Příručka k řízení kvality pro malé a střední účetní a auditorské praxe

Tato implementační příručka byla přeložena Komorou auditorů České republiky ve snaze přiblížit názorné uplatnění požadavků ISQC 1 a ukázat cesty, kterými se auditoři mohou vydat při rozvíjení systému řízení kvality ve svých společnostech.

Zpracování publikace „Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices“ bylo objednáno Výborem IFAC pro malé a střední účetní a auditorské praxe, aby sloužila jako podklad pro konzistentní aplikaci Mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQC 1 - Řízení kvality u společností provádějících audity, prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby. Příručka byla zpracována Kanadskou asociací autorizovaných účetních, následně byla revidována pracovníky Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) a dalšími odborníky. V červenci 2010 byla tato příručka IFACem po formální stránce aktualizována a bylo zveřejněno  druhé vydání této příručky.

Smyslem příručky je vysvětlit a ilustrovat uplatnění požadavků nutných ke splnění standardů řízení kvality v souladu s ISQC 1, a tím přispět k prohloubení znalostí těchto požadavků. Příručka však nesmí nahrazovat samotný text standardu ISQC 1, ale má sloužit jako doplněk pro auditory při vytváření systému řízení kvality při auditech, prověrkách účetních informací, ostatních ověřovacích zakázkách a souvisejících službách.

Příručka analyzuje ISQC 1 a jeho požadavky v prostředí malých a středních účetních a auditorských praxí. Zabývá se základními koncepty odpovědnosti za kvalitu v rámci společnosti, věnuje pozornost relevantním etickým požadavkům, přijetí a pokračování vztahů s klientem, kvalitě lidských zdrojů, provedení zakázky, monitorování a dokumentaci. Příručka podává návod, jak přistupovat k řízení kvality prostřednictvím vytváření vlastních pravidel a poskytuje některé užitečné praktické pomůcky. Cílem však není poskytnout kompletní nástroj k řízení kvality se všemi formuláři, kontrolními seznamy a programy nezbytnými k splnění všech požadavků ISQC 1.

Proces překladu byl schválen IFAC.

 Komora auditorů vám předkládá aktualizovaný překlad této příručky.

Formuláře obsažené v příloze příručky jsou k dispozici ve wordu:

Příloha A - nezávislost partnerů a zaměstnanců

Příloha B - vzor prohlášení a důvěrnosti

Příloha C - přjietí klienta

Příloha D - přidělení pracovníků k zakázkám

Příloha E - konzultace

Příloha F - kontrola kvality zakázky

Příloha G - monitorování systému řízení kvality

Příloha H - monitorovací zpráva