Aktualizace příkladů zpráv auditora

V souladu se změnami ISA, které byly zveřejněny v IFAC Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2022 Edition, a které se týkají zejména příkladů zpráv auditora uvedených ve standardech řady 700, došlo k úpravě textace prvního odstavce příkladů zpráv auditora (formulace "která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace" byla nahrazena formulací "včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách").

V příkladech zpráv došlo též k úpravě označení mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS v souladu s doporučením IASB. Nově jsou tyto standardy označeny jako "účetní standardy IFRS".

KA ČR doporučuje tyto změny zohlednit ve zprávách auditora vydávaných po 1. lednu 2024.

Aktuální znění příkladů zpráv naleznete v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Zprávy auditora.