvním viceprezidentem se stal Ing. Jiří Pelák, Ph.D. a viceprezidentem je nadále Ing. Pavel Kulhavý.

Na sněmu také vystoupil náměstek ministra financí PhDr. Tomáš Vyhnánek, který se zaměřil na audit a účetnictví z pohledu legislativy a metodiky. Dalším vystupujícím hostem byl prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář. Ten účastníky seznámil s rolí Rady po novele zákona o auditorech, na kterou přechází dohled nad auditory subjektů veřejného zájmu ze samosprávné profesní komory. RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA z České národní banky informovala o tom, jaký význam má práce auditorů pro dohled ČNB.

Sněm se konal necelé dva měsíce poté, co nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o auditorech. Ta transponuje evropskou směrnici o povinném auditu a nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Výklad novelizovaného zákona není jednoduchý, v určitých ustanoveních totiž platí zákon a v některých případech přímo nařízení EU.

Většina změn se týká subjektů veřejného zájmu, případně jejich ovládaných a ovládajících společností. Jednou z hlavních změn je povinná rotace auditora, česká úprava umožnuje po 10 letech na základě výběrového řízení zvolit stávající auditorskou společnost a vystřídat ji až po 20 letech. Další změnou je zákaz poskytování určitých neauditorských služeb auditovaným subjektům veřejného zájmu auditorskou společností. Obsahově se změní zprávy auditora k účetním závěrkám subjektů veřejného zájmu. U nich bude muset auditor uvádět podrobné a konkrétní informace o klíčových rizicích a reakcích auditora na ně. U kotovaných společností jsou tato nová zveřejnění povinná již pro účetní závěrky za rok 2016, u zbývajících subjektů veřejného zájmu až pro účetní závěrky za období začínající po 17. červnu 2017. Změny doznají všechny zprávy auditora. Jde především o změny ve struktuře zprávy auditora, kde například odstavec s výrokem auditora již nebude na konci, ale na začátku zprávy. Zároveň se významně rozšiřuje popis povinností a odpovědnosti auditora.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese. Byla založena v roce 1993 a od roku 2009 je její působnost upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři zapsaní do rejstříku auditorů vedeného komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb a zajišťuje podmínky pro provádění kontrol kvality u auditorů, vydává profesní předpisy a auditorské standardy, vede rejstřík auditorů a pečuje o odbornou úroveň svých členů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

Komora k dnešnímu dni eviduje 1284 auditorů, 362 auditorských společností a 713 asistentů auditora. Auditorské společnosti přitom zaměstnávají 60 % z celkového počtu auditorů a prakticky všechny registrované asistenty auditora. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Komora auditorů je aktivním členem Národní účetní rady (NÚR), Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR
tel.: 224 222 178
e-mail: kacr@kacr.cz
www.kacr.cz