Návrh mezinárodního standardu ISSA 5000

IAASB předložila do připomínkového řízení návrh standardu ISSA 5000 „General Requirements for Sustainability Assurance Engagements and Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standards“.zveřejnila na svých webových stránkách návrh mezinárodního standardu ISSA 5000 „General Requirements for Sustainability Assurance Engagements and Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standards“. Připomínkové řízení skončilo 1. prosince 2023.

KA ČR se návrhem tohoto standardu zabývala a odeslala IAASB své připomínky.

Návrh standardu ISSA 5000 je k dispozici v anglickém jazyce na následujícím odkazu:

Understanding International Standard on Sustainability Assurance 5000 | IAASB

Navrhovaný standard ISSA 5000 by měl být zastřešujícím standardem pro veškeré ověřovací zakázky týkající se informací o udržitelnosti, a to bez ohledu na to, zda je ověřována pouze část informací o udržitelnosti nebo kompletní zpráva o udržitelnosti. Standard ISSA 5000 má být určen jak pro ověřovací zakázky poskytující omezenou jistotu (limited assurance), tak k ověření poskytující přiměřenou jistotu (reasonable assurance), případně kombinaci obojího. ISSA 5000 upravuje provádění ověřovacích zakázek v oblasti udržitelnosti od přijetí zakázky až po vydání zprávy auditora, není tedy třeba používat jiné standardy např. Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3000 – „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací“. Jedinou výjimkou, kdy nebude možné použít ISSA 5000 je v případě, kdy bude auditor provádět samostatné ověření zprávy o produkci skleníkových plynu tzv. GHG reportu, v tomto případě bude auditor postupovat v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3410 – „Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí skleníkových plynů“.

Po schválení ISSA 5000 bude ISAE 3000 nadále používán pro ověřovací zakázky s výjimkou ověřování informací o udržitelnosti.

Navrhovaná účinnost standardu je 18 měsíců po jeho finálním schválení. Do té doby mohou členské státy uplatňovat vnitrostátní ověřovací standardy jako např. standard ISAE 3000, který se v současné době používá k dobrovolnému ověřování zpráv o udržitelnosti. V budoucnu se očekává vydání dalších standardů, které by se měly věnovat specificky jednotlivým aspektům ověřování informací o udržitelnosti.

IAASB v souvislosti s návrhem standardu ISSA 5000 uspořádala v průběhu září 2023 webináře, které by měly zejména auditorům a regulačním orgánům poskytnout informace o tom, jak byl tento standard vypracován, vysvětlit některé klíčové prvky ověřovací zakázky v oblasti udržitelnosti v souladu s ISSA 5000 a poskytnout základ pro orientaci v návrhu tohoto standardu.

 

Ve dnech 6. a 7. září 2023 proběhl webinář „Proposed International Standard on Sustainability Assurance What Practitioners and Regulators Need to Know“.
Záznam je k dispozici na tomto odkazu:
Understanding International Standard on Sustainability Assurance 5000 | IAASB