Auditorské standardy 2013

Mezinárodní standardy přijaté KA ČR (vydání 2013)

Úvod

Předmluva Předmluva k mezinárodním standardům pro řízení kvality, audit, prověrky, ostatní ověřovací zakázky a související služby
Rámec Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky
Glosář Glosář pojmů 
Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)
ISQC 1 Řízení kvality u společností provádějících audity a prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky a související služby
Mezinárodní standardy pro audit (ISA)
ISA 200 Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
ISA 210 Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky
ISA 230 Dokumentace auditu
ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky
ISA 250 Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky
ISA 260 Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky
ISA 265 Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
ISA 300 Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315

Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí (účinnost pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2013 nebo po tomto datu)

ISA 320 Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 330 Reakce auditora na vyhodnocená rizika
ISA 402 Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
ISA 450 Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 500 Důkazní informace
ISA 501 Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek
ISA 505 Externí konfirmace
ISA 510 První auditní zakázka - počáteční zůstatky
ISA 520 Analytické postupy
ISA 530 Výběr vzorků
ISA 540 Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
ISA 550 Spřízněné strany
ISA 560 Události po datu účetní závěrky
ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580 Písemná prohlášení
ISA 600 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)
ISA 610 Využití práce interních auditorů (účinnost pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2013 nebo po tomto datu)
Využití práce interních auditorů  - revize z roku 2013 (účinnost pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2014 nebo po tomto datu)
ISA 620 Využití práce auditorova experta
ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce
Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 "Formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 700 s aplikační doložkou
ISA 705 Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706 Odstavce obsahující zdůraznění skutečnosti a odstavce obsahující jiné skutečnosti ve zprávě nezávislého auditora
ISA 710 Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
Aplikační doložka KA ČR ke standardu ISA 710 "Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 710 s aplikační doložkou
ISA 720 Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku
Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 "Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku" účinnost od 22. 11. 2010
ISA 720 s aplikační doložkou
ISA 800 Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
ISA 805 Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
ISA 810 Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce
Mezinárodní standardy pro prověrky (ISRE)
ISRE 2400 Prověrky historických účetních závěrek (účinnost pro prověrky účetních závěrek sestavených za období končící 31. prosince 2013 nebo po tomto datu)
ISRE 2410 Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky 
Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky (ISAE)
ISAE 3000 Ověřovací zakázky jiné než audit nebo prověrky historických finančních informací
ISAE 3400 Prověrka předpokládaných finančních informací
ISAE 3402 Ověřovací zprávy o kontrolách v servisní organizaci
ISAE 3410 Zakázky spočívající v ověření výkazů emisí skleníkových plynů
ISAE 3420 Ověřovací zakázky na vypracování zprávy k sestavení pro forma finančních informací uvedených v prospektu
Mezinárodní standardy pro související služby (ISRS)
ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
ISRS 4410 Zakázky spočívající v sestavení finančních informací (účinnost pro zprávy o zakázkách spočívajících v sestavení finančních informací datované od 1. července 2013)

Další standardy přijaté KA ČR

AS 52 Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (standard je účinný pro přezkoumání hospodaření za kalendářní rok 2011 a "následující", dřívější použití je doporučeno) - platný a účinný
dodatek k datu účinnosti (schválený sněmem KA ČR 22. 4. 2013)
AS 52 (2009) Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních samosprávných celků (účinnost od 23. 11. 2009, standard je účinný pro přezkoumání hospodaření nejpozději za kalendářní rok 2010)
AS 56 Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (účinnost od 22. dubna 2013) - platný a účinný

AS 56
(2010 - 2012)

Auditorský standard č. 56 Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (účinnost od 22. listopadu 2010 do 22. dubna 2013)