Dohoda mezi KA ČR a MPO k požadavkům na zprávu auditora v rámci programu podpory na zvýšené náklady na energie

Dne 31. ledna 2023 proběhlo online jednání mezi Prezidiem KA ČR a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO). Předmětem tohoto jednání diskuze nad stanoviskem KA ČR (viz https://www.kacr.cz/stanovisko-ka-cr-k-nekterym-pozadavkum-mpo-cr-v-ramci-programu-podpory-na-zvysene-naklady-na-energie) a některými dalšími požadavky MPO vztahujícími se ke zprávě auditora vydávané v rámci programu podpory na zvýšené náklady na energie.

Na tomto jednání se obě strany shodli na následujícím:

  • Pokud bude auditor Výkaz způsobilých nákladů pro měsíční vykazování („Výkaz“) opatřovat svým podpisem, doplní ho následujícím dovětkem: „Tento Výkaz nebyl sestaven ověřujícím auditorem, podpisem auditor pouze potvrzuje, že se jedná o Výkaz, který byl předmětem jeho ověření ve Zprávě auditora“.
  • Pokud auditor Výkaz neparafuje/nepodpisuje, dle předchozího bodu, je nezbytně nutné, aby byly ve zpráva auditora uvedeny veškeré klíčové údaje z Výkazu, pro jeho jednoznačnou identifikaci.
  • Auditor se ve zprávě auditora, která je sestavena po 15. prosinci 2022, odkazuje na Mezinárodní standard řízení kvality ISQM 1 místo ve vzoru MPO uváděný ISQC 1.
  • MPO akceptuje formální úpravy ve zprávě auditora jako je specifikace relevantních statutárních orgánů, vymezení pravomocí osob pověřených správou a řízením apod.
  • MPO nebude vyžadovat na zprávě auditora ani na Výkazu razítko auditora.

KA ČR se s MPO dohodla, že v případě, že bude žadateli žádost vrácena pro formální nedostatky ve zprávě auditora, auditor může kontaktovat KA ČR (kacr@kacr.cz), která bude informovat zástupce MPO a situaci řešit.