Metodická pomůcka k uplatňování Etického kodexu platného od 15. června 2019

Tato metodická pomůcka je oficiálním výkladem vybraných oddílů Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky včetně Mezinárodních standardů nezávislosti schváleného XXVI. sněmem Komory auditorů České republiky (dále KA ČR) dne 20. listopadu 2018 (dále jen "nový Etický kodex").

V okamžiku překladu nového Etického kodexu do českého jazyka pro účely schválení na sněmu KA ČR nebyla ještě k dispozici detailní ustanovení oddílů 250, 340, 420 a 906, která se týkají poskytování a přijímání pozorností včetně darů a pohostinnosti, uvedená v etickém kodexu vydaném Mezinárodním výborem pro etické standardy účetních (kodex IESBA). Ve schváleném novém Etickém kodexu tedy tyto oddíly chybí. Z tohoto důvodu Výkonný výbor KA ČR schválil tuto metodickou pomůcku k uplatňování nového Etického kodexu. Obsahem této pomůcky je český překlad detailních ustanovení uvedených chybějících oddílů nového Etického kodexu.

Metodická pomůcka obsahuje poměrně detailní výčet a popis možných situací a potenciálních řešení (pro účetní odborníky i specificky pro auditory) v oblasti poskytování a přijímání pozorností včetně darů a pohostinnosti. Auditorovi tak usnadňuje posouzení, zda případný dar od klienta nebo pozornost poskytnutá klientovi představuje ohrožení jeho nezávislosti, nestrannosti, integrity a profesního jednání (hrozba vlastní zainteresovanosti, hrozba spřízněnosti nebo hrozba vydíratelnosti).

Komora auditorů České republiky doporučuje auditorům řídit se touto metodickou pomůckou, jako kdyby byla nedílnou součástí nového Etického kodexu.