Výkonný výbor KA ČR

Výkonným orgánem komory je výkonný výbor se 14 členy. V jeho čele stojí prezident komory, který je statutárním orgánem komory. Ten řídí komoru v období mezi sněmy. Jeho pravomoci jsou dány zákonem o auditorech, sněmem, statutem a ostatními vnitřními předpisy. Výkonný výbor volí ze svých řad prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenta, jmenuje ředitele úřadu. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za měsíc.

7240

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

prezident

7090

Ing. Milan Bláha
první viceprezident

7093

Ing. Hana Mužátková
viceprezidentka

Prezidentovi přísluší zejména:

 • schvalovat směrnice a jiné předpisy týkající se vnitřního chodu Komory,
 • uzavírat pracovní smlouvu s ředitelem úřadu, stanovit jeho popis práce a priority činnosti,
 • schvalovat zahraniční cesty delegátů Komory.

 Složení výkonného výboru po XXVIII. sněmu

 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík - prezident
 • Ing. Milan Bláha - 1. viceprezident
 • Ing. Hana Mužátková - viceprezidentka
 • Ing. Petra Jirková Bočáková
 • Ing. Pěva Čouková
 • Ing. Blanka Dvořáková
 • Ing. Zdeněk Grygar
 • Ing. Karel Hampl
 • Ing. Eva Loulová
 • Ing. Jana Pilátová
 • Ing. Monika Randáková, Ph.D.
 • Ing. Radomír Stružinský
 • Ing. Michal Štěpán
 • doc.Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Výkonnému výboru přísluší zejména:

 • v případech stanovených zákonem rozhodovat o zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti,
 • v případech stanovených zákonem rozhodovat o pozastavení či zákazu výkonu auditorské činnosti,
 • volit ze svých členů a odvolávat prezidenta, prvního viceprezidenta a viceprezidenta,
 • svolávat sněm a připravovat podklady pro jeho jednání,
 • spravovat majetek Komory a zajišťovat vedení účetnictví Komory,
 • předkládat sněmu ke schválení statut Komory, vnitřní předpisy dané zákonem a další vnitřní předpisy, jako jsou zejména směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora a informační řád,
 • zajišťovat vedení seznamu auditorů, seznamu auditorských společností a seznamu asistentů auditora,
 • zveřejňovat na webové stránce Komory ze seznamu auditorů údaje v rozsahu: jméno a příjmení, číslo oprávnění a místo podnikání,
 • zveřejňovat na webové stránce Komory ze seznamu auditorských společností údaje v rozsahu: obchodní firma, číslo oprávnění a sídlo,
 • rozhodovat o osvobození od části auditorské zkoušky,
 • organizovat a zajišťovat auditorské zkoušky, auditorské rozdílové zkoušky a profesní slib,
 • předkládat Radě pro veřejný dohled nad auditem návrhy na jmenování nebo na odvolání členů zkušebních komisí pro auditorské zkoušky a pro auditorské rozdílové zkoušky,
 • zabezpečovat zvyšování vzdělanosti a odborné úrovně auditorů a dohlížet na průběh teoretické a praktické přípravy asistentů auditora,
 • zajišťovat odbornou publikační, vydavatelskou, dokumentační a studijní činnost,
 • poskytovat auditorům pravidelné informace o činnosti orgánů Komory a o dalších záležitostech profese,
 • zajišťovat osvětovou, vzdělávací, poradenskou činnost a obchodní činnost ve vztahu k auditorům a jiným osobám,
 • činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory a rozhodovat o všech záležitostech Komory, které nejsou svěřeny k rozhodování jinému orgánu Komory,
 • jmenovat auditora účetní závěrky Komory v případě, kdy náhradník auditora zvolený posledním sněmem ztratí auditorské oprávnění před konáním dalšího sněmu, a to na období do konání dalšího sněmu.

Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání výkonného výboru svolává a řídí prezident Komory nebo jím pověřený viceprezident.

V době mezi zasedáními výkonného výboru je prezident oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak byl oprávněn výkonný výbor. Rozhodnutí musí být schváleno na nejbližším zasedání výkonného výboru, jinak pozbývá platnosti.