Antibyrokratický balíček II - připomínka KA ČR

 

Vláda předložila do vnějšího připomínkového řízeni materiál nelegislativní povahy označený jako Antibyrokratický balíček II obsahující návrhy dílčích legislativních změn se záměrem snížení administrativní zátěže. Navržený materiál navazuje na Programové prohlášení vlády ČR ze dne 6. ledna 2022, ve které se vláda zavazuje „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony“ a je členěn dle jednotlivých dílčích návrhů legislativních změn s rozdělením pro jednotlivá ministerstva.

Jedním z předkládaných návrhů opatření snižujících administrativní zátěž je také návrh zvýšení limitů pro povinný audit uložené MF ČR. K návrhu této dílčí legislativní změny podala KA ČR zásadní připomínku, že ke skutečnému snížení administrativní zátěže nedojde, protože vyloučením povinných auditů jako služby ve veřejném zájmu plnící celou řadu dalších společensky (hospodářsky) prospěšných funkcí je bude třeba zajistit nějakým jiným způsobem, který tento návrh neřeší. Zároveň je v připomínce vysvětleno, že limity auditu se již v minulosti několikrát měnily. KA ČR také upozorňuje na skutečnost, že tato otázka neprošla odbornou diskusí a materiál neobsahuje vyjádření Ministerstva financí ČR.

Připomínku KA ČR naleznete – zde.