Auditorské standardy 2023

Mezinárodní standardy přijaté KA ČR

Pozn.: Označení za číslem standardu znamená, že standard byl revidován.

Standardy označené * byly pozměněny v důsledku vydání nových standardů řízení kvality ISQM 1 (účinný od 15. prosince 2022) a ISQM 2 (účinný pro audity a prověrky účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu a pro ostatní ověřovací zakázky a zakázky na související služby začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu) a revidovaného standardu ISA 220 (účinný  pro audity a prověrky účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu)

Úvod

 

Předmluva* Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky, ostatní ověřovací zakázky a související služby
Rámec* Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
Glosář Glosář pojmů

Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQM)

ISQM 1

Řízení kvality u firem provádějících audity nebo prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky či zakázky na související služby

Implementační příručka

DZ/DÚ1
ISQM 2
 

Kontroly kvality zakázky

Implementační příručka

DZ/DÚ1

Mezinárodní standardy pro audit (ISA)

ISA 200*

Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy

DZ/DÚ1
ISA 210* Sjednávání podmínek auditních zakázek
DZ/DÚ1

ISA 220R

Řízení kvality auditu účetní závěrky

Implementační příručka

DZ/DÚ1
ISA 230* Dokumentace auditu DZ/DÚ1
ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky DZ/DÚ1
ISA 250* Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky DZ/DÚ1
ISA 260* Předávání informací osobám pověřeným správou a řízení účetní jednotky DZ/DÚ1
ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení DZ/DÚ1
ISA 300* Plánování auditu účetní závěrky DZ/DÚ1

ISA 315*

Identifikace a vyhodnocení rizik materiální nesprávnosti
Implementační příručka

DZ/DÚ1
ISA 320 Materialita při plánování a provádění auditu DZ/DÚ1
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika DZ/DÚ1
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace DZ/DÚ1
ISA 450 Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu DZ/DÚ1
ISA 500* Důkazní informace
DZ/DÚ1
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek DZ/DÚ1
ISA 505 Externí konfirmace DZ/DÚ1
ISA 510 První auditní zakázka - počáteční zůstatky DZ/DÚ1
ISA 520 Analytické postupy DZ/DÚ1
ISA 530 Výběr vzorků DZ/DÚ1

ISA 540*

Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce

DZ/DÚ1
ISA 550 Spřízněné strany DZ/DÚ1
ISA 560 Události po datu účetní závěrky DZ/DÚ1
ISA 570 Nepřetržité trvání podniku DZ/DÚ1
ISA 580 Písemná prohlášení  DZ/DÚ1
ISA 600* Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny DZ/DÚ1
ISA 610* Využití práce interních auditorů  DZ/DÚ1
ISA 620* Využití práce auditorova experta DZ/DÚ1
ISA 700* Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora DZ/DÚ1
ISA 700 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému)

ISA 700 ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 701* Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora DZ/DÚ1
ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora DZ/DÚ1
ISA 706 Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti  DZ/DÚ1
ISA 710 Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka DZ/DÚ1
ISA 710 Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 710 
ISA 710 ISA 710 s aplikační doložkou
ISA 720* Povinnosti auditora týkající se ostatních informací DZ/DÚ1
ISA 720

Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 720 (revidovanému)


ISA 720 ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely DZ/DÚ1
ISA 805 Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu DZ/DÚ1
ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce DZ/DÚ1

Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)
ISRE 2400* Prověrky historických účetních závěrek DZ/DÚ1
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky  DZ/DÚ1

Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)

ISAE 3000* Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací DZ/DÚ1
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací DZ/DÚ1
ISAE 3402* Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní organizaci DZ/DÚ1
ISAE 3410* Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí skleníkových plynů DZ/DÚ1
ISAE 3420* Ověřovací zakázky na vypracování zprávy k sestavení pro forma finančních informací uvedených v prospektu DZ/DÚ1

Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)

ISRS 4400*

Dohodnuté postupy

 

 

DZ/DÚ1
ISRS 4410* Zakázky spočívající v sestavení finančních informací DZ/DÚ1

Mezinárodní auditní praktické materiály (IAPN)

IAPN 1000* Zvláštnosti při auditu finančních nástrojů

Další standardy přijaté KA ČR

AS č. 52

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (účinný pro přezkoumání hospodaření za období od 1. ledna 2018 a následující)

AS č. 56 Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích (účinný dnem schválení sněmem KA ČR dne 24. listopadu 2014).

1DZ/DÚ - datum zveřejnění/datum účinnosti