Předpisy vydávané IAASB - 2007 - neúčinné

Přehled platnosti a účinnosti mezinárodních auditorských standardů

Předmluva k mezinárodním standardům

Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky a ostatní ověřovací a související služby (prosinec 2005)

Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)

ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity, prověrky historických finančních informací, ostatní ověřovací zakázky a související služby

Rámec

Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky

Mezinárodní auditorské standardy (ISA)

ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky
ISA 210 Podmínky auditních zakázek
ISA 220 Řízení kvality u auditů historických finančních informací
ISA 230 Dokumentace auditu
ISA 240 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky
ISA 250 Přihlížení k zákonům a nařízením při auditu účetní závěrky
ISA 260 Předávání informací o záležitostech auditu osobám pověřeným řízením účetní jednotky
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti
ISA 320 Významnost z hlediska auditu
ISA 330 Postupy prováděné auditorem v reakci na vyhodnocená rizika
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se subjektů využívajících služeb servisních organizací
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - další aspekty týkající se specifických položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 510 Audit v prvním účetním období zakázky - počáteční zůstatky
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků a další výběrové testy
ISA 540 Audit účetních odhadů
ISA 545 Audit ocenění reálnou hodnotou a jejího vykazování
ISA 550 Propojené osoby
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580 Prohlášení vedení k auditu
ISA 600 Využití práce jiného auditora
ISA 610 Posuzování práce interního auditu
ISA 620 Využití práce experta
ISA 700 Zpráva auditora o úplné účetní závěrce určené k všeobecným účelům
Aplikační doložka k ISA 700 CZ "Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech"_účinnost od 27.2.2007
ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 701 Modifikace zprávy auditora
ISA 710 Srovnatelné informace
Aplikační doložka k ISA 710 CZ "Srovnatelné informace"_účinnost od 1.7.2007
ISA 710 s aplikační doložkou
ISA 720 Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku
Aplikační doložka k ISA 720 CZ "Ověřování výroční zprávy"_účinnost od 27.2.2007
ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zpráva auditora o auditu pro zvláštní účely

Mezinárodní auditorské pokyny pro praxi (IAPS)

IAPS 1000 Mezibankovní konfirmace
IAPS 1004 Vzájemné vztahy mezi bankovním dohledem a externími auditory
IAPS 1005 Zvláštnosti při auditu malých podniků
IAPS 1006 Audit účetní závěrky bank
IAPS 1010 Posuzování záležitostí ve vztahu k životnímu prostředí při auditu účetní závěrky
IAPS 1012 Audit finančních derivátů
IAPS 1013 Vliv elektronického obchodování na účetní závěrku
IAPS 1014 Zprávy auditorů o souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)

ISRE 2400 Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

 

Aplikační doložka k ISRE 2400 CZ "Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami"_účinnost od 27.2.2007

 

ISRE 2400 s aplikační doložkou
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky

Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)

ISAE 3000 Ověřovací zakázky jiné než audit nebo prověrky historických finančních informací
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací

Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)

ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky sestavení účetní závěrky

Upravené dokumenty v souladu s tzv. Clarity Project

Předmluva (účinnost od 15.12.2009)

Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky a ostatní ověřovací a související služby (prosinec 2006)

Standardy (účinné pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tom to datu a zároveň končící 15. prosincem 2010 nebo po tomto datu)

ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315 Identifikace a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika

Glosář pojmů

Glosář pojmů (prosinec 2006)