Stanovisko KA ČR k některým požadavkům MPO ČR v rámci programu podpory na zvýšené náklady na energie

V rámci dokumentů zveřejněných k Výzvě dne 2. listopadu 2022 je v dokumentu Výkaz způsobilých nákladů pro měsíční vykazování („Výkaz“) vyžadován podpis auditora. Dle našeho názoru nezávislý auditor vydává zprávu o ověření Výkazu (dle vzoru v příloze 6 Výzvy) dle Mezinárodního auditorského standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000, kterou podepisuje. Požadavek na podpis na samotném Výkazu, který ověřuje, je v rozporu se zákonnými a profesními požadavky na výkon auditorské činnosti, které stanoví pro jednotlivé typy zakázek způsob a náležitosti, jakými ve své zprávě auditor o provedení zakázky uživatele informuje. S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby Výkaz auditor nepodepisoval a doplnil do zprávy auditora k ověření Výkazu vybrané identifikační hodnoty způsobilých nákladů. Také je možné, aby auditor Výkaz pouze parafoval nebo označil podpisem či razítkem pouze pro identifikační účely. To znamená, že u podpisu/parafy/razítka by měl být jasně uveden dovětek, že auditor svým podpisem pouze stvrzuje, že se jedná o Výkaz, který byl předmětem auditorova ověření.

Dále jsme informovali MPO, že požadavek, aby ve Zprávě auditora bylo razítko auditora není v souladu s požadavky mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 odst. 69, podle kterého auditor tuto zakázku provádí. Zpráva auditora obsahuje veškeré relevantní identifikační údaje auditora a jeho podpis. Požadavek na razítko je tak nadbytečný a absence razítka nemá na platnost zprávy auditora vliv.

Plánujeme osobní setkání s MPO k projednání našeho stanoviska.